Hotărârea nr. 304/2015

Hotărârea nr.304 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov, a bugetului Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov, a bugetului Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576 E-mail: office&iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.ro


CONSI LI U L JUDEȚE AN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.304

din data de 30.09.2015

- privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, a bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov, a bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015;

Analizând referatul nr. 11749/24.09.2015 întocmii de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015, a bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov, a bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, avînd în vedere că începând cu anul școlar 2015-2016, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov este arondat Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brașov nr. 251/28.05.2015;

Ținând cont de adresele nr. 13405/02.09.2015 și. respectiv, nr. 13538/03.09.2015 ale Inspectoratului Școlar Județean Brașov, prin care se prezintă caracteristicile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov, solicitându-se, totodată, comasarea bugetelor Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov și al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov;

Având în vedere dispozițiile ari. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 110, alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/20111, cu modificările și comăpletările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, după cum urmează:

-majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, prin preluarea creditelor bugetare rămase neutilizate la 31.08.2015 al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-diminuarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov, cu creditele bugetare rămase neutilizate la 31.08.2015, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CENTRUL SC. PT.EDUC. INC. BRAȘOV

^€/MoQA>l5


APQjOîW , CO'x.Xa La              .

p- P&i

\/ itS       ’Cr-h 1/S.îcT

CzJbU^iu


exL.

OH ■


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE CAP 65.02.07.04 - INVATAMANT SPECIAL - A650704 01-0ctombrie-2015(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget 2015

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2016

2017

2018

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA OE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.346,24

0,00

1.541.50

1.174,50

1.468,50

1.161,74

4.582,00

4.864,00

4.984,00

2

SECȚIUNEA DE FUNCTlONARE(01 *79+85)

5.346.24

0.00

1.541.50

1.174.50

1.468,50

1.161,74

4.582.00

4.864,00

4.984,00

3

CHELTUIELICURENTE(10*20*30*40*50*51SF*55SF+57+59)

01

5.346,24

0.00

1.541.50

1.174,50

1.468,50

1.161,74

4.582,00

4.864,00

4.984,00

4

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONALfcod 10.01 la 10.03)

10

4.717.61

0,00

1.372,00

1.049.50

1,317,50

978,61

4.147,00

4.418,00

4.528,00

5

Cheltuieli salariata in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16*10.01.30)

1001

3.772.67

0,00

1.119.00

831.50

1.048,50

773.67

6

Salarii de baza

100101

3.050,58

0,00

695,00

707,00

945,00

703,58

7

Alte sporuri

100106

7.12

o.oo

2,00

1,50

0,50

3.12

8

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

40,44

0,00

12,00

11,00

8,00

9,44

9

Fond aferent plătii cu ora

100111

249,08

0,00

75,00

72,00

70,00

32,08

10

Alte drepturi salariata in bani

100130

425,45

0,00

335,00

40,00

25,00

25,45

11

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

944,94

0.00

253,00

218,00

269,00

204,94

12

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

631,04

0,00

175,00

145,00

179,00

132.04

13

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

19,90

0,00

6,00

5,00

6,00

2,90

14

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

217.78

0,00

56,00

46.00

68.00

47.78

15

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca sl boli profesionale

100304

9,20

0,00

2,00

2,00

2,00

3,20

16

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

67,02

0,00

14,00

20,00

14,00

19.02

17

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16+20.18 la 20.25*20.27*20.30)

20

587.73

0,00

162,50

118.00

139,00

168.23

410,00

421,00

431.00

18

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09*20.01.30)

2001

290,28

0,00

87,50

48,00

85,00

69.78

19

Furnituri do birou

200101

5.42

0,00

1,50

0,50

0,50

2.92

20

Materiale pentru curățenie

200102

6,31

0,00

0,00

2,00

0,50

3,81

21

încălzit. Iluminat si forța motrica

200103

188,14

0.00

65.00

25.00

62,00

36.14

22

Apa. canal si salubritate

200104

17,55

0,00

3,00

3,00

4,00

7,55

23

Carburanți sl lubrafiantix

200105

4,00

0.00

0,00

2,00

2,00

0,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod Indicator

Buget 2015

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2016

2017

2018

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim. 1

Trim.

II

Trim. Hi

Trim. IV

24

Piesa da schimb

200106

5,16

0.00

1.00

1,00

1,50

1,66

25

Transport

200107

25.52

0.00

7.00

6.00

10,00

2,52

26

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

200108

9,71

0,00

3,00

2.00

1,00

3.71

27

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

1,25

0,00

0,00

0,50

0,50

0,25

28

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

27.22

0.00

7.00

6.00

3,00

11.22

29

Reparam curenta

2002

36,00

0.00

0,00

0,00

30,00

6,00

30

Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02)

2003

234,76

0,00

70,00

65,00

18,00

81,76

31

Hrana pentru oameni

200301

234,76

0.00

70,00

65.00

18,00

81.76

32

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

3,00

0,00

0,00

1,50

0,00

1,50

33

Medicamente

200401

1,50

0,00

0,00

0,50

0,00

1.00

34

Materiale sanitare

200402

1,50

0.00

0,00

1.00

0,00

0,50

35

Bunuri do natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03*20.05.30)

2005

5,94

0,00

0,00

2,00

0,00

3.94

36

Alta obiecta de Inventar

200530

5,94

0,00

0,00

2,00

0,00

3.94

37

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01*20.06.02)

