Hotărârea nr. 293/2015

Hotărârea nr.293 – privind aprobarea modificării „Programului privind lucrările de întreţinere curentă şi reparare a drumurilor judeţene pe timp de vară şi iarnă”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 271/29.07.2015


BRAȘOV


HOTĂRÂREA NR.293

din data de 31. 08. 2015

- privind aprobarea modificării „Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă*', aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 271/29.07.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 10754/28.08.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică - Serviciul Administrare Drumuri prin care se propune aprobarea modificării „Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 271/29.07.2015. în sensul suplimentării valorii alocate cu suma de 86.590,00 lei; această sumă se va aloca din suma repartizată județului Brașov prin H.G.R. nr. 638/2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale;

Având în vedere dispozițiile art. 24 și art. 59 din O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr. 82/1998, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și dispozițiile art. 91. alin (1). lit. „d” și alin. alin.(5), lit. „a”, pct. 12 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ArLl. - Se aprobă modificarea „Programul privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 271/29.07.2015, în sensul suplimentării cu suma de 86.590,00 lei din bugetul rectificat de venituri și cheltuieli al județului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 271/29.07.2015 se modifică în mod corespunzător.

ArL3. - Președintele Consiliului Județean Brașov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală Administrație Publică - Serviciul Administrare Drumuri și Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Anexa


PROGRAMprivind lucrări de întreținerea și repararea drumurilor județene - întreținere curentă pe timp de vară și pe timp de iarnă

-2015-

Vicepreședinte,


Mihail Veștea

____Qt
Simbol indicativ

Categoria de lucrări

Valoare (lei cu TVA)

OBS

101.1.1

întreținere imbrăcăminți asfaltice (plombe)

4.905.866,44

101.1.5

întreținere drumuri pietruite

1.923.488,97

101.2.4

Asigurarea esteticii rutiere

24.000,00

103

Tratament bituminos

375.829,00

105

Covoare bituminoase

709.105,00

107

Siguranța rutieră

523.300,59

118

Reparații curente poduri

425.000,00

TOTAL GENERAL

8.886.590,00

t>-z

Șef serviciu A.D., Carmen Bran