Hotărârea nr. 274/2015

Hotărârea nr.274 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.274

din data de 31.08.2015

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2015

Analizând referatul nr.10721/27.08.2015 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015, precum și referatul nr. 10779/31.08.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică - Direcția Tehnică privind alocarea sumei de 6.793.610 lei din bugetul propriu al Județului Brașov pe anul 2015 unităților administrativ-teritoriale ce derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov precum și de discuțiile și propunerile din plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.a și alin. (2) și art.20 lit.c din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale OG nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea listelor de investiții ale bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea listelor de investiții ale bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Se aprobă repartizarea sumei de 6.793.610 lei din bugetul propriu al Județului Brașov pe anul 2015, unităților administrativ-teritoriale, care derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, în vederea asigurării fondurilor necesare implementării, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Generală Administrație Publică.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman ClaudiuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


ANEXA nr. 1BUGET LOCAL


A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

199.974,75

7.649,04

207.623,79

Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

31.803,00

5.459,29

37.262,29

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizata la nivelul județului

11.02.01

56.634,00

532,00

57.166,00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

1.794,00

9.038,71

10.832,71

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

164,90

15,00

179,90

Varsaminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-25.485,85

-7.487,96

-32.973,81

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea camerelor agricole

42.02.44

439,00

92,00

531,00

TOTAL CHELTUIELI

199.974,75

7.649,04

207.623,79

Titlul - Cheltuieli de personal

10

47.922,51

2.628,38

50.550,89

Titlul - Bunuri si servicii

20

39.822,29

3.239,21

43.061,50

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

10.562,35

1.229,45

11.791,80

Titlul- Ajutoare sociale

57

69.844,57

20,00

69.864,57

Titlul- Alte cheltuieli

59

5.848,00

532,00

6.380,00

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

17.697,25

864,60

18.561,85

Titlul - Cheltuieli de personal

10

7.742,56

-823,00

6.919,56

Titlul - Bunuri și servicii

20

10.000,66

1.687,60

11.688,26

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.407,14

10,95

2.418,09

Titlul - Bunuri și servicii

20

386,00

5,00

391,00

Titlul - Fonduri de rezerva

50

0,00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice din care:

51

1.037,14

5,95

1.043,09

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare

51.01.24

0,00

1.Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor

1.037,14

5,95

1.043,09

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

1.037,14

5,95

1.043,09

CAP 60.02 APĂRARE NAȚIONALA

347,20

35,00

382,20

Centrul Militar Zonal

347,20

35,00

382,20

Titlul - Bunuri și servicii

20

347,20

35,00

382,20

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA .Inspectoratul pt Situații de Urgenta Tara Barsei

438,80

5,21

444,01

Titlul - Bunuri și servicii

20

441,80

5,21

447,01

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

30.702,54

1.786,02

32.488,56

Titlul - Cheltuieli de personal

10

15.406,00

1.292,02

16.698,02

Titlul - Bunuri și servicii

20

2.642,97

474,00

3.116,97

Titlul- Ajutoare sociale

57

12.653,57

20,00

12.673,57

1.Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Brașov

4.017,77

115,82

4.133,59

Titlul - Cheltuieli de personal

10

3.917,00

115,82

4.032,82

2.Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Brașov

4.456,80

465,00

4.921,80

Titlul - Cheltuieli de personal

10

4.004,00

385,00

4.389,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

427,80

70,00

497,80

Titlul- Ajutoare sociale

57

25,00

10,00

35,00

3. Centrul Școlar de Educație Incluziva de Recuperare Hipoacuziei Brașov

996,00

89,00

1.085,00

Titlul - Cheltuieli de personal

10

862,00

48,00

910,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

126,00

40,00

166,00

Titlul- Ajutoare sociale

57

8,00

1,00

9,00

4.Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Fagaras

3.156,20

575,84

3.732,04

Titlul - Cheltuieli de personal

10

2.475,00

391,84

2.866,84

Titlul - Bunuri și servicii

20

673,20

180,00

853,20

Titlul- Ajutoare sociale

57

8,00

4,00

12,00

5.Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Victoria

1.155,70

153,76

1.309,46

Titlul - Cheltuieli de personal

10

940,00

89,76

1.029,76

Titlul - Bunuri și servicii

20

200,70

59,00

259,70

Titlul- Ajutoare sociale

57

15,00

5,00

20,00

6. Școala Profesională Specială Codlea

1.864,60

108,00

1.972,60

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1.324,00

82,00

1.406,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

462,60

26,00

488,60

7.Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Brădet Săcele

2.261,90

238,60

2.500,50

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1.884,00

179,60

2.063,60

Titlul - Bunuri și servicii

20

351,90

59,00

410,90

8. Judetula Brașov

40,00

40,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

40,00

40,00

CAP. 66.02 - SANATATE

2.225,23

1.547,48

3.772,71

Titlul - Bunuri și servicii

20

790,00

888,40

1.678,40

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice din care ptr.:

51

1.435,23

659,08

2.094,31

1 .Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

707,00

707,00

2.Spitalul Clinic de Copii Brașov

80,00

100,00

180,00

3.Spitalul Ostetrica Ginecologie

70,00

164,00

234,00

4.Spitalul Pneumoftiziologie

15,53

395,08

410,61

CAP 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

17.532,49

808,18

18.340,67

Titlul - Bunuri și servicii

20

1.853,60

10,00

1.863,60

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice d.c ptr.:

