Hotărârea nr. 280/2015

Hotărârea.nr.- 280 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov, pentru achiziţionarea apartamentului nr.6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. P-ţa Sfatului, nr.28


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.280

din data de 31.08.2015

privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov, pentru achiziționarea apartamentului nr.6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. P-ța Sfatului, nr.28

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2015

Analizând referatul nr.9655/18.08.2015 întocmit de către Direcția Juridică Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune privind achiziționarea apartamentului nr.6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. P-ța Sfatului, nr.28;

Luând în considerare adresa nr.9655/05.08.2015 doamnei Tudor Lenke Livia, prin care își exprimă intenția de vânzare a apartamentului nr.6, situat în imobilul, monument istoric, înscris în CF nr.46722 Brașov, nr. topografic 5666/VI, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 448, cod LMI 2010 BV-II-m-B-11584, situat în municipiul Brașov, str. P-ța Sfatului, nr. 28,

Văzând adresa nr.422/29/17.07.2015 a Direcției Județene pentru Cultură Brașov, privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din Brașov, str. Piața Sfatului nr.28, ap.6, monument istoric - casă, datare sec.XVI-XIX;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului nr.6 din imobilul monument istoric istoric - casă, datare sec.XVI-XIX, evidențiat în lista monumentelor istorice cod LMI 2010 BV-II-m-B-11584, situat în municipiul Brașov, str. P-ța Sfatului, nr. 28, înscris în CF nr.46722 Brașov, nr. topografic 5666/VI, deținut de Tudor Lenke Livia.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE

Coman Claudiu

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu