Hotărârea nr. 276/2015

Hotărârea nr.276– privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale, conform H.G.R. nr.638/2015

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 276

din data de 31.08.2015

privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale, conform H.G.R. nr.638/2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 10680/27.08.2015, întocmit de către Serviciul Administrare Drumuri, precum și referatul înregistrat sub nr. 10780/30.08.2015, întocmit de către Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții, Urmărire Contracte și Lucrări, privind aprobarea alocării sumei de 4.158,20 mii lei pentru lucrări pe drumurile județene din județul Brașov, având în vedere că prin H.G.R. nr. 638/2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, s-a repartizat județului Brașov suma de 6.440, 00 mii lei; se face, totodată, propunerea ca diferența de 2,281,80 mii lei să fie alocată pentru lucrări de reparații drumuri comunale; ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 266/29.07.2015 privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Orașul Râșnov pentru realizarea lucrărilor la obiectivul “Modernizare DJ101 - Râșnov - U.M. 01454, km 0+000 -9+100”;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă alocarea sumei de 4.158,20 mii lei, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unor lucrări pe drumurile județene din județul Brașov, după cum urmează:

  • >  la Cap. 84.02 - “Transporturi” - “Cheltuieli de capital”'.

  • •  3.000,00 mii lei - „Reabilitare DJ 132 km 2+470-3+620, km 7+880-9+390, km 16+370-18+250”.

  • •  921,61 mii lei - „Modernizare DJ 101 Râșnov - UM 01454 km 0+650-2+950”

  • •   150,00 mii lei - „Expertiză tehnică +DAL1 +PT +DDE Reparație capitală pod de lemn peste râul Olt pe DJ 131P Șercaia (DN 1) - Hălmeag la km 5+001 ”

  • >  la Cap. 84.02 - “Transporturi” - “Cheltuieli curente

•   86,59 mii lei - suplimentarea alocației bugetare pentru “Programul privind lucrările de întreținere curentă

și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă”

TOTAL:               4.158, 20 mii lei

Art.2. - Se aprobă alocarea sumei de 2.281,80 mii lei, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unor lucrări de reparații drumurile comunale din județul Brașov, unor unități administrativ-teritoriale din județul Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean, prin Serviciul Administrare Drumuri. Direcția Tehnică și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu
Anexa


p.Președinte

Vicepreședinte C laud iu Conian


Repartizarea sumei de 2.281,80 mii lei pe U.A.T. pentru reparații drumuri comunale. Varianta 31.08.

Mii -lei-

Nr. crt.

U.A.T.

Drumul comunal

Suma solicitată

Suma alocată

1

ȘOARȘ

DC 1 1 Bârcut-Selistat;

DC 14 Șoarș-Felmer

300

201,80

2

APAȚA

DC

53

50

3

JIBERT

DC 24 Jibcrt-Cobor și DC 27 Lovnic - Grânari

306,06

200

4

LISA

DC 75A Lisa -Complex Turistic Plaiul Lisei

400

200

5

BRAN

DC Șimon-ramificație Valea l isei

1.578,54

200

6

UCEA

DC 83 Ucea de Jos-Ucea de Sus

1.000

200

7

Ș1NCA NOUĂ

DC 65 Șinca Nouă -Strâmba

700

200

8

MOIECIU

DC 53 Moieciu de Sus-Valea Băngălcasa

DC 56 Moieciu de Sus-Valea Popii

DC 58 Moieciu de Jos -Peșterea

80

80

9

UNGRA

DC 22 Ungra-Dăișoara

150

150

10

POIANA MĂRULUI

DC 8 Poiana Mărului-Scurtila -Vulcănița

450

150

11

RECEA

DC Săvăstreni

500

300

12

CAȚA

DC Cața

500

200

13

TĂRLUNGENI

DC 48 Tărlungeni-Purcăreni

250

150

Vicepreședinte


Mihail Veștea