Hotărârea nr. 286/2015

Hotărârea nr.286 - privind aprobarea Regulamentului Consiliului Judeţean Braşov de acordare a unui sprijin financiar unităţilor de cult din judeţul Braşov, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2015

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tei.: 0268.410,777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@judbrasov.ro

Website: www.judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.286

din data de 31.08.2015


- privind aprobarea Regulamentului Consiliului Județean Brașov de acordare a unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov, aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2015


Consiliul Județean Brașov întrunii în ședință ordinară la data de 31 august 2015:


Analizând referatul nr.ad. 10299/18.08.2015 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune aprobarea Regulamentului Consiliului Județean Brașov de acordare a unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov, aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2015; acest regulament se referă la documentația necesară întocmirii dosarului de solicitare a sprijinului financiar, la modul de acordare și repartizare a sumelor, precum și la modul de decontare a banilor obținuți;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, de propunerile formulate de către domnii vicepreședinți ai Consiliului Județean Brașov: domnul Mihail Veștea și, respectiv, domnul Claudiu Coman, precum și de către domnul consilier județean Wittstock Eberhard;

Având în vedere, dispozițiile O.G.R. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, aprobată prin Legea nr. 125/2002, H.G.R. nr. 313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.R. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin H.G.R. nr. 1470/2002, H.G.R. nr.984/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin H.G.R. nr. 1470/2002, precum și dispozițiile art.91 alin.l lit.”d” și alin.5 lit.”b’' din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă Regulamentul Consiliului Județean Brașov de acordare a unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov, aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2015, conform anexei care face parte inegrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea ia îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Relații cu Publicul și Direcția Economică.


p.PREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Claudiu Coman


Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu


România

Consiliu! Județean Brașov

p. PREȘEDINTE

Vicepreședinte, Claudiu ComanREGULAMENT

PRIVIND acordare sprijin financiar unitatillr. de cult din județul., brașov APARTINAND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMANIA PE ANUL 2015

Unitățile de cult care solicită fonduri pentru construcția și repararea lăcaselor de cult sau pentru activități de asistență socială trebuie să transmită documentația necesară, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 82/2001. privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, HAL nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată preveni Ț ev prevederile prezeMuhd regubiHeU

1, Cadrai legislativ

Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul art. 3 GA din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare, și fi dcpozumor H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001., republicată, cu moditfoank: și conipîaărfo rUtenourc (anexată).

II. Activități eligibile:

 • 1. Completarea fondurilor proprii necesare funcționarii unităților de cult eu venituri insuficiente pentru:

 • •   lucrări de întreținere, reparații, amenajați si finisaje in cadrul lăcașului de cult (imobil in care se oficiază servicii religioase sau care: deservește acestui scop) respetiv: biserica, casa de rugăciune, templu, moschee, geamie, sinagoga, casa de adunare, capela, ansamblu monahal, clopotnița, arhondaric, trapeza, paraclis, chilie si alte clădiri si. dependințe asimilate acestora.

« introducere utilitati, inclusiv utilitati noi, reabilitare utilitati existente, reparații curente;

 • •   lucrări, de întreținere si reparații curente: zugrăveli, izolație termica, înlocuire tam.pl.arie, reco n d it ion are s au in Io cu ir e par d ose al a

 • •  achiziționare materiale de construcții, achiziționare echipamente electrice si obiecte de inventar: candelabre, aplice, becuri, întrerupătoare, prize, scaune-banci;

 • •  reparații invelitoare:

 • •   instalații de ventilație si condiționare a aerului;

 • •   instalații de încălzire;

« reparații la instalai iile interioare si racordurile exterioare;

 • •   lucrări, de pictura;

 • •  orice alte necesitați legate de cele enumerate .mai sus;

 • •  desfășurarea unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult.

