Hotărârea nr. 305/2015

Hotărârea nr.305 - privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii, pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov, pentru anul şcolar 2015-2016


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.305

din data de 30.09.2015

- privind aprobarea organigramei și statului de funcții, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, pentru anul școlar 2015-2016

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30.09.2015

Analizând referatul nr.l 1660/21.09.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Deyvoltare- Serviciul Resurse Umane, Salarizare Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea, organigramei și statului de funcții pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, pentru anul școlar 2015-2016 ;

Ținând cont de HCL nr. 251/28.05.2015, privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016 și a adresei nr. 13405 din 2.09.2015 a Inspectoratului Școlar Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și art.25, alin.4 din H.G. nr.538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat, numărul și structura personalului nedidactic din învățământul special, cu modificările si completările ulterioare ;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, pe anul școlar 2015-2016, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare- Serviciul Resurse Umane, Salarizare Strategii de Informatizare și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV Str. 13 Decembrie nr 125

Tel:/Fax: 0268/548138

Nr. 1345/17.09.2015


STAT DE FUNCȚII


PERSONAL DE CONDUCERE,SCOLĂR\2Q15- 2016


Consiliul Județean Brașov, P.Președinte Coman ClaudiuCategoria de personal

Nr. post

Salariu de încadrare

Indemniz. conducere

Sporuri cf. Legea 1/2011

-

ș veBqtaig

Spor CFPP

Spor zona izolata

OUG nr.83/2014

OUG.103/2013

Plata cu ora

TOTAL

Director - profesor

1

2095

629

838

891

4910

4910

Director adj.

1

1896

474

1227

782

4828

4828

Personal didactic

109,25

136804

0

32260

34126

224017

138

5260

31573

260988

Total didactic

111,25

140795

1103

34325

35799

233755

138

5260

31573

270726

Contabil sef (administrator financiar tr I.)S

1

1702

511

1051

426

4069

313

4382

Administrator financiar S (contabil) tr. I

1

1560

0

234

269

2274

2274

Administrator patrimoniu

1

1149

0

370

380

2094

2094

Secretar sef S I.

1

1677

335

592

651

3589

3589

Informatician S I.

1

1677

0

324

501

2758

2758

Asistent social S/I

1

1290

0

194

223

1882

1882

Bibliotecar I M

0,25

305

0

46

70

464

464

Medic inv.special

1,5

2628

0

702

833

4589

4589

Asistent medical invsp. PL

1.5

1931

0

512

611

3367

3367

Asistent medical inv special M vacant

1.5

1931

0

290

611

3122

3122

Infirmiera

6

4560

0

1211

1298

7794

7794

Infirmiera vacant

2

1536

0

230

309

2288

2288

Total didactic auxiliar

18.75

21946

846

5756

6182

38290

313

38603


PERSONAL NEDIDACTIC

Categoria de personal

Nr. post

Salariu de încadrar e

Indemniz conducer e

Spor special

Spor vechime

Salarii de baza

Spor CFPP

Spor zona izolata

OUG nr.83/2013 OUG.103/ 2013

Plata cu

ora

TOTAL

Personal nedidactic:

19

13737

0

1634

3164

22806

22806

Șofer

1

933

0

65

233

1383

1383

Magaziner I

1

780

0

55

156

1176

1176

Muncitor calific II

3

2550

0

180

639

3783

3783

Muncitor calif. V

2

1374

0

96

344

2352

2352

îngrijitoare I

10

6750

0

674

1285

11760

11760

Paznic I

2

1350

0

94

338

2352

2352

TOTAL GENERAL

149

176478

1949

41715

45145

294851

313

138

5260

31573

332135

Total posturi        149

Funcții de conducere: 4

Funcții de execuție: 144,75

Total fond de salarii didactic +didactic auxiliar+ nediactic = 332135 leiSECRETAR ȘEF Nagyi Annemaria