Hotărârea nr. 297/2015

Hotărârea.nr. 297– privind aprobarea proiectului „Ziua Porţilor Deschise la Consiliul Judeţean Braşov”


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.297

din data de 31.08.2015

privind aprobarea proiectului „Ziua Porților Deschise la Consiliul Județean Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2015

Analizând referatul nr. 10570/25.08.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea proiectului „Ziua Porților Deschise la Consiliul Județean Brașov”, ediția I, care se va desfășură în a doua parte a lunii octombrie, timp de două zile, precum și alocarea sumei de 17.575 lei în acest sens;

Ținând cont de Hotărârea nr.274/2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.d și alin.5 lit.a pct.lși 4 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.273//2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă derularea proiectului „Ziua Porților Deschise la Consiliul Județean Brașov” ediția I, în a doua parte a lunii octombrie, timp de două zile.

Art.2. - Suma de 17.575 lei, pentru derularea proiectului „Ziua Porților Deschise la Consiliul Județean Brașov”, se asigură din bugetul Județului Brașov pe anul 2015, Cap.51.02 - Autorități publice și acțiuni externe.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean BrașoV asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Direcția Economică.

p. PREȘEDINTEContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu