Hotărârea nr. 279/2015

Hotărârea.nr. 279– privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov, pentru achiziţionarea apartamentului nr.2 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Lungă, nr.69

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.279

din data de 31.08.2015

privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov, pentru achiziționarea apartamentului nr.2 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Lungă, nr.69

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2015

Analizând referatul nr.9569/07.08.2015 întocmit de către Direcția Juridică Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune privind achiziționarea apartamentului nr.2 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Lungă, nr.69;

Luând în considerare adresa nr.9569/04.08.2015 a d-lui Enache Patrie Iulian, prin împuternicit Dobre Doru Vasile, prin care își exprimă intenția de vânzare a apartamentului nr.2, situat în imobilul, monument istoric, înscris în CF nr. 132458 Brașov, nr. topografic 88/2/2, 90, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 285, cod LMI 2010 BV-II-m-B-11437, situat în municipiul Brașov, str. Lungă, nr. 69,

Văzând adresa nr.442/34/27.07.2015 a Direcției Județene pentru Cultură Brașov, privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din Brașov, str. Lungă nr.69, ap.2, monument istoric - casă, datare sec.XIX;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului nr.2 din imobilul monument istoric istoric - casă, datare sec.XIX, evidențiat în lista monumentelor istorice cod LMI 2010 BV-II-m-B-11437, situat în municipiul Brașov, str. Lungă, nr. 69, înscris în CF nr. 132458 Brașov, nr. topografic 88/2/2, 90, deținut de Enache Patrie Iulian.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE                       Contrasemnează,

Coman Claudiu                         SECRETAR

Maria Dumbrăveanu