 • 2. Construirea si executarea de reparații capitale la brasurile de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute din Romania

« construirea, in condițiile aprobării documentațiilor tehnico-econom ice potrivit reglementarilor in vigoare, precum si reparării lăcașurilor de cult;

 • •  conservarea si întreținerea bunurilor de patrimoniu apartînand cultelor religioase;

 • •  amenajarea si întreținerea muzeelor cuUurabreligioase;

 • •  construirea, amenajarea si repararea clădirilor avand destinația de așezăminte de asistenta sociala si medicala ale unităților de cult;

 • •  construirea si repararea sediilor unităților de in vătămării teologic, poprietate a cultelor recunoscute;

 • •  construirea si repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

01 Elementele necesare întocmirii unui dosar

 • a) cerere-tip; (Anexa 1)

 • b) devizul de lucrări pentru construcții șl reparații, întocmit, potrivit, reglementărilor în vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în. curs și vizat de d ivi ginții de specialitate:

 • c) documente care dovedesc proprietatea asupra imobilului care face obiectul lucrărilor:

 • d) copie de pe autorizația de construire eliberată potrivii Legii nr. 50/1991. privind autorizarea exec ut ă r i i lu eră r 1 i o r d e con stru cț i i, re p u b 1 ic ată, c u mod i fică r i l e ș 1 com p I etă ri I e u I ter i oar e, sau I e g 1 s I ați e i aplicabile în țara pe teritoriul căreia se află lăcașul de cult aparținând cultului recunoscut din România:

 • e) în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural național, se va prezenta și o copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legislației în vigoare privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a bunurilor din patrimoniul cultural național;

 • f) în cazul lucrărilor de pictură a lăcașurilor de cult aparținând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta și copia avizului e 1 iberat decătre Comisia pentru pictură bisericeașcă.:

 • g) în cazul solicitărilor privind asistența socială, se va depune proiectul acțiunii respective, inclusiv devizul aferent;

 • h) pentru celelalte necesități ale unităților de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoțită de documente specifice tipului de activitate în. care se încadrează solicitarea;

 • i) avizul cultului sau al unității centrale de cult, pe anul în. curs, pentru obținerea sprijinului financiar

 • j) copia, certificatului de înregistrare fiscală;

 • l) adeverință certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unității de cult solicitante;

m) documente care să ateste dreptul de a desfășura activități sociale sau medicale, după caz;

n) declarație pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii-tip (Anexa 2);

o) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale și de învățământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;

p) documente care sa ateste faptul ca solicitantul nu are obligații de plata eligibile privind impozitele si taxele către stat precum si. contribuțiile către asigurările sociale de stat;

r) fotografii ce atestă stadiul existent ai obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar:

s) dosar de încopciat.

 • IV. Pașii întocmirii dosarului

 • •  Cererea tip.

o Se ia in considerare doar acest model (Anexa 1),

o Toate rubricile sunt obligatorii. în afară de rubricile „Avizul de specialitate pentru Monumentele istorice'’ și „Avizul Comisiei ele pictură bisericească”, unde, dacă nu este cazul, se pune o cratimă.

o Rubrica „Autorizația de conslucție” este obligatorie, cu excepția lucrărilor de pictură și a celor de reparații curente.

o La rubrica „Motivarea cererii” se detaliază obiectul cererii și felul de lucrări pentru care este solicitat sprijinul financiar.

o Valoarea devizului lucrărilor (după devizul anexat) rămase de executat cuprinde și TVA-uL

o Stadiul lucrărilor pentru construcții: organizare de șantiere, cota 0. cota 4, cota 10, în roșu, finisare etc. Stadiul lucrărilor pentru pictură: în procent din totalul suprafeței de pictat.

o Dacă sumele primite anterior nu au fost justificate în totalitate dosarul nu se ia în considerare.

o Semnătura și ștampila solicitantului este obligatorie.

o Se bifează la. anexe actele care au fost atașate dosarului.

 • •  Declarația pe propria răspundere

o Se ia în considerare doar acest model ( Anexa 2).

 • •  Autorizația de construcție, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare se va atașa în copie xerox, semnată și ștampilată de solicitant, cu mențiunea „conform cu originaluri

 • •  în cazul monumentelor istorice și. al bunurilor din patrimoniul cultural național se va prezenta și o copie a Avizului de specialitate al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

® în cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau al paradisului se va prezenta și copia avizului eliberat de Comisia pentru pictură bisericească, precum și proiectul de deviz aprobat de Comisia pentru pictură bisericească a Bisericii Ortodoxe Române. Se vor atașa în copie xerox, semnate și ștampilate de solicitant, cu mențiunea „conform cu originalul”. De asemenea se va prezenta și devizul semnat cu pictorul, datat, pe lucrările rămase de executat. în lei, și semnat de către ambele părți (pictorul și preotul sau consiliul parohial).

