Hotărârea nr. 275/2015

Hotărârea nr.275 – privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Judeţului Braşov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, aferent anului 2014


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.275

din data de 31.08.2015

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar, aferent anului 2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2015 ;

Analizând referatul nr.10.722/27.08.2015 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Buget, prin care se propune aprobarea utilizării sumei de 3.306,50 mii lei din excedentul bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar, aferent anului 2014, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 58, alin. (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă utilizarea sumei de 3.306,50 mii lei din excedentul bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar, aferent anului 2014, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015, respectiv:

148,80 mii lei pentru întocmirea documentației „ Expertiză tehnică+ DALI+PT+DDE Reabilitare DJ 132 km 0+000-2+470, km 3+620-7+880,km 9+390-16+370”;

  • -  645,20 mii lei pentru cheltuieli de investiții la Spitalul Clinic de Copii Brașov din care 494,70 mi lei pentru dotări cu aparatură și 150,50 mii lei pentru reparații capitale;

  • -   420, oo mii lei pentru cheltuieli de investiții la Spitatul de Psihiatrie și Neurologie Brașov din care pentru dotări 120 mii lei și 300 mii lei pentru stație de epurare și scară;

  • -  900,30 mii lei pentru cheltuieli de investiții la Spitalul Clinic de Obstretică Ginecologie pentru dotări cu aparatură;

  • -   850,40 mi lei pentru cheltuieli de investiții la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov dotare cu aparatură;

  • -   341,80 mi lei pentru cheltuieli de investiții la Spitalul de Boli Infecțioase.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman Claudiu

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu