Hotărârea nr. 30/2015

Hotărârea.nr. 30 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov, pe anul 2015


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 30

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, pe anul 2015, conform anexelor nr.l - 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea^

Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU"

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP. 67 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,645.60

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,595.60

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,595.60

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,242.00

0.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,822.50

0.00

Salarii de baza

10.01.01

1,820.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

2.50

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

419.50

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

287.50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

9.50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

95.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3.50

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

24.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1,353.60

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

759.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

195.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

43.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

350.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

115.00

Reparații curente

20.02

70.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

8.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

23.00

0.00

Deplasau interne, detașări, transferări

20.06.01

16.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

7.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

100.00

Pregătire profesionala

20.13

12.00

Protecția muncii

20.14

1.60

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

380.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

10.00

Chirii

20.30.04

370.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+79+84)

50.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

50.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

50.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

50.00

0.00

Construcții

71.01.01

16.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

34.00

Ordonator principal de credite,

Director ex. economic


W y/t


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

INSTITUȚIA: BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE BARITIU”


Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(art.l0.01.01)

1.

82

1.820,00


ORDONATOR DE CREDITE


DIRECTOR EXECUTIV


Mihail Vestea


Viorica Olteanu. '•■IA

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 35, 2200 BRAȘOV, ROMÂNIA         F\ L> ? P P i

Cod fiscal 4443159 Cont 24590220 deschis la Trezoreria Brașov '

Tel:+ 40-68-419338, 410801, fax: + 40-68-415079

E-mail: biblebfoțrdsbv.ro

Nr. 3/2. din ^.e/-2o/5-                               '________


APROBAT COMISIA 4


APROBAT

. CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


P. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE

—Ou"


DIRECTOR EXECUTIV, Viorica OLTEANU


PROGRAM DE ACȚIUNI CULTURALE 2015

Nr. crt

Titlul și tematica propusă

Perioada

Necesar

Buget (mii lei)

1

REVISTA ASTRA

 • a. Revista de Istorie. Supliment carte

 • b. Supliment. Literatura, arte și idei

semestrial

 • - drepturi autor

 • - chelt. tipar

 • - servicii documentare

 • - tehnoredactare, - design

 • - drepturi de autor

220

BIBLIOTECA PENTRU / ÎN COMUNITATE

a.SERILE GEORGE BARIȚIU

Ciclu de dezbateri:

 • - Modernitatea secolului XIX

 • - Lecturi publice

 • - Avangarda în mansardă

Expoziție tematică: Centenar Primul Război Mondial

trimestrial

-tratații în timpul a.c. -materiale didactice -chelt.cazare -chelt. masa -onorarii

-chelt. transport -chelt. Tipărire

2

b.UNIVERSUL ARTELOR

 • - Convorbiri despremuzică

 • - Expoziții

lunar

-onorarii -cheltuieli tipărire -transport -chelt.cazare/masă -materiale didactice

8

C.MULTICULTURALITATE ÎN SPAȚIUL BIBLIOTECII

- Aniversări culturale internaționale: dezbateri, expoziții, wor/cshop

2015 - Anul European pentru Dezvoltare

lunar

-cheltuieli masă -cheltuieli cazare -materiale didactice -chelt. tipărire -onorariili


BIBLIOTECA GENERATOARE DE PROIECTE

permanent

-cofinanțări conform proiectului cultural

70

BIBLIOTECA - CENTRU DE EXCELENȚĂ

ilEDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE

 • -  Ziua educației deschise;

 • -  Ziua internaționala a cărții și a dreptului de autor

 • -  Ziua națională a bibliotecarului; nocturna bibliotecilor; săptămâna internațională a accesului deschis

 • -  Săptămâna națională a bibliotecilor

 • -  Ziua Internațională a Cărții pentru Copii

 • - Săptămâna Altfel

trimestrial

-materiale didactice -chelt. tipărire -tratații în timpul a.c. -premii

4

b.BIBLIOTECA - CLUSTER CULTURAL AL PATRIMONIULUI IMATERIAL

Obiceiuri si sărbători la români (Sărbătoarea Paștelui și Sărbătoarea Crăciunului, Ziua Mamei. 1 Iunie, Ziua Universală a Iei)

trimestrial

-materiale didactice -chelt. tipărire -tratații în timpul a.c. -premii

c.„BIBLIOTECA - AL TREILEA SPAȚIU”

 • - Evenimente de tip non-formal pentru copii și adolescenți

 • - Evenimente dedicate cunoașterii principalelor teme de interes comunitar

 • - Evenimente dedicate societății informaționale

trimestrial

- materiale didactice -tratații în timpul a.c

7

(LBIBLIOTECA EXTRA MUROS

 • - împrumut carte in municipiul și județul Brașov

 • - Campanii de lectură

 • - Itinerarii culturale în județ

 • - Schimburi profesionale, întâlniri metodice cu bibliotecarii din județ

 • - Caravana Centrului de excelență pentru copii

lunar

-transport -materiale didactice -onorarii -chelt. cazare -chelt. masă

BIBLIOTECA DESPRE BIBLIOTECĂ

5

BIBLIOBRAȘOV- DOCUMENTE SPECIFICE ȘI DE PROMOVARE ÎN EDIȚII PROPRII a.Documentarea, redactarea și editarea

Manualului bibliotecarului începător, produs al Grupului Impact și al Bibliotecii Județene Brașov

 • • dezbateri

 • • conferință

trimestrial

-chelt. editare și tipărire -transport -chelt.cazare

-chelt. masă -materiale didactice -tratații în timpul a.c. -onorarii

25

b. Editarea pliantului Bibliotecii Județene George B ari țiu ” Brașov

trimestrial

-chelt.tipărire

BIBLIOTECI FĂRĂ FRONTIERE

6

a. Reuniune standing commitee- biblioteci pentru copii și tinerel, prima reuniune IFLA din România

sem.I

-onorarii

-materiale didactice

- tratații in timpul a.c -transport

b. Proiecte culturale, stagii profesionale, cursuri

de perfecționare, schimb de experiență cu biblioteci din țară și de peste hotare -Expoziții tematice, schimburi de publicații -Expoziții de artă plastică din colecția

de artă a bibliotecii

-Găzduire de expoziții din țară și de peste hotare

trimestrial

-transport -chelt.cazare -chelt masă -chelt. tipărire -materiale didactice -taxe

20

TOTAL

350

DIRECTOR,

Dr. Daniel NAZARE

v /O            —\

Zo BIBLIOTECA lA - | JUDEȚEANĂ I

V «EORGE BARJTIuy

r* •