 • •  Devizul de lucrări

o Este la prețuri actualizate (în lei) și potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat.

o Este analitic și cuprinde detaliat lucrările care vor fi efectuate și cantitățile de materiale (ca model se poate folosi formularul F3 sau listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări din Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea ''Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conțin u tu lui- cad r u a I do c u m e n tați, e i t e h n i co - eco no mi ce a fe ren te i n v e st. 1 ț i i I o r p u b 1 i ce.. precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții") .

o Trebuie semnat, datat și ștampilat de către solicitant, de ofertant cât și de dirigintele de speciali late, cu mențiunea conform, cu ori gi naiul T dacă este în copie.

 • *   Certificatul de înregistrare fiscală (C1F) este necesar pentru identificarea persoanei juridice.

 • *  Extrasul de cont bancar este necesar pentru evidențierea codului IB.A.N,

 • *   Din. fotografii trebuie să rezulte stadiul actual al lucrări lor. Pe verso se datează și vor fi ștampilate și semnate de solicitant.

- Fnmecito de asbteoță wtofi cuprmde dembeum acbvriațd. programul neorauaura, scopul, grupul dntă m obiectivele. Se sprnmă doar mTvdățbe și evommeuide ongmraaw de rabde

» Se recomandă ca cererile să fie induse într-un dosar de încopciat.

® Toii pașii de mai sus sunt obligatorii pentru ca dosarul să fie eligibil. Nu se admit documente transmise prin fax.

NOTA:

In cazul in care reparațiile capitale necesita expertize, studii de rezistenta sau alte documente tehnice acestea vor fi prezentate ca acte doveditoare pentru necesitatea intervențiilor.

Pentru bisericile monumente (biserici de lemn), vor fi obținute toate avizele si acordurile prevăzute de Legea nr.50/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Documentațiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la. data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate. O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusă numai în anul calendaristic următor”, conform art. 14 alin. ( 2 ) și ( 3 ) din H.G. nr. 1470 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82 / 200.1, republicată.

Cererile de alocare a sprijinului financiar se depun anual.

 • V. Alocarea sprijinului financiar - Criteriile si Condițiile de evaluare si selecție

Om bugetul local ai județ ulm se put aloca sume pentru corn șic lama fondurilor propto ale tmuaidor de cub: desbnate reaUzărc acbvitănfor prevăzute Ia tfonchtl H dht prezentul regulament.

Cererile de acordare a sprijinului financiar însoțite de documentele prevăzute la Pot. IV din prezentul regulament, se vor depune la sediul Consiliului Județean Brașov, din Municipiul Brașov , B-dui Ero iIor nr. 5,1 a cam 9- Regi stratură.

Cererile vor fi centralizate prin grija .. Direcției Tehnice din. cadrul Consiliului Județean Brașov care Ie va verifica sub aspectul depunerii tuturor documentelor necesare.

hi situația în care sunt documente fipsă, Direcția. Tehnică ca soHuita unității de cult completarea, cererii, în termen de 30 zile.

Centrauzatorul cuprinzînd cererile întocmite cu respectarea dispoziinfor prezentului regulament va fi transmis comisiiktr de specialitate nr.L 4 și 5 ak Consiliului Județean Brașov care vor întocmi propunerile pentru alocarea sumelor pentru unitățile de cult.

în baza propunerilor primite,, Direcția Tehnică va întocmi referatul pentru adoptarea hotărârii ConsinuRu Județean. Brașov de alocare sumelor reprezentând sprijin financiar.

După aprobarea alocării fondurilor. Direcția 'Tehnică va comunica unităților de cult beneficiare contractul de cofinanțare, modelul de raportare și documentele pe baza cărora se acorda sprijinul financiar aprobat precum și cele referitoare la justificarea sumelor cheltuite.

Sumele acordate vor fi. virate în contul instituției solicitante, v-. „m■ o              - cazul în care contul

este trecut greșit, sumele se vor vira în conturile eparhiei, aparținătoare sau unității centrale de cult.

NOTA:

Sumele alocate ca sprijin financiar conform art. 3 din. ordonanță vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eșalonat; cu informarea unității centrale de cult, sau vor fi transmise direct unității centrale de cult, după caz.

(2) Pentru acordarea tranșei a doua și a următoarelor tranșe este obligatorie justificarea sumei primite anterior.

