Hotărârea nr. 314/2015

Hotărârea nr.314 - privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Tei.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&judbrasov. ro

Website: www,judbrasov.roConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.314

din data de 30.09.2015

privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2015

Analizând referatul nr. 11715/23.09.2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se supune aprobării modificării organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/29.04.2015 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Având în vedere dispozițiile OUG nr.35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 lit.a din HGR 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 01.10.2015, se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Fondurile necesare majorării cu 25%, începând cu 01.10.2015, a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare, prevăzute în art.l alin. (5 5) din OUG 35/2015, de care beneficiază personalul de specialitate medico - sanitar, conform art.l alin (5 7) din același act normativ, se vor asigura în condițiile art.20] din HGR nr.791/2015 privind modificarea și completarea HGR nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 și cu încadrarea în plafonul de cheltuieli de personal.

Art.3.- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/29.04.2015 se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

p.PREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Claudiu Corpan x


Contrasemnează,

SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

APROBAT CU H.C.J.BV nr: «W în ședința din data de :


OR r NIGRAMA - spitalul clinic județl .de urgență brașov 2015Pe=2

COMPARTIMENT JURIDIC

Fc=l

Fe-25

SERV. EVALUARE, STATISTICă șl INFORMATICA MEDICALA

Fe=l

SECRETARIAT RELAȚII CU PUBLICUL

Fe=2

COMPARTIMENT CULTE

Fe=1

COMPARTIMENT DOCUMENTE CLASIFICATE
c.     ......1 -."

DIRECTOR MEDICAL

Fc=l


Fc-1

Fe=186

UPU-SMURD CU PUNCT DE LUCRU LA VICTORIA -CABINET MEDICINĂ DENTARĂ DE URGENTĂ

Fc=23

Fe=123,5

SECȚJJ/COMPARTIMENTECU PATUR1-ANEXA

Fc=2

Fe=26

Farmacii cu punct de lucruzcentral, Mârzescu, Tractorul,Astra

Fe=64

Bloc Operator l-central

Fe=9

Bloc Operator II-paviRon Tractorul

Fc=6

Săli de operații - Oftalmologie, ORL

Fc=I

Fe=47.S

Laborator clinic de Analize Medicale

Fc=l

Fe=39.5

Laborator Radiologie și Imagistică Medicală

Fc=l

Fe=17.S

Serviciu de Anatomie Patologică -Compartiment Citologie -Compartiment Histopatologie 'Compartiment Prosectură

Fe=ll

Laborator Angiografie și Cardiologie Intervențională

Fc-l

Fe=20

Serviciul Județean de Medicină Legală

Fe=l

Cabinet Psihologic

Fe=10

Laborator RadioterapieCOMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI,

PROTECȚIE CIVILĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINA


Fe=2

SERVICIU DE PREVENIRE ȘI CONTROL INFECȚII NOSOCGMIALE


SERVICIU R.U.N.O.S


SERVICIUL DE MANAGEMENT AL

CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

APROBAT, cu H.C.J.BV nr.

In ședința din data: 30-

v/C& ZeZ)/ a/r (Mpf Co/yty </SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

Str. Calea București Nr. 25 - 27

NR paturi 915

Nivel de competenta: îl

Categoria unitatii: II

STAT DE FUNCȚII la data de 01.10.2015

Nr. Crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profesi onal/ grad salariz are

