Hotărârea nr. 308/2015

Hotărârea nr.308 - privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.308

din data de 30.09.2015

privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2015

Analizând referatul înregistrat sub nr.10564/18.09.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea modificării organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, precum și referatul nr. 11483/18.09.2015 prin care se supune aprobării statul de funcții modificat al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 151/29.04.2015 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.261/29.07.2015 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov prin înființarea Unității de Transfuzie Sanguină (UTS), în cadrul secției ATI;

Având în vedere dispozițiile OUG nr.35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 lit.a din HGR 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 01.10.2015 se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art.2, - începând cu data de 01.10.2015, se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Fondurile necesare majorării cu 25%, începând cu 01.10.2015, a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare, prevăzute în art.l alin. (5 5) din OUG 35/2015, de care beneficiază personalul de specialitate medico - sanitar, conform art.l alin (5 7) din același act normativ, se vor asigura în condițiile art.201 din HGR nr.791/2015 privind modificarea și completarea HGR nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 și cu încadrarea în plafonul de cheltuieli de personal.

Art.5.- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 151/29.04.2015 se modifică în mod corespunzător.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Managerul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Co n


Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE "Dr. I.A.SBARCEA" BRAȘOV-

(


DIRECTOR MEDICAL Fc:1


MANAGER Fc:1


Comp. Manag. al Calitatii Serv.Medicale

Fc: Fe:3


CU HCJBV NR...»&£.......

IN ȘEDINȚA DIN DATA DE..^.^ 2oAT

M i ccL^reȘecG'n

Cometa Cfojudtiu
Secția Obstetrica ginecologie I

Fc: 2 Fe: 27

Secția CI. Obstetrica ginecologie II

Fc:2^ Fe:27

Secția Obstetrica ginecologie III

—nc:z Fe:49

Secția CI. Obstetrica Ginecologie IV

Fc:2 " Fe:27

Secția Obstetrica Ginecologie V

Fc:2 Fe:20

Secția Neonatologie I

—FCZ-

Fe:95

Secția Neonatologie II - prematuri

Fc:1 Fe:52

Secția ATI

Fc:2 Fe:61

Camera de garda

Fc:-Fe:16

Bloc de nașteri

FCll Fe:37

Bloc Operator

Fâ!1 Fe:31

Farmacie

FC.’T" -

Fe:7

Serviciu anatomie patologica

t-C!-Fe:7

Laborator analize medicale

Fc:1 Fe:11

Laborator radiologie si imagistica medicala

Fcr-Fe:3

Spălătorie

Fc:- Fe:9

Cabinet planificare familiala

—HC!-

Fe:2

Unitate de transport neonatal

Fc:-Fe:5

Ambulatoriul integrat in spec. OG

rc:-Fe:5

Comp. Asistenta sociala

fc:-Fe:3

Comp. Dietetica

Fc:-Fe:1

Medici rezidenti

“Fc:- "

Fe:26


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Fc:1

Biroul Financiar Contabil

Fc: 1 Fe:3Biroul RUNOS

Fc:1 Fe:3


CPCIN

i-c:-Fe:6


Comp, juridic

Fc:-Fe:1


Registratura medicala

Fc:-Fe:6


Comp, tehnic


Fc:-Fe:1


Unitate Transfuzie Sanguina


Comp. Aprov. Trans.

rc:-Fe:4


Comp.

Fc-

Informatica

Fe:1


Comp. Securitatea Muncii, PSI, Protecția Civila

Fc:-

Fe:1


Comp.Achizitii

Fc:-Fe:1


Bloc alimentarTotal FC : 25

FE :588CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV         ț-

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie"Dr. 1.4. .oarcea"

Brașov, str. G. Baritiu, nr.36 tel: 0368 202012, fax: 0368 202055

Nr.paturi 275

Categoria unitatii II M

Tipul unitatii II

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.15158

STAT DE FUNCȚII

la data de 01.10.2015

c

APROBAT

CU HCJBV NR......

IN ȘEDINȚA DIN DATANr. crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad/tr eapta

Număr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

suma

suma

suma

0

1

3

4

2

5

6

7

8

A. Finanțare din venituri proprii

1

MANAGER

OG

S

II

l

4894.0

0

4894

2

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC.

S

II

l

4533

405

4938

3

DIRECTOR MEDICAL

OG

s

II

l

4561

4561

4

MED. PRIMAR SEF SECȚIE

OG

s

II

l

4.871

346

5217

5

MED. PRIMAR SEF SECȚIE

OG

s

I

4

19.144

2.940

22084

6

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

PEDIATRIE

s

l

l

4.780

2.478

7258

7

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

PEDIATRIE / NEONATOLOGIE

s

I

l

4.868

813

5681

8

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

ATI

s

I

l

4.756

2.374

7130

9

FARMACIST PRIMAR SEF

FARMACIE

s

I

1

4.100

409

4509

10

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

LABORATOR

s

II

1

4.756

905

5661

11

ASISTENT MED.PR.SEFA

OG

PL

I

2

5.511

550

6061

12

ASISTENT MED.PR.SEFA

MG

PL

I

2

5.423

1.635

7058

13

ASISTENT MED.PR.SEFA

MG

s

I

5

16.391

4.029

20420

14

SEF BIROU ECONOMIST IA

S

II

2

5.816

540

6356

15

REFERENT IA SEF

M

II

1

2.105

201

2306

16

MEDIC PRIMAR

OG

S

20.5

81.754

8.575

90329

17

MEDIC SPECIALIST

OG

S

3.5

11.266

1.559

12825

18

MEDIC PRIMAR

PEDIATRIE

S

2

8.393

1.378

9771

19

MEDIC PRIMAR

NEONATOLOGIE

S

11

39666

10044

49710

20

MEDIC SPECIALIST

PEDIATRIE

S

1

2.900

555

3455

21

MEDIC SPECIALIST

NEONATOLOGIE

S

5

14.500

2.775

17275

22

MEDIC PRIMAR

ATI

S

5

19.469

10.321

29790

23

MEDIC SPECIALIST

ATI

S

1

2.900

1.664

4564

24

FARMACIST PR.

