Hotărârea nr. 290/2015

Hotărârea nr.290 - privind împuternicirea comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.5 ale Consiliului Judeţean Braşov să analizeze ordinea de zi a AGA ordinară a acţionarilor societăţii Compania Apa SA Braşov, convocată pentru data de 15.09.2015, ora 12 şi ordinea de zi a AGA extraordinară a acţionarilor societăţii Compania Apa SA Braşov, convocată pentru data de 15.09.2015, ora 13


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.290

din data de 31.08.2015

privind împuternicirea comisiilor de specialitate nr.l și nr.5 ale Consiliului Județean Brașov să analizeze ordinea de zi a AGA ordinară a acționarilor societății Compania Apa SA Brașov, convocată pentru data de 15.09.2015, ora 12 și ordinea de zi a AGA extraordinară a acționarilor societății Compania Apa SA Brașov, convocată pentru data de 15.09.2015, ora 13

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2015

Analizând Convocatorul nr.l0235/17.08.2015 al Consiliului de Administrație al acționarilor societății Compania Apa SA Brașov, precum și propunerea d-lui vicepreședinte Coman Claudiu privind împuternicirea comisiilor de specialitate nr.l și nr.5 ale Consiliului Județean Brașov să analizeze ordinea de zi a AGA ordinară a acționarilor societății Compania Apa SA Brașov, convocată pentru data de 15.09.2015, ora 12 și ordinea de zi a AGA extraordinară a acționarilor societății Compania Apa SA Brașov, convocată pentru data de 15.09.2015, ora 13;

Văzând dispozițiile art.7.4 - acționariii societății își vor exercita toate drepturile și își vor asuma toate obligațiile ce decurg din calitatea lor de deținători de acțiuni în condițiile legii și art.9 - Dreptul acționarilor de a fi informați - 9.1 - fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării societății și de a avea acces la documentele societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de societate cu terțe persoane), registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autorități competente din Actul Constitutiv al societății;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.b, c și f și alin.2 lit.d din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se împuternicesc comisiile de specialitate nr.l și nr.5 ale Consiliului Județean Brașov să analizeze ordinea de zi a AGA ordinară a acționarilor societății Compania Apa SA Brașov, convocată pentru data de 15.09.2015, ora 12 și ordinea de zi a AGA extraordinară a acționarilor societății Compania Apa SA Brașov, convocată pentru data de 15.09.2015, ora 13.

Comisiile vor face toate demersurile necesare în vederea prezentării unui punct de vedere cu privire la ordinea de zi a AGA O și AGA E a societății Compania Apa SA Brașov, până la data de 10.09.2015, președintelui Consiliului Județean Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman ClaudiuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

d?-