Hotărârea nr. 277/2015

Hotărârea nr.277- privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 277

din data de 31.08.2015

- privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând referatul nr.9838/07.08.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), lit. „c'‘ din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


p Președinte VICEPREȘEDINTE


COMAN CLAUDIU ‘


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F 94Aprobat cf. H&1BV nr.: in ședința din dator de:

ii gs* p

te

$*47 fef f?

l r

te

r.*.k ut•, t’*’•’

?: .r ‘ ' JTCjl ‘X £

rf: :-ț

h-.i-il

"'■5‘ in

• 4-t *■

i.

K

fel •w

ți‘î*

'’-fZ:

Mi

R

. i

G:-

Hi'.

'ic' * ’

$ !■ Mî

’rJ

?-i

1-

■^1

MV*

MM

’l.1 ' '

4 ■ i.’-l

iț'-i-T t*'?-uULy i'X;' •

■'i.rfJD |: Jîjl;

I

îițj

t:V7

iin

t5<

ttî

1?

lp.’ yt

ei-

im

MW u..pa

.î-^i t4s. tfîifiai

*•:!*: tutela

■siSW'

W ss; K - fț?

ra1

&

1

'â-Fi'îi

igjv?! vțtj

1

Î.-JE

Î

<-î i

Lț»

ii’5

0^

&îi

< rrt, fcry-•.?4 Wt te-finis fci:

'•1

Pili B !?; U;

if/ r.ț> $

$

1

8

te w rsnș|<:<&

HM ■hjî;: u

icr-vțȘj!;-

1

'r4 .1 lȚ      ’

Le;jrUJ.;

14

O fi )|H{! f.W'

1

Wtei

It

Mi r^; ■><;,

& jKkw w

fâ.'f

HM

SBl

8S1

Oi

Wn

âea»

Func

ii de demnitate publică

3

17.920

1

Președinte

s

1

6.616

Vice

președinte

s

2

11.304

w

MM»

3

Administrator public

s

1

6.616

Total funcții publice

143

444.130

4

Secretar

s

o

1

6.168

5

Manager Public

s

superior

2

13.094

Func

ii publice de conducere

20

89.547

6

Arhitect sef

s

II

1

4.506

7

Director general

s

II

1

4.506

8

Director executiv

s

II

5

25.021

9

Director exec adjunct

s

II

2

9.233

10

Sef serviciu

s

II

10

41.978

11

Sef birou

s

II

1

4.303

Funcții publice de execuție

120

335.321

12

Consilier

s

1

superior

87

252.822

13

Consilier

s

1

principal

11

23.287

14

Consilier

s

asistent

1

1.587

15

Consilier

s

debutant

1

1.176

16

Auditor

s

1

superior

5

17.214

17

Consilier juridic

s

1

superior

12

34.863

18

Referent

M

III

superior

2

3.196

19

Referent

M

III

asistent

1

1.176

Posturi in regim contractual

41

73.379

20

Șef Cabinet Președinte

S

1

3.070

21

Sef Birou

S

II

1

3.046

22

Consilier

s

IA

7

18.432

23

Consilier

s

1

1

2.136

24

Consilier

s

II

3

6.270

25

Consilier

s

D

1

1.176

26

Inspector de specialitate

s

IA

1

2.499

27

Inspector de specialitate

s

1

2

4.306

28

Inspector de specialitate

s

II

3

5.046

29

Referent

M

IA

2

2.690

30

Casier

M/G

1

1.241

31

Magaziner

M/G

1

1.336

32

Șofer

1

5

7.062

33

Muncitor calificat (telefonistă)

III

2

2.578

34

Muncitor calificat (legator manual)

II

1

1.289

35

Funcționar

M/G

1

1.229

36

îngrijitor

3

3.528

37

Paznic

4

5.156

38

Muncitor calificat

II

1

1.289

APARAT DE SPECIALITATE

185

524.125

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

I

L

188

542.045

STAT DE FUNCȚII Aparatul de specialitate a! Consiliului Județean Brașov pentru anul 2015


Consiliul Județean BrașovFuncții de demnitate publică:

Total posturi aparat de specialitate:

Administrator public

Total funcții publice

Secretar

Manager public:

Funcții publice de conducere :

Funcții publice de execuție:

Total posturi personal contractual:

Posturi de conducere:
p. Președinte, Vicepreședinte Claudiu ComanAprobat cu HCJBv nr. în ședința din data de: