Hotărârea nr. 312/2015

Hotărârea nr.312 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în cadrul comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor specifice din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice- Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov şi aprobarea componenţelor comisiilor de concurs si a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.312

din data de 30.09.2015

- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice- Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov și aprobarea componențelor comisiilor de concurs si a comisiilor de soluționare a contestațiilor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2015

Analizând referatul nr.l 1411/18.09.2015 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice- Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov și aprobarea componențelor comisiilor de concurs si a comisiilor de soluționare a contestațiilor;

Având în vedere dispozițiile art.2 din Odinul Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007, actualizat,privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, art. 181 alin.l și 2 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează doamna MAXIM MIHAELA reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de concurs și doamna BUCUR MARIANA reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar contabil din cadrul Comitetului director al unității sanaitare publice - Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Art.2. - Se aprobă Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar contabil din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3. - Se desemnează doamna MACHIDON GABRIELA reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de concurs și domnul CONSTANTIN VASILE-ACRIVOPOL reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru

ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului director al unității sanaitare publice -Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Art.4. - Se aprobă Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice -Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5.- Se desemnează doamna BUZAMET OTILIA reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de concurs și doamna SĂPUNARU ALINA reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri medicale din cadrul Comitetului director al unității sanaitare publice - Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Art.6. - Se aprobă Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri medicale din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7.- Comisiile prevăzute în anexele nr. 1 , 2 si 3 își vor desfășura activitatea în baza Regulamentului de organizare și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director, aprobat la nivelul unității sanitare publice, Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare .

Art.8. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov și membrii comisiilor prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre..

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

iu

Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de

conducere vacante de director financiar contabil

Comisie de concurs

Președinte

Dr. Grigoriu Alexandru Io an

Manager    Spitalul    de

Psihiatrie și Neurologie Brașov

Membru

Maxim Mihaela

Reprezentant     Consiliul

Județean Brașov

Membru

Ec. Koszta Katalin Rozalia Emese

Reprezentant DSP Brașov

Secretar

Ing. Popescu Marieta

Șef Serviciu Administrativ Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Observator

Băjan Nicolae

Președinte      CECCAR

Brașov

Observator

Armenopol Mircea

Reprezntant        sindicat

Medisan

Comisie de soluționare a contestațiilor

Președinte

Ing. Puiu Ileana

Șef Serviciu RUNOS Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Membru

Bucur Mariana

Reprezentant     Consiliul

Județean Brașov

Membru

Ec. Hagiu Magda

Reprezentant DSP Brașov

Secretar

Ing. Popescu Marieta

Șef Serviciu Administrativ Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Observator

Deleanu Cornelia

Director          Executiv

CECCAR

Observator

Orban Iulian

Reprezntant Sindicat Medisan

ANEXA nr.2


Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de conducere vacante de director medical

Comisie de concurs

Președinte

Dr. Grigoriu Alexandru Ioan

Manager Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Membru

Machidon Gabriela

Reprezentant Consiliul Județean Brașov

Membru

Dr. Cristian Luch Șovăială

Reprezentant DSP Brașov

Secretar

Ing. Puiu Ileana

Șef Serviciu RUNOS Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Observator

Dr. Constandiș Felicia

Reprezentant     Colegiul

Medicilor Brașov

Observator

Armenopol Mircea

Reprezentant sindicat Medisan

Comisie de soluționare a contestațiilor

Președinte

Prof. dr Minea Dan

Șef Secție Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Membru

Constantin Vasile Acrivopol

Reprezentant     Consiliul

Județean Brașov

Membru

Dr. Baboi Magda Simona

Reprezentant DSP Brașov

Secretar

Ec. Vasilica Tătulea

Birou Salarizare Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Observator

Dr. Popa Tudor

Reprezentant      Colegiul

Medicilor Brașov

Observator

Orban Iulian

Reprezntant sindicat Medisan

ANEXA nr.3Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de conducere vacante de director de îngri jiriComisie de concurs

Președinte

Dr. Grigoriu Alexandru Ioan

Manager Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Membru

Buzamet Otilia

Reprezentant     Consiliul

Județean Brașov

Membru

Secuiu Denisa

Reprezentant DSP Brașov

Secretar

Ing. Puiu Ileana

Șef Serviciu RUNOS Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Observator

Pora Tiberiu

Reprezentant OAMGMAMR Brașov

Observator

Armenopol Mircea

Reprezntant sindicat Medisan


Comisie de soluționare a contestațiilor

Președinte

Conf. dr Ifteni Petre

Șef Secție Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Membru

Săpunaru Alina

Reprezentant     Consiliul

Județean Brașov

Membru

Zichil Alina

Reprezentant DSP Brașov

Secretar

Ec. Vasilica Tătulea

Birou Salarizare Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Observator

Pătrulescu Luminița

Reprezentant OAMGMAMR Brașov

Observator

Orban Iulian

Reprezntant sindicat Medisan