Număr posturi

Salariu de baza

Sporuri

Total salarii brute

A. FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

MANAGER

S

II

1.0

11488

0

11488

2

DIRECTOR FJNANCIAR-CONTABIL

ECONOMIST IA

S

H

1.0

7187

0

7187

3

DIRECTOR MEDICAL

S

II

1.0

7526

0

7526

4

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

S

II

1.0

5750

0

5750

5

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

ANESTEZIE, TERAP. INTENSIVA

S

I

1.0

4667

2321

6988

6

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL l

MEDIC SPECIALIST

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

I

1.0

4778

382

5160

7

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

I

1.0

3649

488

4137

8

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

CARDIOLOGIE

S

I

1.0

4619

525

5144

9

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

S

I

1.0

5145

476

5621

10

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

S

I

1.0

5255

476

5731

11

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

S

I

1.0

4522

255

4777

12

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

GASTROENTEROLOGIE

S

I

1.0

4732

472

5204

13

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

HEMATOLOGIE

s

I

1.0

4459

476

4935

14

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

MED INTERNA SI CARDIOLOGIE

s

I

1.0

5219

473

5692

15

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA

s

I

1.0

4850

494

5344

16

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

NEUROCHIRURGIE

s

I

1.0

5254

476

5730

17

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

NEUROLOGIE

s

I

1.0

4619

476

5095

18

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

O.R.L.

s

I

1.0

5255

476

5731

19

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

REUMATOLOGIE

s

I

1.0

4778

0

4778

20

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

UROLOGIE

s

I

1.0

4266

484

4750

21

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

s

II

2.0

10032

953

10985

22

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA

S

II

2.0

10111

961

11072

23

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

ONCOLOGIE MEDICALA

s

II

1.0

4778

476

5254

24

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

II

1.0

4850

494

5344

25

MEDIC SEF CENTRU GRADUL I

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA SI NEFROLOGIE

s

I

1.0

5033

1682

6715

26

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE LABORATOR

s

II

1.0

4908

505

5413

27

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

II

1.0

5033

673

5706

28

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

s

II

1.0

9017

6051

15068

29

SEF SERVICIU

MEDIC SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

S

I

1.0

3978

197

4175

30

MEDIC PRIMAR

ALERGOLOGIE, IMUNOLOGIE

S

1.0

3793

398

4191

31

MEDIC PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1.0

15623

5043

20666

32

MEDIC PRIMAR

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

s

5.0

20256

8080

28336

33

MEDIC PRIMAR

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

1.0

4118

404

4522

34

MEDIC PRIMAR

CARDIOLOGIE

s

7.0

28822

2219

31041

35

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

s

13.0

53036

4843

57879

36

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE TORACICA

s

1.0

3953

405

4358

37

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE VASCULARA

s

2.0

8018

807

8825

38

MEDIC PRIMAR

CHR.BUCO-MAXILO-FACIALA

s

1.0

4388

404

4792

39

MEDIC PRIMAR

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

s

3.0

12327

807

13134

40

MEDIC PRIMAR

DERMATO-VENEROLOGIE

s

5.5

22870

2219

25089

41

MEDIC PRIMAR

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

s

2.0

7802

0

7802

42

MEDIC PRIMAR

ENDOCRINOLOGIE

s

2.0

10810

404

11214

43

MEDIC PRIMAR

GASTROENTEROLOGIE

s

2.0

8198

808

9006

44

MEDIC PRIMAR

GERIATRIE, GERONTOLOGIE

s

1.0

4118

404

4522

45

MEDIC PRIMAR

HEMATOLOGIE

s

2.0

8267

405

8672

46

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE LABORATOR

s

5.5

23546

2220

25766

47

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA

s

12.5

57929

3022

60951

48

MEDIC PRIMAR

MEDICINA MUNCII

s

1.0

4118

0

4118

49

MEDIC PRIMAR

MEDICINA NUCLEARA

s

1.0

4118

538

4656

50

MEDIC PRIMAR

NEFROLOGIE

s

1.0

3983

404

4387

51

MEDIC PRIMAR

NEUROLOGIE

s

2.0

8206

404

8610

52

MEDIC PRIMAR

O.R.L.

s

8.0

33614

2018

35632

53

MEDIC PRIMAR

OBSTETRICA-GÎNECOLOG1E

s

2.0

12723

135

12858

54

MEDIC PRIMAR

OFTALMOLOGIE

s

3.5

14616

1413

16029

55

MEDIC PRIMAR

ONCOLOGIE MEDICALA

s

3.0

12244

539

12783

56

MEDIC PRIMAR

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

10.0

40689

3631

44320

57

MEDIC PRIMAR

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

8.5

34873

3765

38638

58

MEDIC PRIMAR

UROLOGIE

s

3.5

14347

1413

15760

59

MEDIC PRIMAR

REUMATOLOGIE

s

1.0

3983

0

3983

60

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

1.0

1821

0

1821

61

MEDIC PRIMAR

PNEUMOLOGIE

S

1.0

1820

0

1820

62

MEDIC SPECIALIST

ANATOMIE PATOLOGICA

s

3.0

9707

4650

14357

63

MEDIC SPECIALIST

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

s

5.0

16130

6482

22612

64

MEDIC SPECIALIST

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

1.0

3054

324

3378

65

MEDIC SPECIALIST

CARDIOLOGIE

s

9.5

30199

4104

34303

66

MEDIC SPECIALIST

CHIRURGIE GENERALA

s

3.0

10524

324

10848

67

MEDIC SPECIALIST

CHIRURGIE TORACICA

s

1.0

3378

324

3702

68

MEDIC SPECIALIST

CHIRURGIE VASCULARA

s

1.0

3163

324

3487

69

MEDIC SPECIALIST

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

s

2.0

7576

216

7792

70

MEDIC SPECIALIST

HEMATOLOGIE

s

1.0

3200

324

3524

71

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA INTERNA

s

4.0

4728

648

5376

72

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA MUNCII

s

1.0

3270

0

3270

73

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DE L ABORATOR

s

4.0

9103

324

9427

74

MEDIC SPECIALIST

NEUROCHIRURGIE

s

3.0

10132

645

10777

75

MEDIC SPECIALIST

NEUROLOGIE

s

2.0

6432

648

7080

76

MEDIC SPECIALIST

OBSTETRICA-G IN ECOLOG IE

s

2.0

3200

108

3308

77

MEDIC SPECIALIST

OFTALMOLOGIE

s

1.0

3547

0

3547

78

MEDIC SPECIALIST

ONCOLOGIE MEDICALA

s

3.0

10299

432

10731

79

MEDIC SPECIALIST

O.R.L

s

0.5

1852

0

1852

80

MEDIC SPECIALIST

REUMATOLOGIE

s

1.0

3544

0

3544

81

MEDIC SPECIALIST

RADIOTERAPIE

s

1.0

3547

0

3547

82

MEDIC SPECIALIST

UROLOGIE

s

2.0

6108

324

6432

83

MEDIC SPECIALIST

SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT

s

1.0

1820

0

1820

84

MEDIC SPECIALIST

RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

s

1.0

3054

432

3486

85

MEDIC REZIDENT ANUL V

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

s

2.0

2641

0

2641

86

FARMACIST SEF

FARMACIST

FARMACIE

s

I

1.0

4102

0

4102

87

FARMACIST SEF

FARMACIST

FARMACIE

s

II

1.0

4229

0

4229

88

BIOCHÎMIST PRINCIPAL

s

2.0

6704

327

7031

89

BIOLOG PRINCIPAL

CITOLOGIE

s

1.0

6113

2086

8199

90

BIOLOG PRINCIPAL

s

3.0

9990

655

10645

91

CHIMIST PRINCIPAL

s

2.0

6568

654

7222

92

FARMACIST SPECIALIST

FARMACIE

s

2.0

6412

0

6412

93

FARMACIST

FARMACIE

s

2.0

4547

0

4547

94

FIZICIAN SPECIALIST

s

1.0

3325

0

3325

95

FIZIOKINETOTERAPEUT

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

2.0

4124

0

4124

96

PROFESOR CFM

SSD

1.0

2127

155

2282

97

PROFESOR CFM PRINCIPAL

s

2.0

5979

291

6270

98

PROFESOR CFM PRINCIPAL

SSD

1.0

2682

0

2682

99

PSIHOLOG SPECIALIST

s

1.0

2539

0

2539

100

SEF BIROU

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

ASISTENT SOCIAL

PL

1.0

2828

300

3128

101

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

MEDICINA GENERALA

S

2.0

6213

500

6713

102

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

3.0

10347

1552

11899

103

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

MEDICINA GENERALA

M

1.0

2349

214

2563

104

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

S

8.0

25937

2428

28365

105

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

SSD

2.0

5518

512

6030

106

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

11.0

26855

3850

30705

107

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

1.0

2359

248

2607

108

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

16.0

39629

1853

41482

109

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

NUTRIȚIE SI DIETETICA

PL

2.0

5138

0

5138

110

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PL

11.0

27087

0

27087

111

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

IGIENA

PL

3.0

7389

233

7622

112

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

SSD

1.0

4987

1665

6652

113

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

24.0

67119

8710

75829

114

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MASEUR

PL

1.0

2459

252

2711

115

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

113.0

338913

56174

395087

116

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

SSD

12.0

30477

4785

35262

117

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

299.0

735616

113425

849041

118

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

M

1.0

2282

214

2496

119

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

S

1.0

2984

0

2984

120

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

O BSTETRICA-G IN ECOLOG IE

PL

2.0

4823

157

4980

121

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

SSD

1.0

2412

326

2738

122

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

15.0

35604

4698

40302

123

ASISTENT MEDICAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1.0

1832

63

1895

124

ASISTENT MEDICAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

1.0

2625

0

2625

125

ASISTENT MEDICAL

FARMACIE

PL

7.0

10721

0

10721

126

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

S

31.0

62228

12316

74544

127

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

SSD

3.0

5740

1037

6777

128

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

116.0

223428

14566

237994

129

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

M

1.0

1312

0

1312

130

ASISTENT MEDICAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

3.0

4897

451

5348

131

ASISTENT MEDICAL

PNEUMOLOGIE

PL

1.0

1312

0

1312

132

ASISTENT MEDICAL

RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BAL

PL

1.0

1313

0

1313

133

ASISTENT MEDICAL

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

5628

1803

7431

134

ASISTENT MEDICAL

NUTRIȚIE SI DIETETICA

S

1.0

1567

0

1567

135

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

s

3.0

4179

494

4673

136

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

12.0

16515

2754

19269

137

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

1.0

1313

157

1470

138

AUTOPSIER

M

2.0

6648

2166

8814

139

AGENT DEBUTANT DDD

M

1.0

1339

76

1415

140

AGENT DDD

M

1.0

1409

85

1494

141

BRANCARDIER

G

36.0

48823

5723

54546

142

GIPSAR

M

1.0

1775

0

1775

143

INFIRMIERA

G

271.0

381441

44603

426044

144

INFIRMIERA DEBUTANTA

G

24.0

31795

3167

34962

145

ÎNGRIJITOARE

G

120.0

168831

4390

173221

146

OFICIANT MEDICAL-MASAJ

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

M

1.0

1655

160

1815

147

REGISTRATOR MEDICAL

M

3.0

4893

140

5033

148

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

12.0

24900

1673

26573

149

REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT

M

3.0

2626

135

2761

150

STATISTICIAN MEDICAL

M

2.0

3152

140

3292

151

STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

M

2.0

3907

372

4279

152

SORA MEDICALA PRINCIPALA

MEDICINA GENERALA

M

3.0

6002

387

6389

153

MANIPULANT BUNURI

G

15.0

20369

623

20992

154

GARDEROBIER

G

9.0

12132

0

12132

155

SEF SERVICIU

CONSILIER I

S

1.0

3487

439

3926

156

SEF SERVICIU

ECONOMIST IA

S

1.0

3487

351

3838

157

SEF SERVICIU

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

3488

0

3488

158

SEF SERVICIU

ECONOMIST I

S

1.0

2847

280

3127

159

SEF SERVICIU

ANALIST IA

S

1.0

3487

351

3838

160

SEF SERVICIU

CONSILIER JURIDIC IA

S

1.0

2798

0

2798

161

SEF BIROU ACHIZIȚII

ECONOMIST SPEC. IA

S

1.0

3364

338

3702

162

SEF BIROU ADMINISTRATIV

ADMINISTRATOR I

M

1.0

2348

230

2578

163

SEF BIROU TEHNIC

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

2949

0

2949

164

SEF BIROU RELAȚII CONTRACTU

CONTABIL IA

M

1.0

2179

0

2179

165

SEF ATELIER NR.1

SUBINGINER 1

IS3

1.0

2608

0

2608

166

SEF ATELIER NR.2

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

3292

0

3292

167

ANALIST IA

S

4.0

11107

878

11985

168

ANALIST PROGRAMATOR AJUT IA

M

2.0

3938

371

4309

169

ANALIST-PROGR-AJUTOR 1

M

1.0

1743

172

1915

170

CONSILIER JURIDIC I

S

1.0

2272

216

2488

171

CONSILIER JURIDIC IA

S

1.0

2884

270

3154

172

CONSILIER JURIDIC II

s

1.0

1972

0

1972

173

CONTABIL IA

CFP

M

1.0

2080

167

2247

174

CONTABIL IA

M

3.0

5404

501

5905

175

ECONOMIST 1

S

6.0

13627

1065

14692

176

ECONOMIȘTII

s

3.0

6024

400

6424

177

ECONOMIST SPECIALIST IA

s

2.0

5326

540

5866

178

ECONOMIST III

S

1.0

1313

128

1441

179

AUDITOR II

S

2.0

5507

0

5507

180

INGINER DE SISTEM I

s

1.0

2719

0

2719

181

CASIER

M

1.0

1659

155

1814

182

FUNCȚIONAR

M

5.0

8093

298

8391

183

FUNCȚIONAR DE SECURITATE

M

1.0

1851

0

1851

184

MAGAZINER

M

3.0

4966

310

5276

185

MERCEOLOG IA

M

1.0

1802

0

1802

186

OPERATOR 1

M

9.0

17496

836

18332

187

OPERATOR II

M

1.0

1643

142

1785

188

OPERATOR III

M

1.0

1504

120

1624

189

PREOT DEFINITIV

S

1.0

2003

135

2138

190

PREOT GRAD II

s

1.0

2248

150

2398

191

REFERENT DE SPECIALITATE II

s

3.0

6613

632

7245

192

REFERENT 1

M

2.0

3260

307

3567

193

REFERENT IA

M

3.0

5501

335

5836

194

SECRETAR

M

1.0

1683

165

1848

195

ȘOFER AUTOSANITARA II

ȘOFER

1.0

1443

0

1443

196

ȘOFER 1

ȘOFER

1.0

1946

0

1946

197

ȘOFER II

ȘOFER

4.0

7316

0

7316

198

SUBINGINER II

ÎS3

1.0

1870

627

2497

199

TEHNICIAN IA

M

1.0

1802

0

1802

200

ARHIVAR

M

1.0

1543

71

1614

201

MUNCITOR CALIFICAT 1

ELECTRICIAN

10.0

18202

0

18202

202

MUNCITOR CALIFICAT 1

FOCHIST

5.0

9060

223

9283

203

MUNCITOR CALIFICAT 1

INSTALATOR

6.0

10758

838

11596

204

MUNCITOR CALIFICAT 1

LACATUS

2.0

3106

0

3106

205

MUNCITOR CALIFICAT 1

OPERATOR OXIGEN

1.0

1793

0

1793

206

MUNCITOR CALIFICAT 1

OPERATOR APA DISTILATA

1.0

1793

0

1793

207

MUNCITOR CALIFICAT 1

SUDOR

1.0

1888

163

2051

208

MUNCITOR CALIFICAT 1

TAMPLAR

2.0

3681

0

3681

209

MUNCITOR CALIFICAT 1

ZIDAR

1.0

1623

0

1623

210

MUNCITOR CALIFICAT 1

ZUGRAV-VOPSITOR

2.0

3586

0

3586

211

MUNCITOR CALIFICAT II

CROITOREASA

1.0

1717

0

1717

212

MUNCITOR CALIFICAT II

FOCHIST

6.0

10302

318

10620

213

MUNCITOR CALIFICAT II

INSTALATOR

2.0

3431

319

3750

214

MUNCITOR CALIFICAT II

LACATUS

1.0

1716

0

1716

215

MUNCITOR CALIFICAT 1!

