Hotărârea nr. 288/2015

Hotărârea nr.288 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru: „Modernizare DJ 101, Râşnov – UM 01454, km 0 + 650 - 2+950”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.288

din data de 31.08.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru: Modernizare DJ 101, Râșnov - UM 01454, km 0 + 650 - 2+950"

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară ia data de 31 august 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 10499/21.08.2015. întocmit de către Serviciul Administrare Drumuri, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru: „Modernizare DJ 101, Râșnov - UM 01454, km 0 + 650 - 2+950"; drumul județean DJ 101 este situat pe teritoriul administrativ al orașului Râșnov, județul Brașov și face legătura între drumul național DN 73A și unitatea militară UM 01454; acest drum se desprinde spre stânga, către Valea Glăjeriei, din Drumul național DN 73A. la km 19+150 și are o lungime de 9,100 km; drumul se încadrează în clasa tehnică „V". iar elementele geometrice în plan, inclusiv amenajarea în spațiu a curbelor, s-au stabilit în conformitate cu prevederile STAS-ului 863/1985 pentru viteza de proiectare de 50km/h;

Indicatorii tehnico-economici au rezultat în urma executării documentației tehnice nr. 94/2015;

Indicatorii tehnico-economici sunt necesari pentru promovarea investiției în funcție de sursele de finanțare alocate;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. H.G.R. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutul ui-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91, alin.(l) lit. „b” și alin.(3), lit.”f’ din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru„Modernizare DJ 101, Râșnov - UM 01454, km 0 + 650 - 2+950", conform anexei nr. 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art,2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Serviciul Administrare Drumuri și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE,                                          Contrasemnează,

Claudiu Coman                                           SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


c

Anexa I

p.Președinte . Vicepreședinte Claudiu Coman


Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului:


Modernizare DJ101, Râșnov — UM 01454, km 0+650 - 2+950

Ordonator principal de credite: Consiliul județean Brașov

Proiectant: S.C. DAMAR PROIECT S.R.L.

Amplasament:     Drumul județean DJ 101, este amplasat pe teritoriul administrativ al

orașului Râșnov

Indicatorii tehnico-economici:

 • 1.  Valoare totală: 921.610 mii lei (206.75 mii Euro) cu TVA din care :

 • 2.     C+M :     921,610 mii lei_(206,75 mii Euro) cu TVA din care :

2. Eșalonarea investiției

An I = 921.610 mii lei din care :

C+M = 921,610 mii lei

 • 3.  Durata de realizare = 3 luni

 • 4.     Capacități :

 • - Lungime sector drum =

 • - Lățime parte carosabilă =

 • - Lățime acostamente=

 • - Declivitatea longitudinală maximă

 • - Podețe de acces

  2,300 km

  5,500 m

  0,50 m - 0,75 m

  0,17% -2,48%

  65 buc


  - Categoria de importanță a construcției “C” - normala


5.Sursa de finanțare -

Vicepreședinte,


Veștea Mihail

—G*Șef Serviciu A.D., Bran Carmen

Întocmit, Neasu Mirela