 • VI. încheierea contractului de finanțare

Unitățile de cult ale căror cereri au fost aprobate vor încheia un contract de finanțare., anexa 3 la prezentul regulament.Contractul se încheie intre Județul Brașov si beneficiarul finanțării si va fi semnat pe fiecare pagina. Acesta se va întocmi in trei exemplare, unul pentru beneficiar si doua pentru autoritatea finanțatoare.

Contractul, se va semna termen, de maximum 15 zile calendaristice de la comunicarea aprobării cererii de finanțare. Va pierde finanțarea solicitantul care nu se prezintă, in acest termen, Ia semnarea contractului.

Valoarea finanțării nu poate fi modificata in. sensul majorării acesteia decât cu altă finanțare aprobată de comisii. In cazul in care valoarea totala a lucrării creste fata de valoarea sumei din contract, diferența rezultata fata de finanțarea aprobata este suportata in întregime de beneficiar.

VIL Obligațiile beneficiarului

Prin semnarea contractului, beneficiarul accepta termenii si condițiile in care va primi finanțarea si se an.gajea.za pe proprie răspundere, sa utilizeze ajutorul financiar în scopul pentru care a fost solicitat si sa-1 justifice integral, in condițiile legii.

VIII Justificarea sprijinului financiar

Dosarul de justificare pentru sprijinul financiar acordat trebuie să cuprindă următoarele:

 • 1.  dosar de încopciat;

 • 2.  adresă de înaintare (Anexa. 4)

 • 3.  centrafizaton.fi documentelor anexate care trebuie să cuprindă facturile și dovada plății acestora (ordin de plată, chitanțe sau bonuri fiscale) (Anexa 5):

 • 4.  extrasul de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor de Ia Consiliul Județean Brașov sau chitanța de înregistrare In evidența, contabilă, a unității de cult;

 • 5.  facturile fiscale, însoțite de chitanțe sau ordine de plata sau bon de casă;

 • 6.  pentru lucrări de pictură sau procurări de materiale de la particulari, chitanțele de mână prin care se atestă plata acestor servicii vor cuprinde în. mod obligatoriu numele și prenumele vânzătorului în clar, precum și datele de identitate. Chitanțele vor fi certificate, obligatoriu, de primar sau de un împuternicit al acestuia;

 • 7.  raportul de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la Consiliul Județean Brașov (Anexa 6);

 • 8.  facturile aferente executării .lucrărilor de construcție, reparație, pictură vor fi însoțite, după caz, de situații de lucrări, contracte, acte adiționale, anexe con.tra.ct/con.tracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginții de specialitate;

 • 9.  facturi si chitanțe care conțin achiziții de materiale de construcții;

10,. facturile de avans vor fi însoțite de facturi de regularizare a avansului;

11. actele justificative vor fi însoțite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data, justificării.

Pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată și o copie a ordinului de plată prin care s-au virat, impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii. în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit d).

Mențiune importanta:

 • •   toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate obligatoriu prin aplicarea ștampilei și a semnăturii beneficiarului, cu specificarea ,,conform cu originalul;

 • *  chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu în conținutul lor următoarele: scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării;

 • *   documentele justificative trebuie sa fie lizibile și să NU prezinte ștersături;

 • ♦  nu se admit documente trimise prin fax;

 • •   facturile aferente executării lucrărilor de construcție, reparație, vor fi insolite, după caz, de situații de lucrări, contracte, acte adiționale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginții de specialitate sau reprezentantul unitarii de cult, după caz;

 • •   Dosarele înaintate de unitățile de cult in vederea justificării sumelor primite, vor conține obligatoriu un OPIS al documentelor existente.

Nu se vor admite Ia justificare:

» nu se admit la justificare facturi plătite înainte de primirea sprijinului financiar sau e ini se in anii precedenii acordării sprijiindui financiar, chiar daca acestea au fost plătite după primirea acestuia;

 • •   documente care conțin prestări de servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar. Se vor lua în calcul doar cele care sunt prevăzute în devizul prezentat ia dosarul de acordare.

 • •  facturi emise sau plătite înainte de primirea sprijinului financiar:

 • •   obiectele considerate mijloace fixe cu durata de utilizare mai mare de un an și preț unitar inclusiv TVA mai mare de 2.500 .Iei (ex. centrală termică, cazan, aparat de aer condiționat, clopot, mobilier, calculator, fax, telefon, imprimantă, copiator, obiecte sanitare, sisteme de alarma, cartele de telefon, transportul in regim de taxi etc.).