LENJEREASA

2.0

3121

0

3121

216

MUNCITOR CALIFICAT II

OPERATOR OXIGEN

1.0

1700

0

1700

217

MUNCITOR CALIFICAT II

TAMPLAR

1.0

1648

0

1648

218

MUNCITOR CALIFICAT HI

CROITOREASA

1.0

1562

0

1562

219

MUNCITOR CALIFICAT III

ELECTRICIAN

1.0

1612

0

1612

220

MUNCITOR CALIFICAT IEI

FOCHIST

8.0

12687

395

13082

221

MUNCITOR CALIFICAT III

LIFTIERA

11.0

17754

892

18646

222

MUNCITOR CALIFICAT III

TELEFONIST

4.0

6095

0

6095

223

MUNCITOR CALIFICAT IV

FOCHIST

6.0

8760

350

9110

224

MUNCITOR CALIFICAT IV

FRIZER

1.0

1412

0

1412

225

MUNCITOR CALIFICAT IV

INSTALATOR

1.0

1424

129

1553

226

MUNCITOR CALIFICAT IV

LIFTIERA

6.0

8510

431

8941

227

MUNCITOR CALIFICAT IV

TAMPLAR

1.0

1434

0

1434

228

MUNCITOR CALIFICAT IV

TELEFONIST

1.0

1514

0

1514

229

MUNCITOR CALIFICAT IV

ZUGRAV-VOPSITOR

3.0

4435

0

4435

230

MUNCITOR NECALIFICAT I

OPERATOR OXIGEN

2.0

2645

0

2645

231

MUNCITOR NECALIFICAT I

12.0

16486

198

16684

FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1628.0

3684015

407508

4091523

B. FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

1

MEDIC SEF UPU-SMURD

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE URGENTA SI MED.FAM

S

ll

1.0

6573

2525

9098

2

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

MEDICINA LEGALA

S

li

1.0

9663

6526

16189

3

MEDIC PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1.0

7734

5221

12955

4

MEDIC PRIMAR

ATI

S

1.0

4302

0

4302

5

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE FAMILIE

s

2.0

9282

4043

13325

6

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE URGENTA

s

6.0

27381

4036

31417

7

MEDIC PRIMAR

MEDICINA GENERALA

s

1.0

4122

0

4122

8

MEDIC PRIMAR

MEDICINA LEGALA

s

4.0

30344

20885

51229

9

MEDIC PRIMAR

MEDICINA SPORTIVA

s

3.0

12732

0

12732

10

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETENT

s

1.0

3545

0

3545

11

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DE URGENTA

s

15.0

41086

9632

50718

12

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DENTARA

s

5.0

17736

0

17736

13

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA GENERALA

s

1.0

13501

0

13501

14

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA LEGALA

s

2.0

12735

8455

21190

15

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA SPORTIVA

s

0.5

1821

0

1821

16

MEDIC

MEDICINA GENERALA

s

3.0

7760

940

8700

17

BIOCHÎMIST PRINCIPAL

s

1.0

6674

2086

8760

18

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

1.0

2799

1261

4060

19

ASISTENT SOCIAL

ASISTENTA SOCIALA

