Hotărârea nr. 292/2015

Hotărârea nr.292 - privind aprobarea achiziţionării de către S.C. Consilprest S.R.L. Braşov, de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare în unele dosare care sunt pe rolul Tribunalului Braşov

România
Consiliul județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 292

din dala de 31.08.2015

- privind aprobarea achiziționării de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, de servicii juridice de asistență și de reprezentare în unele dosare care sunt pe rolul Tribunalului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând referatul nr.Ad. 10677/27.08.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații Publice - Serviciul Juridic Contencios prin care se propune aprobarea achiziționării de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, de servicii juridice de asistență și de reprezentare în următoarele dosare care sunt pe rolul Tribunalului Brașov:

  • - Dosarul nr. 2861/62/2014 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, având ca obiect contestație act administrativ;

  • - Dosarul nr. 3001/62/2015 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, având ca obiect pretenții;

  • - Dosarul nr. 3502/62/2015 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, având ca obiect contestație la decizia de concediere;

Ținând cont de adresa nr. 356/26.08.2015 a S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, formulată în același sens;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 163/2013 privind aprobarea Statutului actualizat al S.C. Consilprest S.R.L. Brașov;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art.l alin.(l) și alin (2) din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, art.91 alin.l lit.*'a” și alin.2 lit."d" din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă achiziționarea de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov de servicii juridice de asistență și de reprezentare în următoarele dosare care sunt pe rolul Tribunalului Brașov:

  • - Dosarul nr. 2861/62/2014 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, având ca obiect contestație act administrativ;

  • - Dosarul nr. 3001/62/2015 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, având ca obiect pretenții;

  • - Dosarul nr. 3502/62/2015 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, având ca obiect contestație la decizia de concediere.

Art.2. - Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Consilprest S.R.L. Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu