Hotărârea nr. 28/2015

Hotărârea.nr. 28 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, pe anul 2015

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 28

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, pe anul 2015, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Serviciul Public Județean Salvamont Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


—Of

JUDEȚUL BRAȘOV Unitatea administrativ - teritorială


JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică:________________

Formular:


SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP 70.02 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

SERVICIUL PUBLIC SALVAMONT BRAȘOV

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

482,80

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

482,80

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

482,80

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE

PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

328,00

0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

268,50

0,00

Salarii de baza

10.01.01

252,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

5,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

11,50

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

59,50

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

41,66

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

13,73

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,52

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2,27

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

154,80

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

71,30

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

1,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,50

încaizit, iluminat si forța motrica

20.01.03

8,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

19,00

Piese de schimb

20.01.06

8,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Transport

20.01.07

4,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa!

20.01.09

9,30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

11,50

Reparații curente

20.02

20,00

Medicamente si materiale sanitare (cod

20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3,00

0,00

Medicamente

20.04.01

1,50

Materiale sanitare

20.04.02

1,50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

14,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

13,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

20,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

6,00

Deplasări in străinătate

20.06.02

14,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,50

Pregătire profesionala

20.13

6,00

Protecția muncii

20.14

6,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

12,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

12,00

Ordonator principal de credite,


Director executiv economic,


r 'rw/ui /’ns


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

f                           9

INSTITUȚIA: SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN “SALVAMONT”


Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(art.l0.01.01)

1.

11

252,00


ORDONATOR DE CREDITE


DIRECTOR EXECUTIV


Mihail Vestea


Viorica Olteanu