Hotărârea nr. 29/2015

Hotărârea.nr. 29 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2015

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 29

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2015, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Mihail Veștea

—&

JUDEȚUL. BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

instituția publică:SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIA PLANTELOR

Formular;


11/05


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

Ordonator principal de credite,


Director executiv economic,


CAP.83.02.AGRICULTURA SI SILVICULTURA

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

349,65

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

349,65

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5 5SF+57+59)

01

349,65

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

283,95

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

223,95

0,00

Salarii de baza

10.01.01

219,77

Sporuri pentru condiții de munca

10,01.05

3,86

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,32

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

60,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

42,70

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

12,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,40

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

65,70

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

47,20

0,00

Fumitun de birou

20.01.01

1,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

2,50

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

12,70

Piese de schimb

20.01.06

1,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

21,00

Reparații curente

20.02

5,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

8,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

8,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

Protecția muncii

20.14

2,50

ANEXA NR.2

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

INSTITUȚIA:SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTEȚIA

PLANTELOR BRAȘOV

Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(art.lO.Ol.Ol)

1.

17

219,77

ORDONATOR DE CREDITE


DIRECTOR EXECUTIV


Mihail Vestea

5


Viorica Olteanu