Hotărârea nr. 289/2015

Hotărârea nr.289 - privind aprobarea emiterii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BUSTRADE S.R.L. pe unele trasee

Adresa: Bd. Eroilor, or. 5 cod 500007, Brașov, jud, Brașov

Tel; 0268,410.777

Fax: 0268,475,576

E-maii: office(âwdbraso v. ro

Website: wjw Judbrasav.roJMSIUIJL Jll.


^BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.289

din data de 31.08.2015

privind aprobarea emiterii licențelor de traseu și a caietelor de sarcini pentru serviciu! de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BUSTRADE S.R.L. pe unele trasee

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară ia data de 31 august 2015;

Analizând referatul nr.ad. 8436/21,07.2015 întocmit de către Direcția Tehnică - Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune aprobarea emiterii licențelor de traseu șî a caietulelor de sarcini (grafic de circulație) pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BUSTRADE S.R.L. pe unele trasee, conform contractelor încheiate între beneficiar și operatorul de transport;

Văzând Procesul-Verbal, încheiat în data de 17 august 2015, de către Comisia specială de analiză și verificare a modului în care se desfășoară programul public de transport persoane prin curse regulate în trafic județean, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 77/30.01.2014, modificată prin Hotărârea nr. 480/17.12.2014 și Hotărârea nr.177/29.04.2015;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 17 afin.(l) fit. „p”, art. 38, afin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, modificată și completată prin Legea nr.163/2011 și art. 31, alin.l'H, art. 32 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, modificat prin Ordinul nr. 182/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 1.82/2011, precum și art. 91, alîn.l, lit. d și alin. 5, lit. a, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulteioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă emiterea licențelor de traseu și caietelor de sarcini (grafic de circulație) pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BUSTRADE S.R.L., pe următoarele trasee:

 • - Rotbav-Feldioara-Brașov (Autoliv) și retur; perioada de valabilitate a licenței de traseu este de la data emiterii licenței de traseu, până la data de 04,04.2017, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

 • - Vulcan-Codlea-Brașov (Autoliv) și retur; perioada de valabilitate a licenței de traseu este de la data emiterii licenței de traseu, până la data de 04.04.2017, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

 • - Vlădeni-Dumbrăvița-Brașov (Autoliv) și retur; perioada de valabilitate a licenței de traseu este de la data emiterii licenței de traseu, până Ia dala de 04.04.2017, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

 • - Zarnești-Cristian-Brașov (Autoliv) și retur; perioada de valabilitate a licenței de traseu este de la data emiterii licenței de traseu, până la data de 04.04.2017, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art,2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică -Autoritatea de Transport Județean de Persoane.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu Cuman

Contrasemnează,

SECRETAR

Maria DumbrăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚĂ DE TRASEU

Seria .JU., Nr. .P.1.TA....

Servicii de transport public județean de persoane prin curse reguLte spcchk

Prezenta licență de traseu s-a. eliberat operatorului de transport rutier: ,...„BQTBAV/cețate),T..FELBIOARA ".BJLAȘQ3L(ScC,.AUTQLIY.K0MÂNIA SA.)

,.7 , ,            ,     ,   04092015       ■                 „ 0409.2017

Valamla ae ia data de.pana h asta de............................

BV       0114

Eliberată în baza Licenței de transport seria ............ nr. .........................

Emitent

Consiliul . Județean Brașov

Data eliberării_________Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu. acesta.

Consiliul Județean Brașov

3


Operatorul de transport rutier

S.C.BUSTRADE SKL

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU

Seria BV Nr.0114

Servirii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

A Denumirea traseului : ROTBAV - FELDIOA.RA- BRAȘOV (S.C. AUTOLIV ROMÂNIA SA. parcare incintă)

DUS

Km

Z

Denumire static

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3-

C4

04:38

i 1.3:08

1

16:38

21:38

0

1

Rodbav - cetate

07:22

16:07

19:22

0:22

04:48

■ 13:18 !

16:48

21:48

6

2

Feldioara- școala

07:12

15:57

.1.9:12

0:12

05:08

i 13:38

17:08

22:08

18

3

Halchiu -centru

06:52

15:37

18:52

23:52

05:45

i 14:15

i

j

17:45

22:45

40

4

Brașov (S.C. Autoliv Romanșa

S.A.- parcare incintă)

06:15

15:00

18:15

23:15

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

 • B. Condiții pentru asigurarea caiemhri de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1.2,3,4,5;

 • 2. Nr. de au i o vehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/BV-3L BTR:

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:Categoria UI

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                      Conform Regulamentului Parlamentului European

și al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogănlor/stațiOor:

  "Nr.

  Crt.

  Autogara (s talia)

  Nr./Data contractului

  Valabil pana Ia

  1

  RODBAV - CETATE

  3985/15.06.2015

  0

  FELDIOARA - SCOALĂ

  3985/15.06.2015

  O

  3

  HĂLCHIU -CENTRU

  6221/24.07.2015

  4

  BRAȘOV S.C. AUTOL1V S.A.

  15224/27.05.2015

OPERATORUL DE TRANSPORT

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVRUTIER

S.C. BUSTRADE S.R.L.

Data emiterii:

04.09.2015ROMÂHIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚĂ DE TRASEU

Seria ..BVt Nr.

Servien de transport public județean de persoane prin curse regulate spechdc

Prezenta licența de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:

........YLĂI>EM.4^nteu)..r...DWBRÂWA,.^..3RASOV..XS.(L..AnTOLIV ROMÂNIA S.A.)

,  000015               , 000017

vaiamla de la aa.ta        .............. pana Ia data ne............................

E1 i berată î n baza L icenței de transport seri a .. g_v..... ar. . $113................

Emitent

Consiliul Județean Brașov

Data eliberăriu....Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta.

Coiisilio.1 Județean

Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C BUSTRADE S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU

Seria BVNr.0113

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului : VLĂDENI - DUM.BRĂVIȚA - BRAȘOV(S.C. AUTOLIV ROMÂNIA SA. -parcare incintă)

  DUS

  Km

  ra

  k

  2

  Z

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3 !

  C4

  05:05

  13:35

  17:05

  22:05

  0

  1

  Vlădeni- centru

  06:55

  15:40

  18:55

  23:55

  05:13

  13:43

  17:13

  22:13

  6

  2

  Dumbrăvița-centru

  06:47

  15:32

  18:47

  23:47

  05:45

  14:15

  17:45

  22:45

  29

  3

  Brașov (S.C. Auloliv România

  06:15

  15:00

  18:15

  23:15

  S.A.- parcare incintă)

  !                                                  i

  ...........1............ 1    .............. J

  *

  ...........

  i

  ________________■

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


E. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1.2,3,4,5:

 • 2. Ni. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/BV-29- BTR;

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:Categoria IV

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                      Conform Regulamentul ui Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

Nr.           Autogara (stația)

Cri.

Nr./Data contractului

Valabil pana la

1     VLĂDENI -centru

2567/15.06.2015

2    DUMBRÂVIȚA-centru

2567/15.06.2015

3    BRAȘOV -S.C. AUTOLIV S.A.

15224/27.05.2015

- parcare incintă

OPERATORUL DE TRANSPORT

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREȘEDINTERUTIER

S.C. BUSTRADE S.R.L

Data emiterii:

04.09.2015


ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚĂ DE TRASEU

Seria       Nn 01.1

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speriate

Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:

......ZĂRNEȘ» 4GEG}^^MSTIAN. - - KRAȘQV ȚS.&- AOTOLIV-RUMÂNIA

SA.)

Valabili de h data de.până Jadata de

Eliberată în baza         de transport seria         nr-            ......

Emitent

Consiliul.Județean Brașov

Data' eliberării,......Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta.

