Hotărârea nr. 291/2015

Hotărârea nr.291 - privind împuternicirea comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.5 ale Consiliului Judeţean Braşov să analizeze modul în care au fost exercitate interesele acţionarului Judeţul Braşov, în cadrul AGA O, AGA E şi CA al societăţii Compania Apa SA Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.291 din data de 31.08.2015

privind împuternicirea comisiilor de specialitate nr.l și nr.5 ale Consiliului Județean Brașov să analizeze modul în care au fost exercitate interesele acționarului Județul Brașov, în cadrul AGA O, AGA E și CA al societății Compania Apa SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2015

Analizând Convocatorul nr.10235/17.08.2015 al Consiliului de Administrație al acționarilor societății Compania Apa SA Brașov, precum și propunerea d-lui vicepreședinte Coman Claudiu privind împuternicirea comisiilor de specialitate nr.l și nr.5 ale Consiliului Județean Brașov să analizeze modul în care au fost exercitate interesele acționarului Județul Brașov, în cadrul AGA O, AGA E și CA al societății Compania Apa SA Brașov;

Văzând dispozițiile art.7.4 - acționariii societății își vor exercita toate drepturile și își vor asuma toate obligațiile ce decurg din calitatea lor de deținători de acțiuni în condițiile legii și art.9 - Dreptul acționarilor de a fi informați - 9.1 - fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării societății și de a avea acces la documentele societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de societate cu terțe persoane), registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autorități competente din Actul Constitutiv al societății;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.b, c și f și alin.2 lit.d din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se împuternicesc comisiile de specialitate nr.l și nr.5 ale Consiliului Județean Brașov să analizeze modul în care au fost exercitate drepturile și au fost asumate toate obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al Județul Brașov, în cadrul AGA O, AGA E și CA al societății Compania Apa SA Brașov.

Comisiile vor face toate demersurile necesare în vederea prezentării unui punct de vedere cu privire la cele menționate anterior și o propunere de măsuri, președintelui Consiliului Județean Brașov, în termen de 45 de zile.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman Claudiu

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu