Hotărârea nr. 318/2015

Hotărârea nr.318 - privind aprobarea statului de funcţii modificat al Spitalului de Boli Infecţioase Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.318

din data de 30.09.2015

privind aprobarea statului de funcții modificat al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2015

Analizând referatul nr.11514/18.09.2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se supune aprobării statul de funcții modificat al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov;

Având în vedere dispozițiile OUG nr.35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 lit.a din HGR 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 01.10.2015, se aprobă statul de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Fondurile necesare majorării cu 25%, începând cu 01.10.2015, a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare, prevăzute în art.l alin. (5 5) din OUG 35/2015, de care beneficiază personalul de specialitate medico -sanitar, conform art.l alin (5 7) din același act normativ, se vor asigura în condițiile art.201 din HGR nr.791/2015 privind modificarea și completarea HGR nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 și cu încadrarea în plafonul de cheltuieli de personal.

Art3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Consiliul Județean Brașov

Direcția de Sanatate si Asistenta Medicala Spitalul de Boli Infectioase Brașov Brașov, str.Mihai Viteazu nr.9, tel.422490 Nr.paturi 107

Aprobat cu HCJBV nr. In ședința din data de

p. Președinte Vicepreședinte Coman Claudiu


STAT DE FUNCȚII Octombrie 2015


Nr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad/treapta

Număr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

i

2

3

4

8


A. Finanțare din venituri proprii


i

MANAGER

medic boli infcctioasae

S

II

1

4898

800

5698

2

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

economist

S

II

1

4131

675

4806

3

DIRECTOR MEDICAL

medic boli infcctioasae

S

11

1

4718

775

5493

4

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

boli infectioase

S

II

2

10305

1964

12269

5

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

laborator

S

11

1

4644

2620

7264

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

pediatrie

S

1

3494

831

4325

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

pediatrie

PL

1

2791

463

3254

8

MEDIC PRIMAR

boli infectioase

S

8

31836

8124

39960

9

MEDIC PRIMAR

laborator

S

1

4196

2340

6536

10

MEDIC PRIMAR

radiologie

S

l

3920

1651

5571

11

MEDIC SPECIALIST

boli infectioase

S

3

9453

1888

11341

12

MEDIC SPECIALIST

terapie intensiva

S

1

2903

1666

4569

13

FARMACIST

farmacie

S

1

2013

524

2537

14

PSIHOLOG PRINCIPAL

S

1

3274

1441

4715

15

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

S

1

3274

1441

4715

16

BIOLOG SPECIALIST

laborator

S

2

5368

3093

8461

17

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

medicina generala

S

8

25694

8098

33792

18

-------------F"

ASISTENT MEDICAL PRINCIff

medicina generala

SSD

1 f       2379

605

2984

19

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

medicina generala

PL

21

52333

13510

65843

20

ASISTENT MEDICAL

medicina generala

PL

11

24163

5109

29272

21

ASISTENT MEDICAL

farmacie

PL

1

2268

500

2768

22

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

laborator

PL

3

7450

4361

11811

23

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

radilogie

PL

1

2522

855

3377

24

ASISTENT MEDICAL

dietetica

PL

1

1963

381

2344

25

STATIST1CIAN MEDICAL

M

1

1774

449

2223

26

REGISTRATOR MEDICAL

M

3

5321

1346

6667

27

INFIRMIERA

M

22

30424

8919

39343

28

ÎNGRIJITOARE

G

4

5250

853

6103

29

SPALATOREASA

G

3

4114

581

4695

30

ECONOMIST IA

S

3

7998

2164

10162

31

ECONOMIST I

S

1

2255

576

2831

32

INSPECTOR DE SPECIALITATE 1

S

3

8145

2164

10309

33

INSPECTOR DE SPECIALITATE DEB

S

1

1313

214

1527

34

CONS1UER JURIDIC 1

S

1

2061

551

2612

35

REFERENT IA

M

1

1800

446

2246

36

MAGAZINER 11

G

1

1384

233

1617

37

ȘOFERI

M

1

1833

291

2124

38

MUNCITOR CALIFICAT I

fochist

M

3

4816

840

5656

39

MUNCITOR CALIFICAT 11

fochist

M

1

1718

266

1984

40

MUNCITOR CALF1CAT1

zidar

M

1

1776

280

2056

41

MUNCITOR CALIFICAT IV

instalator

M

1

1478

233

1711

TOTAL

125

303450

84121

387571

B. Finanțare de la Bugetul de Stat

42

MEDIC REZIDENT AN IV

terapie intensiva

S

1

2531

1296

3827

43

MEDIC REZIDENT AN 11

boli infectioase

S

2

4233

750

4983

44

MEDIC REZIDENT AN 1

boli infectioase

S

2

3566

638

4204

TOTAL


10330        2684


13014


TOTAL GENERAL

-funcții de conducere: -funcții de execuție:


8

122


Total posturi aprobate, din care:


venituri proprii ■bugetul de stat


125

5130


313780


86805


400585


DIRECTOR FINANCIAR Ec. Vigheci Adriana \ >

JNTABIL,


RUNOS

Bogoi Corina /z