2006

1.87

0.00

0,50

0.00

1.00

0,37

38

Deplasări interne, detasari. transferări

200601

1.87

0,00

0,50

0,00

1,00

0.37

39

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

1,50

0,00

0,50

0,00

0,00

1.00

40

Pregătire profesionala

2013

1.43

0.00

1,00

0.00

0,00

0,43

41

Protecția muncii

2014

6.45

0,00

2,00

1,50

1,00

1,95

42

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

6,50

0,00

1,00

0.00

4,00

1.50

43

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

6.50

0,00

1,00

0.00

4.00

1,50

44

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

40.90

0.00

7,00

7,00

12,00

14,90

25,00

25,00

25.00

45

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

40,90

0,00

7,00

7,00

12,00

14,90

46

Ajutoare sociale in numerar

570201

2,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2,60

47

Ajutoare sociale in natura

570202

38.30

0,00

7,00

7,00

12.00

12,30

CENTRU .SC PT.EDU.INC.DE RECUP. .HIPOACUZI BRAOV


APROBAT: HCJ 304/30.09.15BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE CAP 65.02.07.04 - INVATAMANT SPECIAL - A650704 01 -Octombrie*2015fi veste*


(mii lei)


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget 2015

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2016

2017

2018

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim. I

Trim. 11

Trim. iii

Trim. IV

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

660,56

0,00

354.00

252,00

300,50

•245,94

1.031.00

1.092,00

1.120,00

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01*79*85)

860,56

0.00

354.00

252,00

300,50

•245,94

1.031.00

1.092,00

1.120,00

3

CHELTUIELI CURENTE(10*20*30*40*50*51SF+55SF*57*59)

01

680,56

0,00

354.00

252,00

300,50

•245,94

1.031,00

1.092,00

1.120,00

4

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONALfcod 10X1 fa 10X3)

10

581,39

0,00

288,00

210,50

247,00

-184,11

893,00

951,00

975,00

5

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 ta 10.01.16*10.01.30)

1001

470,33

0,00

230,50

159,50

192,00

-111,67

e

Salarii de baza

100101

349.42

0.00

145,00

128,00

152,00

-73.58

7

Alte sporuri

100106

2.88

0,00

1,50

1.50

1,00

•1.12

8

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

29,56

0.00

6,00

17.00

11,00

-4.44

9

Fond aferent plătii cu ora

100111

21.92

0,00

6,00

15,00

8,00

•7.08

10

Alte drepturi satariate in bani

100130

66,55

0.00

72,00

0.00

20.00

-25,45

11

Contribuții (cod 10.03.01 ta 10.03.06)

1003

111.06

0.00

57,50

51.00

55,00

-52,44

12

Contrteutii de asigurări sociale de stat

100301

76.96

0,00

39,00

31,00

28.00

-21,04

13

Contribuții de asigurați de soma)

100302

2.10

0.00

1.50

1,00

0.50

-0.90

14

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

100303

2422

0.00

14,00

10.00

15.00

-14,78

15

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0,80

0,00

1.00

1,00

0,50

-1,70

16

Contrteutil pi concedii si indemnizații

100306

6,98

0,00

2,00

8,00

11,00

-14,02

17

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20X6*20.09 la 20.16*20.18 b 20.25+20X7*20X0)

20

76,07

0,00

84,00

35,50

52,50

•75,93

130,00

133,00

137,00

18

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09*20.01.30)

2001

55,52

0,00

39,60

19,00

40,00

•42,98

19

Furnituri de birou

200101

1.58

0,00

1,00

1,00

0,00

•0,42

20

Materiale pentru curățenie

200102

1.99

0,00

0,50

1.50

0,00

-0,01

21

Incalzt, Iluminat si torta motrice

200103

38,86

0,00

29,50

10.50

33,00

-34,14

22

Apa. canal si salubritate

200104

2.45

0,00

1,00

1.00

4.50

-1.05

23

Pleso de schimb

200106

0.84

0.00

0,50

0,50

0.00

-0.16

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget 2015

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2016

2017

2018

TOTAL

din care . credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trlm. I

Trlm. II

Trlm. III

Trlm. IV

24

Transport

200107

2,48

0,00

1,50

1,00

0,50

45.52

25

3osta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

1,29

0,00

1,00

0,50

1,00

-1.21

26

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0,25

0,00

0,50

0,00

0,00

-0,25

27

Mte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

5,78

0,00

4,00

3,00

1,00

-2,22

28

Reparații curente

2002

0,00

0,00

0.00

0,00

6,00

-8.00

29

-trana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

19,24

0,00

18.00

14,00

5,00

-17,76

30

Irana pentru oameni

200301

19,24

0,00

18.00

14,00

5,00

-17,76

31

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

0,00

0,00

0,50

1,00

0,00

-1,50

32

Medicamente

200401

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

-1,00

33

Materialo sanitare

200402

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

-0,50

34

Sunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

2005

0.06

0,00

2,00

1,00

1.00

-3.94

35

Mte obiecte de inventar

200530

0,06

0,00

2,00

1,00

1.00

-3,94

36

3eplasari, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

0,13

0,00

0,50

0,00

0,00

-0,37

37

Oeplasari interne, delăsări, transferări

200601

0,13

0,00

0,50

0,00

0,00

-0,37

38

2arti, publicații si materiale documentare

2011

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

-1,00

39

’regatire profesionala

2013

0,57

0,00

1,00

0,00

0.00

-0,43

40

’ratectia muncii

2014

0,55

0,00

1,00

0,00

0,00

-0,45

41

Mte Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

0,00

0,00

1,00

0,00

0,50

-1,50

42

Mte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0,00

0,00

1,00

0,00

0,50

-1,50

43

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

3,10

0,00

2,00

6,00

1,00

-5,90

8.00

8,00

8,00

44

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

3,10

0,00

2,00

6,00

1,00

-5,90

45

Ajutoare sociale in numerar

570201

2,40

0,00

1,00

3,00

1,00

-2,60

46

Ajutoare sociale in natura

570202

0,70

0,00

1,00

3,00

0,00

-3,30