Hotărârea nr. 315/2015

Hotărârea nr.315 - privind aprobarea statului de funcţii modificat al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.315

din data de 30.09.2015

privind aprobarea statului de funcții modificat al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2015

Analizând referatul nr.l 1579/23.09.2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se supune aprobării statul de funcții modificat al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov;

Având în vedere dispozițiile OUG nr.35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 lit.a din HGR 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, - începând cu data de 01.10.2015, se aprobă statul de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Fondurile necesare majorării cu 25%, începând cu 01.10.2015, a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare, prevăzute în art.l alin. (5 5) din OUG 35/2015, de care beneficiază personalul de specialitate medico -sanitar, conform art.l alin (5 7) din același act normativ, se vor asigura în condițiile art.201 din HGR nr.791/2015 privind modificarea și completarea HGR nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 și cu încadrarea în plafonul de cheltuieli de personal.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu
ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV Brașov, Aleea Dealul Spirii, nr. 12, Cod 500.118 Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax.: 0372.870.370 e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro Operator de date cu caracter personal nr.: 16.235


Aprobat cu HCJBV:

A

In ședința din data de : Aprobat p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE


CLAUDIU COMAN


STAT DE FUNCȚIILEI

Nr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Clasa

Grad profesional/gra d salarizare

Număr post

Salariu de bază

Sporuri în afara salariului de bază

Total salarii brute

suma

suma

suma

0

l

1

3

4

5

6

7

8

9

10
A.Finanțare din venituri proprii

1

Manager

sănătate publică și management

S

medic primar / gradul II

1

4,689

3,201

7,890

2

Director medical

medicale

S

medic primar / gradul II

1

4,720

3,101

7,821

3

Director financiar contabil

economice

S

economist I/gradul II

1

3,864

2,701

6,565

4

Sef secție

pneumologie

S

medic primar / gradul II

2

9,811

6,875

16,686

5

Șef secție

pneumologie

S

medic primar / gradul I

1

4,868

3,248

8,116


6

Șef laborator

medicină de laborator

S

medic primar / gradul I

1

4,823

3,248

8,071

7

Șef serviciu

economist gradul IA

S

economist specialist IA/ gradul II

1

3,160

2,126

5,286

8

Asistent medical șef

medicină generală

S

asistent medical principal

1

3,434

2,076

5,510

9

Asistent medical șef

medicină generală

PL

asistent medical principal

2

5,643

3,420

9,063

10

Medic

pneumologie

S

primar

8

33,800

22,295

56,095

11

Medic

medicină de laborator

s

primar

2

8,116

5,505

13,621

12

Medic

pneumologie

s

specialist

3

9,004

6,604

15,608

13

Medic

epidemiologie

s

specialist

1

2,901

2,221

5,122

14

Medic

radiologie

s

specialist

1

2,901

2,221

5,122

15

Medic

cardiologie

s

specialist

1

2,901

2,221

5,122

16

Medic

sănătate publică și management

s

primar

1

3,920

2,753

6,673

17

Farmacist

farmacie

s

1

1,998

1,309

3,307

18

Asistent social

sociologie

s

1

2,516

1,663

4,179

19

Chimist

chimie

s

principal

1

3,245

2,268

5,513

20

Asistent medical

medicină generală

s

principal

7

21,459

14,534

35,993

21

Asistent medical

medicină generală

PL

principal

26

66,454

44,460

110,914

22

Asistent medical

pediatrie

PL

principal

1

2,608

1,710

4,318

23

Asistent medical

pediatrie

M

principal

1

2,281

1,483

3,764

24

Asistent medical

igienă

PL

principal

1

2,463

1,710

4,173

25

Asistent medical

radiologie

PL

principal

2

5,101

3,420

8,521

26

Asistent medical

laborator

PL

principal

5

12,405

8,550

20,955

27

Asistent medical

laborator

M

principal

1

2,281

1,483

3,764

28

Asistent medical

dietetică

PL

principal

1

2,521

1,710

4,231

29

Asistent medical

medicină generală

PL

3

6,114

4,579

10,693

30

Asistent medical

medicină generală

PL

debutant

2

2,625

1,580

4,205

31

Asistent medical

farmacie

PL

2

4,176

3,053

7,229

32

Asistent medical

farmacie

PL

debutant

1

1,313

790

2,103

33

Infirmieră

17

23,426

14,493

37,919

34

Infirmieră debutantă

3

3,970

2,250

6,220

35

îngrijitoare

12

15,986

9,315

25,301

36

Analist programator

analist programator

S

IA

1

2,753

2,075

4,828

37

Consilier juridic

juridice

S

IA

1

2,663

2,075

4,738

38

Referent de specialitate

juridice

S

II

1

1,903

1,546

3,449

39

Referent de specialitate

economice

S

II

2

4,123

2,888

7,011

40

Economist specialist

economice

S

IA

4

11,066

7,486

18,552

41

Economist debutant

economice

S

1

1,431

855

2,286

42

Economist

economice

S

I

1

2,043

1,441

3,484

43

Contabil

contabilitate

M

debutant

1

1,313

803

2,116

44

Inginer

stiinte inginerești

S

debutant

1

1,431

855

2,286

45

Casier

M

1

1,660

1,038

2,698

46

Magaziner

M

1

1,660

1,038

2,698

47

Șofer

șofer

I

1

1,850

1,166

3,016

48

Muncitor calificat

electrician

I

1

1,791

1,120

2,911

49

Muncitor calificat

șofer

II

1

1,718

1,065

2,783

50

Muncitor calificat

lacatus

II

1

1,718

1,065

2,783

51

Muncitor calificat

instalator

II

1

1,718

1,065

2,783

52

Muncitor calificat

bucatar

II

3

5,098

3,195

8,293

53

Muncitor calificat

bucatar

III

1

1,611

993

2,604

54

Muncitor calificat

zugrav

III

1

1,611

993

2,604

55

Muncitor necalificat

I

1

1,369

821

2,190

56

Spălătoreasă

G

2

2,704

1,553

4,257

Total finanțare venituri proprii

144

344,731

229312

574,043

B.Finanțare de la bugetul de stat             lei

1

Medic

pneumologie

S

primar

3.5

15,055

9,634

24,689

2

Medic

radiologie

S

primar

1

4,404

2,893

7,297

3

Medic

pneumologie

S

specialist

2

5,803

4,443

10,246

4

Asistent medical

medicină generală

S

principal

1

3,121

2,076

5,197

5

Asistent medical

medicină generală

PL

principal

14

35,966

23,940

59,906

6

Asistent medical

pediatrie

PL

principal

1

2,608

1,710

4,318

7

Asistent medical

radiologie

PL

principal

3

7,799

5,130

12,929

8

Statistician medical

M

1

1,774

1,121

2,895

9

Registrator medical

M

1

1,774

1,121

2,895

10

îngrijitoare

G

3

3,938

2,329

6,267

TOTAL Finanțare de Ia bugetul de stat

30.5

82,242

54,397

136,639

TOTAL UNITATE SANITARA (A+B)

174.5

426,973

283,709

710,682

T otal posturi aprobate

Total-----

posturi

conducere

11

execuție

163.5

l'otal posturi aprobate

Total posturi

venituri proprii

144

buget de stat

30.5

MANAGER

Dr.Dan MORARU
VIZAT - LIDER-SfNDICAT MEDISAN SANIJAS BRAȘOV

As. Marian SIMIONEL /COMP RUNO


Ref.de spec.Marta POPESCU