Hotărârea nr. 296/2015

Hotărârea.nr.296 – privind acceptarea Comunei Teliu ca nou membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov



Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.296

din data de 31.08.2015

privind acceptarea Comunei Teliu ca nou membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2015

Analizând referatul nr.Ad 9255/28.08.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare privind acceptarea Comunei Teliu ca nou membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov;

Ținând cont de avizul nr.4660/27.08.2015 al societății Compania Apa SA Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov, precum și art.91 alin.(l) lit.e și alin.(6) lit.e din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se acceptă Comuna Teliu ca nou membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, strada Drumul Cematului nr.32bis, județul Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman Claudiu

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu