Hotărârea nr. 310/2015

Hotărârea nr.310 - privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.142/2005 privind asocierea Judeţului Braşov cu Municipiul Braşov şi Clubul Sportiv Societatea de Patinaj în vederea constituirii Asociaţiei Olimpia Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.310

din data de 30.09.2015

privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 142/2005 privind asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov și Clubul Sportiv Societatea de Patinaj în vederea constituirii Asociației Olimpia Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2015

Analizând referatul nr.8824/23.07.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul prin care se supune aprobării revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 142/2005 privind asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov și Clubul Sportiv Societatea de Patinaj în vederea constituirii Asociației Olimpia Brașov, act care nu a produs efecte juridice, astfel încât la zece ani de la adoptare, oportunitatea menținerii în vigoare a acestuia nu mai subzistă;

Ținând cont de adresa nr.ad.8824/21.09.2015 întocmită de către Direcția Economică prin care se precizează faptul că din bugetul Județului Brașov nu s-au cheltuit sume pentru Asociația Olimpia Brașov;

în temeiul art. 10, art. 97, art. 103, alin. (2) și art.115 alin.l lit.c din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 142/2005 privind asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov și Clubul Sportiv Societatea de Patinaj în vederea constituirii Asociației Olimpia Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul.

Coman Claudi
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu