Hotărârea nr. 31/2015

Hotărârea.nr. 31 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, pe anul 2015

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.31

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, pe anul 2015, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Mihail Vestea

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Unitatea'administrativ - teritorială :JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică:_CENTRULJUDETEANDE RESURSE SI ASISTENTA EDUCAȚIONALA BRAȘOV

Formula


■[


11/06


B UG ETU L

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP.65.02    65.07.04 INVATAMANT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.994,40

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.994,40

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.994,40

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.917,00

0,00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.205,50

0,00

Salarii de baza

10.01.01

3.112,00

Alte sporuri

10.01.06

10,50

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

22/)0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

28,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

33,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

711,50

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

498,50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

167,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

27,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

77,40

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

77,40

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

37,40

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Transport

20.01.07

22,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

8,00

MM

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

INSTITUȚIA: CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCAȚIONALA BRAȘOV

Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(art.lO.Ol.Ol)

1.

124

3.112

ORDONATOR DE CREDITE


DIRECTOR EXECUTIV


Mihail Vestea


Viorica Olteanu cir