Hotărârea nr. 287/2015

Hotărârea nr.287 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru: „Reabilitare DJ 132 (Rupea-Homorod-limita jud. Harghita) km 2+470-3+620 (L=1,150 km); km 7+880-9+390 (L=1,510 km); km 16+370-18+250 (L=1,880 km); L total=4,540 km”

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777


Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.ro

CONS1LIU L J VDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 287

din dala de 31.08.2015

- privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru: ..Reabilitare DJ 132 (Rupea-Homorod-limita jud. Harghita) km 2+470-3+620 (L=l.150 km); km 7+880-9+390 (L=l,510 km): km 16+370-18+250 (L=l,880 km); L total=4,540 km”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 10307/18.08.2015. întocmit de către Serviciul Administrare Drumuri, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru: „Reabilitare DJ 132 (Rupea-Homorod-limita jud. Harghita) km 2+470-3+620 (L=1.150 km); km 7+880-9+390 (L=1.510 km); km 16+370-18+250 (L=l,880 km); L total=4,540 km”; drumul județean DJ 132 este situat în zona nordică a județului Brașov; km 0 al drumului este în apropierea localității Rupea și se desfășoară traversând localitățile Homorod, Mercheașa, Jimbor. până la limita județului Harghita. De aici traseul se continuă prin județul Harghita spre Ocland. Vlâhița.

Drumul județean DJ 132 constituie parte dintr-un traseu interjudețean ce creeează o legătură între drumurile naționale DN 13 sau E60 (tronsonul din județul Brașov) și DN 13A (tronsonul din județul Harghita); tronsoanele din DJ 132 propuse pentru reabilitare se află într-o stare avansată de degradare, astfel că circulația pe acest drum și mai ales pe aceste sectoare se desfășoară cu mare dificultate, îndeosebi pe timp nefavorabil: acest aspect conduce la ineficiență majoră în exploatare, respectiv la o viteză de deplasare redusă și la degradarea prematură a autovehiculelor, conducând, totodată, la o legătură defectuoasă între cele două județe și la blocarea valorificării potențialului local de dezvoltare economică și turistică a localităților respective;

Pe tronsoanele I și II drumul se încadrează în clasa tehnică V. Clasa tehnică IV s-a adoptat pentru tronsonul III, tronson ce se desfășoară în extravilan;

Indicatorii tehnico-economici au rezultat în urma executării documentației tehnice, faza „Documentație ptr. Avizarea lucrărilor de intervenție ( D.A.L.I)” efectuate în cadrul contractului nr. 943/27.01.2012;

Indicatorii tehnico-economici sunt necesari pentru promovarea investiției în funcție de sursele de finanțare alocate;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 44. alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, Ordinul Ministerului Dezvoltării. Lucrărilor Publice și Locuințelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91, alin.(l) lit. .,b” și alin.(3), lit.**f‘ din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru: „Reabilitare DJ 132 (Rupea-Homorod-limita jud. Harghita) km 2+470-3+620 (L=1.150 km); km 7+880-9+390 (L=1.510 km); km 16+370-18+250 (L=l,880 km); L total=4.540 km”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Serviciul Administrare Drumuri și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE,                                         Contrasemnează,

Claudiu Coman                                            SECRETAR


Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului:


Anexa I

p.Președinte . Vicepreședinte Claudiu ComanReabilitare DJ 132 (Rupea - Homorod - limita jud.Harghita) km 2+470 - 3+620 ( L = 1,150 km); km 7+880 - 9+390 (L = 1,510 km);

km 16+370 -18+250 ( L = 1,880 km); L total = 4,540 km


Ordonator principal de credite: Consiliul județean Brașov

Proiectant: S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L.

Amplasament: Drumul județean DJ 132 face legătura între orașul Rupea până la limita cu județul Harghita.

Indicatorii tehnico-economici:

  • 1.  Valoare totală: 6.152,210 mii lei (1.413,170 mii Euro) cu TVA din care :

C+M :     5.305,440 mii lei ( 1.218,660 mii Euro)

  • 2.  Eșalonarea investiției

An I = 6.152,210 mii lei din care :

C+M = 5.305,440 mii lei


3. Durata de realizare = 6 luni


4. Capacități:


  • - Lungime sector drum =

  • - Viteza de proiectare =

  • - Lățime parte carosabilă =

  • - Lățime acostamente=


4,540 km

25-40 km / h 7,00 -7,50 m

2 x 0,75 m


  • - Raza minimă excepțională a curbelor 15 m

  • - Declivitatea longitudinală maximă       7,5 %


5.Sursa de finanțare -


Vicepreședinte,

Veștea Mihail£>^


Director GeneraFD.G.A.P.,

Pasc uJ01i hai___


Șef Serviciu A.D., Bran Carmen


întocmit, Neagu Mirela