Hotărârea nr. 299/2015

Hotărârea nr. 299 - privind stabilirea modalităţii de exercitare a dreptului de vot aferent acţiunilor deţinute de Judeţul Braşov pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor AGAO şi AGAE ale SC Compania Apa S.A. Braşov din data de 15.09.2015

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.299

din data de 11.09.2015

privind stabilirea modalității de exercitare a dreptului de vot aferent acțiunilor deținute de Județul Brașov pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a ședințelor AGAO și AGAE ale SC Compania Apa S.A. Brașov din data de 15.09.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 11.09.2015

Analizând procesul - verbal, nr. 11241/09.09.2015, întocmit de către comisiile de specialitate nr.l nr.4 și nr.5 ale Consiliului Județean Brașov, în baza Hotărârii nr.290/2015 a Consiliului Județean Brașov;

Văzând dispozițiile art.7.4 art.9.1, art.14.1, art.14.2 - 14.5 din Actul Constitutiv al SC Compania Apa S.A. Brașov;

Ținând cont de HCJ nr.l31/29.05.2015 privind desemnarea domnului Negoescu Petrică, Șef Biroul Administrativ, ca reprezentant al Județului Brașov în AGA S.C. COMPANIA APA Brașov SA;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.b, c și f și alin.2 lit.d din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OUG nr.l09/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilește modalitatea de exercitare a dreptului de vot aferent acțiunilor deținute de Județul Brașov, respectiv 42%, din capitalul social, pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ÂGAO a SC Compania Apa S.Ă. Brașov din data de 15.09.2015, ora 1200, la sediul societății situat în Municipiul Brașov, Baza Crișana nr.l-3, Județul Brașov, astfel:

  • -  Reprezentantul Județului Brașov va vota „Pentru” punctul 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2015;

  • -  Reprezentantul Județului Brașov va vota „împotriva” punctului 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea deciziei Consiliului de Administrație nr. 19/14.07.2015 privind avizarea raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

Art.2. - Se stabilește modalitatea de exercitare a dreptului de vot aferent acțiunilor deținute de Județul Brașov, respectiv 42%, din capitalul social, pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGAE a SC Compania Apa S.A. Brașov din data de 15.09.2015, ora 1300, la sediul societății situat în Municipiul Brașov, Baza Crișana nr. 1-3, Județul Brașov, astfel:

  • -  Reprezentantul Județului Brașov va vota „Pentru” punctul 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea încheierii și executării Amendamentului nr.2 la Contractul de Credit;

  • -  Reprezentantul Județului Brașov va vota „Pentru” punctul 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea Proiectului Amendamentului nr.2 la Contractul de Credit;

  • -  Reprezentantul Județului Brașov va vota „Pentru” punctul 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv, împuternicirea directorului general al societății să negocieze, să finalizeze și să semneze în numele și pe seama societății, Amendamentul nr.2 la Contractul de Credit și orice modificări și completări convenite de către părțile contractante, precum și orice alte acte, documente, notificări, cereri, comunicări subsidiare și adiacente a căror semnare se poate dovedi necesară în legătură cu negocierea, finalizarea, încheierea, punerea în executare și derularea Amendamentului nr.2 la Contractul de Credit, sau pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării Hotărârii Adunării la Registrul Comerțului și publicarea acestei Hotărâri în Monitorul Oficial al României.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin domnul Negoescu Petrică, Șef Biroul Administrativ în cadrul Consiliului Județean Brașov, ca reprezentant al Județului Brașov în AGA S.C. COMPANIA APA Brașov SA.

p.PREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea

Contrasemnează

c-


SECRETAR Maria Dumbrăveanu