Hotărârea nr. 309/2015

Hotărârea nr.309 - privind aprobarea tarifului pentru organizarea cursurilor de formare profesională pentru beneficiarii măsurii 10 „Agromediu şi climă 2014-2020”, măsurii 11 „Agricultura ecologică” şi măsurii 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice” organizate de Camera Agricolă Judeţeană Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.309

din data de 30.09.2015

- privind aprobarea tarifului pentru organizarea cursurilor de formare profesională pentru beneficiarii măsurii 10 „Agromediu și climă 2014-2020”, măsurii 11 „Agricultura ecologică” și măsurii 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice” organizate de Camera Agricolă Județeană Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2015

Analizând referatul nr. 9039 din data de 24.09.2015, întocmit de Direcția Economică -Compartimentul Venituri, prin care se propune aprobarea tarifului pentru organizarea cursurilor de formare profesională pentru beneficiarii măsurii 10 „Agromediu și climă 2014-2020”, măsurii 11 „Agricultura ecologică” și măsurii 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice” organizate de Camera Agricolă Județeană Brașov;

Ținând cont de referatul și adresa de înaintare a Camerei Agricole Județene, înregistrat cu nr.9039/2015;

Având în vedere dispozițiile art. 7 din H.G.R. nr. 1609/2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, art 105 și art. 106 din Ordinul MADR nr. 619/2015, aprobarea tarifului pentru organizarea cursurilor de formare profesională coroborat cu art. 91 alin.(l) lit „b” și lit. „d, alin.(3) lit.”c” și alin.(5) lit. .”a”, pct.14 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl -. Se aprobă tariful pentru organizarea cursurilor de formare profesională pentru beneficiarii măsurii 10 „Agromediu și climă 2014-2020”, măsurii 11 „Agricultura ecologică” și măsurii 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice”, organizate de Camera Agricolă Județeană Brașov, astfel:

 • I.ServiciuI specific și cuantumul tarifului:

  SERVICIU

  TARIF

  Cursuri de formare profesională pentru beneficiarii măsurii 10 „Agromediu și climă 2014-2020”, măsurii 11 „Agricultura ecologică” și măsurii 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice”

  60 lei/curs

II. Modalitatea de încasare:

Modalitatea de încasare a tarifului perceput pentru serviciul prestat este în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, respectiv Factură Fiscală și Chitanță Fiscală.

III. Utilizarea veniturilor proprii:

 • a. Cheltuieli curente și de capital în limita sumelor neacoperite din bugetul de stat, conform legilor în vigoare;

 • b. Cheltuieli de personal, deplasări în țară și în străinătate.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Camera Agricolă Județeană Brașov


p.PREȘEDINTE


Claudiu Coman //«