Hotărârea nr. 278/2015

Hotărârea nr.278 - privind avizarea solicitării Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „ Dr. I.A. Sbârcea” Braşov de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de Şef Secţie Obstetrică Ginecologie I

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.278

din data de 31.08.2015

- privind avizarea solicitării Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „ Dr. I.A. Sbârcea” Brașov de organizare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Șef Secție Obstetrică Ginecologie I

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 31 august 2015;

Analizând referatul nr. 9761/11.08.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune avizarea solicitării Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie ,, Dr. I.A. Sbârcea” Brașov de organizare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef secție Obstetrică Ginecologie I;

Văzând adresa nr. 4394/06.08.2015 a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „ Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, prin care solicită avizarea organizării concursului pentru ocuparea funcției vacante de Șef Secție Obstetrică Ginecologie I;

Având în vedere dispozițiile art. 184, alin. (1) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) Iit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se avizează solicitarea Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „ Dr. I.A. Sbârcea” Brașov de organizare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Șef Secție Obstetrică Ginecologie I.

Art 2, - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman

Contrasemnează, SECRETARMaria Dumbrăveanu