Hotărârea nr. 301/2015

Hotărârea nr.301 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 septembrie 2015

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office&iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 301

din data de 30.09.2015


- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 septembrie 2015Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015;


Analizând Dispoziția nr. 807/25.09.2015, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 30 septembrie 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov:

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:Art.1. - Se aprobă înscrierea unui număr de 17 puncte la punctul 11 - „Interpelări, Informări, Diverse” al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.09.2015.

Art.2. - Se aprobă, la propunerea domnului vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, domnul Claudiu Coman, scoaterea punctului 15 - „Interpelări, Informări, Diverse” al ordinii de zi.

Art3. - Se aprobă, la propunerea domnului consilier județean Gabor Alexandru-Adrian, votarea punctului nr. 4 cu punctul nr. 7 - „Interpelări, Informări, Diverse” al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.09.2015.

Art4. - Se aprobă propunerea domnului consilier județean Mareș Ioan privind înlocuirea domnului consilier județean Ungureanu Vasile cu domnul Gabor Alexandru-Adrian în delegația care se va deplasa în Regatul Maroc.

Art.5. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.09.2015, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 807/25.09.2015.


p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman
Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.807

din data de 25.09.2015

- privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 30.09.2015 ora IO00, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

A

In temeiul art. 94 alin. (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 30.09.2015, ora IO00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.08.2015.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11.09.2015.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, bugetul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov și a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, pentru anul școlar 2015-2016 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov.

 • 5. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin promovare temporară, a domnului Curecheriu Ioan, consilier în cadrul Serviciului Evidența Persoanelor pe funcția publică de conducere vacantă de director executiv al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016. al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea Brașov.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru organizarea cursurilor de formare profesională pentru beneficiarii măsurii 10 „Agromediu și climă 2014-2010”, măsurii 11 .Agricultura ecologică” și măsurii 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice”, organizate de Camera Agricolă Județeană Brașov.

 • 9. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 142/2005 privind asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov și Clubul Sportiv Societatea de Patinaj în vederea constituirii Asociației Olimpia.

 • 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU.

 • 11. Interpelări, informări și diverse

  p.PREȘEDINTE Vicepreședinte Coman Claudiu


Vizat pentru legalitate, SECRETAR Dumbrăveanu Maria