 • •   facturi pentru lucrări de reparații sau de alta natura in cadrul casei parohiale

 • •   achiziții de clădiri, mijloace de transport, terenuri

 • •   onorarii plătite de beneficiar către executant, persoana fizica către alta persoana fizica, pentru procurare de alimente, băuturi, tutun etc.

Data limită a justificării:

Pot rivit precederilor cap.4, art. 15, a.Iin. 11 itera i) din H.G. 1470/2002 , ., documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la dala de 31 decembrie a fiecărui an. In cazul primirii sprijinului financiar începând cu trimestrul IV justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia ”

Unitățile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor precizate la alin. (1) lit i), art.. 15 sunt obligate să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 de zile de Ia expirarea termenului de justificare.

10.

OPIS ANEXE:

Anexa nr.1 - Cerere pentru acordarea sprijinului financiar (se completează de către solicitant)

Anexa nr.2 - Declarație pe proprie răspundere a solicitantului (reprezentatul legal al instituției)

Anexa nr, 3 - Contract de finanțare (Convenție)

Anexa nr. 4 - Adresa de înaintare a documentelor justificative

Anexa nr. 5 - Centralizator privind justificarea sprijinului acordat

Anexa nr. 6 - Raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la Consiliul Județean Brașov

UNITATEA DE CULT

Anexa 1.


Nr.      /Data

CERERE

pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare

Unitatea de cult solicitanta: ...............................................................................................................................

Cultul sau Eparhia:.............................................................................................................................................

Adresa completă a unității de cult solicitante:...............................................................................................

Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unității de cult):................................

Hramul (dacă este cazul):...................................................................................................................................

Numele și prenumele reprezentantului:..........................................................................................................

Funcția:...........................................Telefon:......................................................................................................

Email: ...........................................................................................................................

Număr de cod în cazul monumentelor istorice:.............................................................................................

Cod IBAN:       j Ti | j I ~ I I TI I i Pili I ȚI I O TI

deschis la.....................................................................Cod Fiscal:.....................................................................

Obiectul cererii:....................................................................................................................................................

Motivarea cererii:................................................................................................................................................

Numărul și data autorizației de construire:.......................Data expirării:.................................................

Numărul și data avizului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național..............................................

Numărul și data avizului Comisiei de pictură bisericească:...............................................................

Data începerii lucrărilor:....................................................................................................................................

Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat:........................................................................................

Stadiul lucrărilor:................................................................................................................................................

în ce ani a mai primit sprijin financiar de la CJ Bv:.......................................................................................

în ce valoare:........................................................................................................................................................

Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite:......................................................................................

CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care răspund conform prevederilor legale și mă oblig să justific sumele primite, conform normelor legale

SEMNĂTURA

și ștampila solicitantului

ANEXE:

 • □ Declarație pe propria răspundere

 • □ Avizul unității de cult centrale

O Autorizația de construcție (dacă este cazul)

 • □ Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul)

 • □ Devizul lucrărilor rămase de executat

 • □ Autorizația Comisiei de pictură bisericească (daca este cazul)

 • □ Copie atestat pentru activități sociale (dacă este cazul)

 • □ Adeverință IBAN

 • □ Copie CIF

 • □ Extrasul de C.F. ale imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale sau de învățământ teologic

 • □ Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor

Anexa 2

DECLARAȚIE

Subsemnatul,......................................................... posesor al buletinului/ cărții de

identitate seria......nr........................eliberat/a    de către................................,

reprezentant legal al parohiei/ unității de cult cu hramul "................................................................" (dacă este cazul) din localitatea......................................

str.....................................................nr.........județul/sectorul ........................................... având

Cir............................................., cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul în

declarații, îmi asum pe propria răspundere următoarele:

datele, informațiile și documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realității;

parohia nu are datorii și obligații neachitate la scadență către persoane juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;

mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat parohiei/unității de cult .............................să-l utilizez în scopul pentru care a fost solicitat și să-1 justific integral, în condițiile legii; în documentele justificative nu voi prezenta facturi și chitanțe pentru mijloace fixe a căror valoare depășește 2.500 Iei, inclusiv TVA; documentele depuse la Consiliul Județean Brașov în scopul justificării sumelor alocate unității de cult nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituții publice; Certificatul de înregistrare Fiscală și contul bancar aparțin unității de cult care a solicitat sprijinul financiar.