Consiliu! Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. BUSTRADE S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr,0112

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

A. Denumirea traseului : ZĂRNEȘTI - CRISTIAN - BRAȘOV(S.C. AUTOLIV ROMÂNEA SA. -parcare incintă)

DUS

:s

ÎNTORS

i

i

Ora de plecare

Km

53

«5

2

S

Denumire statie

Ora de plecare

CI

1 C2

C3

C4

CI

C2

C3 j

C4 [

05:05

13:35

17:05

22:05

0

1

Zărnești - CEC

06:55

| 15:40

18:55 |

23:55 |

05:30

1 14:00

i

17:30

22:30

17

O1

Cristian - str. Ghe. Lazăr

06:30

! 15:1.5

1.8:30 \

l

23:30 ! i'

05;33

| 14:03

17:33

22'33

18

3

Cristian - sir. Lungă

06:18

i 15:03

i

18:18 1 i

23:18 |

05:45

Ș 14:15

17:45

22:45

28

4

Brașov (S.C. Autoliv România

S.A.- parcare incintă)

06:15

Ș 15:00

18:15 | i

23:15 |

i

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4.5;

 • 2. N r. de au t o v chicule necesar/N r. de î nm atri cui ar e: 1 /BV - 3 3 - BTR.

 • 3. Amenajările și dotările autovehicululuhCategoria IV

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                      Conform Regulamentului Parlamentului European

și ai Consiliului (CE) nr. 561/2006

C Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiiior:

Nr.

Cri.

Autogara (statia)

NT ./Data contractului

Valabil pana la

1

ZĂRNEȘTTCEC

7981/15.06.2015

?

CRISTIAN- stația str. G.Lazărși stația str. Lungă

4078/22.06.2015

3

BRAȘOV S.C. AUTOLIV S.A-parcare incintă

15224/27.05.2015

OPERATORUL DE TRANSPORT

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVRUTIER

s.c. bustra.de s.r.l.

Data emiterii:

04.09.201,5


ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚĂ DE TRASEU

Seria        Nr. .StlJ.l,,,.,

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate specia?

Prezenta, licența de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier: .......VULCAN --CODLEA.BRAȘOV.(KG AUT.OLLVKOMÂNLA.SA),....

t .     ,   009..2015

Valabila ae la data ae..............

EIi berată în baza Ă îcenței de transport seria .. g_v—■ ■ nr, .      .............

Emitent

Consiliul .. Județean. Brașov


Data eliberării w. 4 .............,


Semnătura .fi ștampila

......I

G

LA

R L-

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport județean persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai autovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și conformitate cu acesta.

de

cu

z

m


CansHioI Județean Brașov


Operatorul de transport roder

S,C. BUSTRADE S.RX.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Sena BV Nn 0111

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

A.. Denumirea traseului : VULCAN ~ CODLEA- BRAȘOV(S.C. AUTOLIV ROMÂNIA S.A. - parcare incintă)

DUS

Kiu

Denumire static

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de piecare

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3

C4

05:15

13:45

17:15

22:15

0

1

1

Vulcan (in vecinătatea imob. nr.

874)

06:45

15:30

18:45

23:45

05:27

13:57

17:27

22:27

8

2

Codita ( S.C. Mecanica Codlea

S.A.- parcare incinta)

06:33

15:18

18:33

23:33

05:45

14:15

17:45

22:45

21

3

Brașov (S.C. Autoiiv România

S.A.- parcare incintă)

06:15

15:00

18:15

23:15

L

1

-

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

1. Zilele în. care- circulă: 1,2-3,4,5;

. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: l/BV-ll- PIW:

. Amenajările și dotările autovehiculului:Categoria IV

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                      Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr, 561/2006

 • C, Contracte pentru stilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr.

  Crt.

  Autogara (stafia)

  Nr./Data contractului

  Valabil pana la

  1

  VULCAN-în-vecinătatea imob. nr.

  874

  2537/15.06.2015

  A

  CODLEA-S.C. Mecanica Codlea

  S.A.- parcare incintă

  629/23.06.2015

  O

  BRAȘOV-S.C. AUTOLIV S.A.

  - parcare incintă)

  15224/27.05.2015

OPERATORUL DE TRANSPORT

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREȘEDINTERUTIER

S.C. BUSTRADE S.R.L.

Data emiterii:

04.09.2015