FARMACIE

f"

2

5.915

161

6076

25

MEDIC PB^'AR

ANAT.PAT.

2

16.254

11.003

27257

26

MEDIC PR. tAR

BOLI INFECTIOASE

S

1

3.505

193

3698

27

MEDIC SPECIALIST

RADIOLOGIE

S

1

3.125

605

3730

28

MEDIC SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

s

1

3.275

155

3430

29

MEDIC SPECIALIST

LABORATOR

s

1

3.123

555

3678

30

MEDIC PRIMAR

LABORATOR

s

1

3.505

193

3698

31

BIOLOG PRIMAR

s

2

5.653

1.133

6786

32

BIOCHIMIST PRIMAR

s

1

2.826

566

3392

33

PSIHOLOG PRIMAR

s

1

2.749

0

2749

34

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MG

s

40

116.419

31.576

147995

35

ASISTENT MEDICAL

MG

s

23

48.728

12.260

60988

36

MOAȘA

OG

s

2

4.583

664

5247

37

MOAȘA

MG

s

1

2.131

415

2546

38

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

s

1

2.546

415

2961

39

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

PL

1

1.960

381

2341

40

ASISTENT PRINCIPAL

SOCIAL

s

I

2.749

0

2749

41

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MG

SSD

9

20.375

3.803

24178

42

ASISTENT MEDICAL

MG

SSD

9

17.944

4.566

22510

43

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OG

PL

19

46.370

8.890

55260

44

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MG

PL

71

173.720

43.380

217100

45

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

12

29.134

7.521

36655

46

ASISTENT MEDICAL

MG

PL

39

82.483

15.530

98013

47

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PL

5

12.175

0

12175

48

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ANAT.PAT.

PL

3

15.263

5.134

20397

49

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

4

10.423

1.710

12133

50

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RADIOLOGIE

PL

1

2.608

343

2951

51

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

IGIENA

PL

2

4.896

240

5136

52

ASISTENT PRINCIPAL

MEDICO-SOCIAL

PL

1

2.491

0

2491

53

ASISTENT MEDICAL

DIETETICA

PL

1

2.320

0

2320

54

MOAȘA PRINCIPALA

OG

M

I

1.709

195

1904

55

SORA MED. PRINCIPALA

PEDIATRIE

M

3

5.766

975

6741

56

SORA MEDICALA

PEDIATRIE

M

1

1.774

169

1943

57

AUTOPSIER

M

0.5

1.469

1.121

2590

58

INFIRMIERA

G

86

111.758

27.490

139248

59

ÎNGRIJITOARE

G

89.5

110.559

21.265

131824

60

BRANCARDIER

G

2

2.438

233

2671

61

ȘOFER AUTOSANITARA II

G

3

3.656

394

4050

62

STATIST1CIAN PRINCIPAL

M

1

2.031

195

2226

63

REGISTRATOR MEDICAL

M

5

8.220

840

9060

64

ECONOMIST IA

S

1

2.300

270

2570

65

ECONOMIST I

S

2

5.044

475

5519

66

ECONOMIST II

S

2

4.123

403

4526

67

CONSILIER JURIDIC IA

s

2

4.600

270

4870

68

INGINER IA

s

2

5.508

540

6048

69

INGINER SISTEM IA

s

1

2.300

270

2570

70

INGINER I

1

2.105

201

2306

71

REFERENp'A

1

1.800

168

1968

72

REFEREN. JE SPECIALITATE II

S

2

3.486

373

3859

73

SEF DEPOZIT I

M

1

1.708

0

1708

74

MAGAZINER

M

1

1.219

0

1219

75

CASIER

M

1

1.414

156

1570

76

ARHIVAR

M

I

1.294

65

1359

77

SPĂLĂTORESE

G

9

10.969

703

11672

78

MUNCITOR CALIF. I

G

16

26.616

225

26841

79

MUNCITOR CALIF. III

G

8

12.140

150

12290

80

MUNCITOR CALIF.IV

G

5

6.706

128

6834

81

MUNCITOR NECALIFICAT

G

6

7.913

0

7913

82

AGENT DDD

G

1

1.410

85

1495

Total Finanțare venituri proprii:

587

1.278.640

263.247

1.541.887

B.Finantare de la Bugetul de Stat

1

MEDIC REZIDENT AN I

OG

S

6

10.763

1.148

11911

2

MEDIC REZIDENT AN I

LABORATOR

s

I

1.751

319

2070

3

MEDIC REZIDENT AN II

OG

s

7

14.664

1.575

16239

4

MEDIC REZIDENT AN IV

ATI

s

1

2.503

1.296

3799

5

MEDIC REZIDENT AN III

OG

s

2

4.538

503

5041

6

MEDIC REZIDENT AN III

NN

s

2

4.621

844

5465

7

MEDIC REZIDENT AN IV

OG

s

3

7.421

776

8197

8

MEDIC REZIDENT AN V

OG

s

4

9.780

1.035

10815

Total Finanțare de la Bugetul de Stat:

26

56.041

7.496

63537

Total unitate sanitara (A+B)        |

613

1.334.681

270.743

1.605.424

total posturi aprobate

total posturi aprobate


din care

conducere

25

execuție

588

din care

venituri proprii

587

buget de stat

26
IAR CONTABIL