Reprezentantul unității de cult solicitante,

Semnătură

Ștampilă

Vizat,

Consilier economic eparhial/centru de cult,

Semnătură

Ștampilă

Data

CONTRACT DE FINANȚARE NR.

din data de ..........

în temeiul art. 3 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin.2 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 82/2001, aprobate prin H.G. 1470/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.            se încheie

prezentul contract.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

Art.l. Părțile comntractului sunt:

 • 1. Județul Brașov, reprezentat legal prin vicepreședinte Claudiu Coman, pentru președintele Consiliului Județean Brașov, cu sediul în municipiul Brașov b-dul Eroilor nr.5, tel/fax 068/410777/475576, având cod fiscal 4384150 și contul IBAN nr. RO79TREZ13124670259XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, denumit în continuare finanțator

Și

 • 2.     _______________cu sediul în_______________, localitatea______________, str._____________, Județul

Brașov, reprezentată legal prin preot paroh_________telefon__________, având codul fiscal

nr.____________ și contul IBAN nr., deschis la___________ia , denumită în continuare Beneficiar

II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. (l).Obiectul contractului îl constituie acordarea unui sprijin financiar în sumă de__________lei,

de către finanțator, pentru .......................

Suma reprezentând sprijinul financiar se va vira într-o singură tranșă/în tranșe.

III. DOCUMENTE PE BAZA CĂRORA SE ACORDĂ SPRIJINUL FINANCIAR

Art.3. Pentru obținerea sprijinului financiar, Beneficiarul prezintă următoarele documente:

 • - Cererea tip nr._________/__________

 • - devizul de lucrări pentru construcții și reparații, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, datai pe anul în curs și vizat de diriginții de specialitate:

 • - documente care dovedesc proprietatea, asupra imobilului care face obiectul lucrărilor;

.. copie de pe autorizația de construire efiberaiă potrivit Legii .nr„ 50/1.991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • - în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultura! național, se va prezenta și o copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legislației în vigoare privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a bunurilor din patrimoniul cultural național;

 • - în cazul lucrărilor de pictură a. lăcașurilor de cult aparținând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta și copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;

-avizul cultului sau al unității centrale de cult, pe anul în curs, pentru obținerea sprijinului financiar

 • - copi a cer ti ficatu I u i de în re gi s tr are fiscal ă;

-adeverință certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat, codul (BAN al unității de cult solicitante:

-declarație pe propria răspundere a solicitantului că. va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii-tip;

-fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea, de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar;

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.4 Finanțatorul:

 • a) se obligă să pună la dispoziția beneficiarului sumele reprezentând sprijinul financiar;

 • b) are dreptul să solicite rapoarte privind derularea obiectului contractului;

 • c) să efectueze controale și să verifice modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijinul financiar acordat.

Art.5 .Beneficiarul:

 • a) are dreptul sa primească sumele reprezentând sprijinul financiar, în condițiile prevăzute în contract;

 • b) se obligă să utilizeze sprtijinul financiar numai în scopul realizării obiectului contractului prevăzut la art. 2;

 • c) se obligă să întocmească și să depună raportul de justificare pentru modul de utilizare a sumelor reprezentînd sprijinul financiar, odată cu documentele justificative prevăzute la art. 6 ;

 • c)  să restituie, în termen de 15 zile de la data stabilită în contract pentru justificarea sprijinului financiar, sumele necheltuite sau nejustificate;

 • d) se obligă să accepte controlul și verificările organului de control al finanțatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijinul financiar primit.

V .JUSTIFICAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

Art.6.(1) Pentru justificarea sprijinului financiar, Beneficiarul va depune următoarele documente:

 • a.extrasul de cont, bancar prin care se face dovada primirii banilor de la Consiliul Județean Brașov sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult:

 • b. centralizatorul documentelor anexate care trebuie să cuprindă facturile și dovada, plății acestora, (ordin de plată, chitanțe sau bonuri fiscale):

 • c. facturi le fiscale, însoțite de chitanțe sau ordine de plată sau bon de casă;

 • d. pentru lucrări de pictură sau procurări de materiale de la particulari, chitanțele de mână prin care se atestă plata acestor servicii vor cuprinde în mod obligatoriu numele și prenumele vânzătorului. în. clar, precum și datele de identitate,

 • e. facturi le aferente executării lucrărilor de construcție, reparație, pictură vor fi însoțite, după caz, de situații, de lucrări, contracte, acte adiționale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginții de specialitate:

 • f. facturi si chitanțe care conțin achiziții de materiale de construcții;

 • g. facturi le de avans vor fi însoțite de facturi de regularizare a avansului;

 • h. actele justificative vor fi însoțite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării.