PL

2.0

5129

0

5129

20

ASISTENT MEDICAL

FARMACIE

PL

1.0

1528

750

2278

21

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

s

4.0

7467

2182

9649

22

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

SSD

2.0

4217

2163

6380

23

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

9.0

20008

4445

24453

24

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

ASISTENTA SOCIALA

PL

1.0

2432

798

3230

25

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

2.0

4508

435

4943

26

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

2.0

9331

4691

14022

27

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

11.0

32017

14730

46747

28

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

47.0

125287

36752

162039

29

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

10.0

24906

12605

37511

30

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

4.0

6567

739

7306

31

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

S

1.0

1437

460

1897

32

AUTOPSIER

M

1.0

3324

2166

5490

33

AUTOPSIER

G

1.0

3324

2166

5490

34

BRANCARDIER

PL

1.0

2463

1546

4009

35

BRANCARDIER

G

24.0

33241

11005

44246

36

INFIRMIERA

G

39.0

55221

17680

72901

37

INFIRMIERA DEBUTANTA

G

2.0

2640

948

3588

38

ÎNGRIJITOARE

G

5.0

7866

1931

9797

39

OPERATOR I

M

1.0

1835

572

2407

40

REGISTRATOR MEDICAL

M

2.0

3227

765

3992

41

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

3.0

5785

1869

7654

42

ȘOFER AMBULANTA

G

4.0

5250

0

5250

43

STAT1STICIAN MEDICAL

M

1.0

1313

0

1313

44

MEDIC REZIDENT ANUL I

ATI

S

2.0

3698

1146

4844

45

MEDIC REZIDENT ANUL I

UROLOGIE

S

2.0

3508

191

3699

46

MEDIC REZIDENT ANUL I

CARDIOLOGIE

s

4.0

7016

573

7589

47

MEDIC REZIDENT ANUL I

CHIRURGIE GENERALA

s

7.0

12601

1146

13747

48

MEDIC REZIDENT ANUL I

CHIRURGIE PLASTICA

s

1.0

1754

191

1945

49

MEDIC REZIDENT ANUL I

EPIDEMIOLOGIE

s

3.0

5454

0

5454

50

MEDIC REZIDENT ANUL I

FARMACIE

s

1.0

1940

0

1940

51

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE FAMILIE

s

7.0

13235

191

13426

52

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE LABORATOR

s

4.0

7016

764

7780

53

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE URGENTA

s

3.0

5383

2229

7612

54

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA INTERNA

s

10.0

20059

1910

21969

55

MEDIC REZIDENT ANUL!

NEUROLOGIE

s

1.0

1754

191

1945

56

MEDIC REZIDENT ANUL!

OFTALMOLOGIE

s

2.0

3508

382

3890

57

MEDIC REZIDENT ANUL I

O.R.L.

s

3.0

5410

573

5983

58

MEDIC REZIDENT ANUL!

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

3.0

5262

573

5835

59

MEDIC REZIDENT ANUL I

SANATATE PUBLICA

s

2.0

3663

0

3663

60

MEDIC REZIDENT ANUL II

CARDIOLOGIE

s

5.0

10445

1126

11571

61

MEDIC REZIDENT ANUL II

CHIRURGIE GENERALA

s

5.0

10476

900

11376

62

MEDIC REZIDENT ANUL II

EPIDEMIOLOGIE

S

2.0

4088

0

4088

63

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE FAMILIE

S

10.0

22649

676

23325

64

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE LABORATOR

s

4.0

8326

450

8776

65

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE URGENTA

s

3.0

6313

1576

7889

66

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA INTERNA

s

8.0

15217

1351

16568

67

MEDIC REZIDENT ANUL II

NEUROLOGIE

s

1.0

2044

225

2269

68

MEDIC REZIDENT ANUL II

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

6.0

12592

1125

13717

69

MEDIC REZIDENT ANUL II

UROLOGIE

s

2.0

4088

450

4538

70

MEDIC REZIDENT ANUL II

OFTALMOLOGIE

s

2.0

4391

450

4841

71

MEDIC REZIDENT ANUL II

SANATATE PUBLICA

s

1.0

2197

0

2197

72

MEDIC REZIDENT ANUL II

CHIRURGIE PLASTICA

s

1.0

2044

225

2269

73

MEDIC REZIDENT ANUL II

FARMACIE

s

1.0

1867

0

1867

74

MEDIC REZIDENT ANUL III

ATI

s

1.0

2272

1259

3531

75

MEDIC REZIDENT ANUL III

CARDIOLOGIE

s

6.0

13962

1678

15640

76

MEDIC REZIDENT ANUL III

CHIRURGIE GENERALA

s

4.0

12016

1259

13275

77

MEDIC REZIDENT ANUL III

CHIRURGIE PLASTICA

s

1.0

2270

0

2270

78

MEDIC REZIDENT ANUL III

EPIDEMIOLOGIE

s

3.0

7354

420

7774

79

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE FAMILIE

s

9.0

22821

755

23576

80

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE LABORATOR

s

4.0

9781

755

10536

81

MEDIC REZIDENT ANUL III

NEUROLOGIE

s

1.0

2272

251

2523

82

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA INTERNA

s

11.0

25995

2005

28000

83

MEDIC REZIDENT ANUL III

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

3.0

6816

755

7571

84

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE URGENTA

s

4.0

9819

5036

14855

85

MEDIC REZIDENT ANUL III

ONCOLOGIE MEDICALA

s

1.0

2355

251

2606

86

MEDIC REZIDENT ANUL HI

RADIOTERAPIE

s

1.0

2522

251

2773

87

MEDIC REZIDENT ANUL III

HEMATOLOGIE

s

1.0

2355

251

2606

88

MEDIC REZIDENT ANUL III

PSIHIATRIE

s

1.0

2521

1125

3646

89

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1.0

5669

0

5669

90

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CARDIOLOGIE

s

2.0

5006

518

5524

91

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CHIRURGIE GENERALA

s

3.0

6016

259

6275

92

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE LABORATOR

s

19.0

60002

2348

62350

93

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA INTERNA

s

12.0

29881

1813

31694

94

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE URGENTA

s

2.0

5100

2591

7691

95

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

6.0

15373

1036

16409

96

MEDIC REZIDENT ANUL IV

PSIHIATRIE

s

1.0

2505

0

2505

97

MEDIC REZIDENT ANUL IV

NEUROLOGIE

s

2.0

4927

260

5187

98

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ATI

s

2.0

5132

1295

6427

99

MEDIC REZIDENT ANUL V

ALERGOLOGIE

s

1.0

2914

0

2914

100

MEDIC REZIDENT ANUL V

NEUROLOGIE

s

1.0

2914

0

2914

101

MEDIC REZIDENT ANUL V

CHIRURGIE GENERALA

S

3.0

7451

518

7969

102

MEDIC REZIDENT ANUL V

ENDOCRINOLOGIE

S

1.0

2534

259

2793

103

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA DE URGENTA

s

6.0

16787

518

17305

104

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA INTERNA

s

7.0

18067

2712

20779

105

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA DE LABORATOR

s

2.0

5828

509

6337

106

MEDIC REZIDENT ANUL V

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

3.0

7757

777

8534

107

MEDIC REZIDENT ANUL V

CARDIOLOGIE

s

2.0

4996

1123

6119

108

MEDIC REZIDENT ANUL V

RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICAL?

s

1.0

3514

280

3794

109

MEDIC REZIDENT ANUL VI

CARDIOLOGIE

s

3.0

8497

277

8774

110

MEDIC REZIDENT ANUL VI

CHIRURGIE GENERALA

s

4.0

11170

554

11724

111

MEDIC REZIDENT ANUL VI

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

3.0

8551

554

9105

FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

473.5

1163832

239874

1403706

Total unitate sanitara (A+B)

2101.5

4847847

647383

5495230

Total posturi aprobate :

2101.5

din care

din care

- conducere

• execuție

48.0

2,053.5

Total posturi aprobate :

2101.5

din care

din care

  • - venituri proprii

  • - buget de stat

1,628.0

473.5