 • (2) Toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar.

 • (3) Nu se vor admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar.

 • (4) Documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături; nu se admit documente trimise prin fax.

Art.7. (1) Raportul de justificare și documentele justificative vor fi depuse la Registratura Consiliului Județean Brașov până la data de 31.12. a anului în care s-a acordat spriijinul financiar/ în cel mult ISO zile calendaristice de Ia data virării în contul unității de cult a ajutorului financiar, dacă acesta s-a acordat în trim.IV,

(2) Documentele justificative vor fi verificate de Direcția Tehnică și Direcția Economică.

 • VI. CLAUZE SPECIALE

Art.8 (1). în situația în care beneficiarul nu prezintă documente justificative, sau documentele prezentate nu respectă condițiile de la art. 6 din prezenta convenție, acesta se obligă să restituie sumele nejustificate în termen de 15 zile de în termenul stabilit la art.7 din contract.

în caz contrar, Județul Brașov își rezervă dreptul de a acționa Beneficiarul în instanță pentru recuperarea acestor sume.

(2) Pentru sumele nejustificate sau justificate necorespunzător, beneficiarul datorează majorări de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se fac venit la bugetul Județului Brașov .

 • VII. Dispoziții finale:

Art.9.(l) Comunicările între părți în legătură cu executarea prezentului contract vor fi făcute numai în scris.

(2). Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor codului civil.

Prezentul contract s-a încheiat, în trei exemplare, două exemplare pentru Finanțator și unul pentru Beneficiar.

JUDEȚUL BRAȘOV

Parohia,


Preot paroh,


P. PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE

Claudiu Coman

SECRETAR

Mar ia Dumbrăveanu

Direcția Juridică și Relații cu Publicul

Director executiv

Claudia Crăciun

Direcția Economică

director executiv

Viorica Olteanu

Direcția Tehnică

Director executiv

Daniela Boboc

Vizat CFPP

Vizat juridic,

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Investiții Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Vă trimitem alăturat documentele justificative pentru suma primită ca sprijin financiar în sumă de...............................lei, primită în data de...................(ziua, luna, anul).

Menționez că justific suma de .............................lei, conform centralizatorului și

documentelor justificative anexate.

Semnătură și ștampila beneficiarului

CENTRALIZATOR

PRIVIND JUSTIFICAREA SPRIJINULUI ACORDAT PENTRU (construcții, reparații, etc)..................................................

LA LĂCAȘUL DE CULT (Parohie, Mănăstire etc.).........................

UNITATEA CENTRALĂ DE CULT (Arhiepiscopie, Epicopie etc)................ ........................

DIN DATA DE..................................

IN SUMA DE....................................

Nr.

Crt.


1.


]CSJ jco


4.

........TOTAL


Factura

Unitatea furnizoare

Numărul facturii

Data facturii

Valoarea fără

TVA

Valoare cu

TVA

Valoare totala (inclusiv TVA)


Achitat

Nr OP/

Chitanța

Data

Suma plătită

j


DATA ÎNTOCMIRII


întocmit (nume, prenume, funcția)

Ștampila Unității

RAPORT DE JUSTIFICARE

PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR

L DATE GENERALE

Numele reprezentantului:          I

n.


JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE

1. Suma primită în anul în curs

1 | Suma primită

2

Valoarea devizului din dosarul de cerere

3

Scopiil jjentru carp« fost solicitată suma1

 • 2. Scurtă descriere a lucrărilor efectuate (maxim 20 de rânduri)

Construcție, reparații curente sau capitale, lucrări de pictură, asistență socială etc. Detaliere concretă a lucrărilor efectuate pe banii primiți de ia CJ BV (inclusiv achiziționarea de materiale de construcții):

 • 3. Finanțări primite de la Consiliul Județean Brașov in perioada 2010 - 2014 pentru unitatea de cult

Anul [            Suma (lei)

crt.

VWIUU țKCrlJ               |

1.

2.

i

3.

4.

i

...

Declar pe propria răspundere că facturile și chitanțele prezentate spre justificare în dosarul prezentat nu au fost folosite la alte instituții ale statului pentru justificarea unor sume primite.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.