51

5.903,89

266,18

6.170,07

1. Muzeul de Arta

658,33

15,88

674,21

2. Muzeul Județean de Istorie Brașov

1.446,43

107,00

1.553,43

3. Muzeul de etnografie

1.144,32

20,00

1.164,32

4. Muzeul Casa Mureșenilor

695,16

16,00

711,16

5. Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

666,15

57,30

723,45

6. Centrul Cultural Reduta

1.293,50

50,00

1.343,50

Titlul- Alte cheltuieli

59

4.048,00

532,00

4.580,00

1. Biblioteca Județeană "George Baritiu"

3.595,60

10,00

3.605,60

Titlul - Bunuri și servicii

20

1.353,60

10,00

1.363,60

CAP 68.02 - Asigurări și asistență socială

90.541,69

2.410,44

92.952,13

Titlul - Cheltuieli de personal

10

21.776,00

2.122,20

23.898,20

Titlul - Bunuri și servicii

20

9.968,60

82,00

10.050,60

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

1.747,09

206,24

1.953,33

1.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala San petru

1.747,09

206,24

1.953,33

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

1.747,09

206,24

1.953,33

2. Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului

86.435,80

1.919,92

88.355,72

Titlul - Cheltuieli de personal

10

19.949,00

1.959,92

21.908,92

Titlul - Bunuri și servicii

20

9.345,80

-40,00

9.305,80

2.Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia

2.020,40

284,28

2.304,68

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1.479,00

162,28

1.641,28

Titlul - Bunuri și servicii

20

491,40

122,00

613,40

Cap. 70,02- Locuințe, servicii si dezvoltare publica

2.132,80

30,00

2.162,80

Titlul - Bunuri și servicii

20

354,80

30,00

384,80

1. Serviciul public județean Salvamont Brașov

482,80

30,00

512,80

Titlul - Bunuri și servicii

20

154,80

30,00

184,80

CAP.83.02 AGRICULTURA Șl SILVICULTURĂ

788,65

129,16

917,81

- cheltuieli de personal

10

283,95

37,16

321,11

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

439,00

92,00

531,00

1.Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

349,65

37,16

386,81

- cheltuieli de personal

10

283,95

37,16

321,11

2.Camera Agricola a Județului Brașov

439,00

92,00

531,00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

439,00

92,00

531,00

CAP. 84.02 -Transporturi

27.031,96

22,00

27.053,96

Titlul - Bunuri și servicii

20

12.411,96

22,00

12.433,96

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

29.248,51

7.987,96

37.236,47

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

25.485,85

7.487,96

32.973,81

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

0,00

500,00

500,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

52.586,50

11.294,46

63.880,96

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

2.814,40

9.951,31

12.765,71

Titlul - Cheltuieli de capital

70

42.682,65

1.343,15

44.025,80

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

1.380,00

6.324,11

7.704,11

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

0,00

6.793,61

6.793,61

Titlul - Cheltuieli de capital

70

1.380,00

-469,50

ix     910,50

CAP 60.02 APARARE NAȚIONALA

10,00

92,00

x   102,00

Centrul Militar Zonal

10,00

92,00

102,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

10,00

92,00

102,00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

92,00

49,50

x     141,50

Titlul - Cheltuieli de capital

70

92,00

49,50

141,50

1.Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Victoria

46,00

24,50

70,50

Titlul - Cheltuieli de capital

70

46,00

24,50

70,50

2. Școala Profesională Specială Codlea

0,00

25,00

25,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

0,00

25,00

25,00

CAP 66.02 SANATATE

12.088,14

3.507,70

15.595,84

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice din care:

51

2.415,20

3.157,70

5.572,90

1..Spitalul Clinic de Copii Brașov

598,50

645,20

1.243,70

2.Spitalul Ostetrica Ginecologie

109,70

900,30

1.010,00

3.Spitalul de Boli Infectioase

100,00

341,80

441,80

4.Spitalul Clinic Județean de Urgenta

1.150,00

850,40

2.000,40

5.Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

390,00

420,00

810,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

9.672,94

350,00

10.022,94

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

496,30

170,85

667,15

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

459,00

170,85

'     629,85

Titlul - Cheltuieli de capital

70

459,00

170,85

629,85

Cap. 70,02- Locuințe, servicii si dezvoltare publica

3.700,00

101,50

3.801,50

Titlul - Cheltuieli de capital

70

450,00

101,50

551,50

1. Serviciul Public Județean Saivamont Brașov

0,00

101,50

101,50

Titlul - Cheltuieli de capital

70

0,00

101,50

101,50

CAP. 84.02 -Transporturi

25.311,41

1.048,80

26.360,21

Titlul - Cheltuieli de capital

70

25.311,41

1.048,80

26.360,21

DEFICIT

-23.337,99

-3.306,50

-26.644,49

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, (viORICA OLTEAN U

ȘEF SERVICIU L BUGET CAMELIA SCARLATESCU
COORDONATOR COMPARTIMENT VENITURI

ENIKO BOȚH

APROBAT, p. Președinte Vicepreședinte

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

244.096,61

795,08

244.891,69

venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate

33.10.21

185.948,55

-436,07

185.512,48

Alte venituri

36.10.50

209,59

1,70

211,29

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9.395,12

478,37

9.873,49

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătă ții

43.10.10

728,23

659,08

1.387,31

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

439,00

92,00

531,00

TOTAL CHELTUIELI

251.086,79

795,08

251.881,87

Titlul - Cheltuieli de personal

10

134.134,00

-904,54

133.229,46

Titlul - Bunuri si servicii

20

114.347,15

1.699,62

116.046,77

CAP.54,10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.097,40

5,95

1.103,35

Titlul - Cheltuieli de personal

10

894,00

5,95

899,95

1.Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor

1.097,40

5,95

1.103,35

Titlul - Cheltuieli de personal

10

894,00

5,95

899,95

CAP 66.10 SANATATE

238.208,10

223,01

238.431,11

Titlul- cheltuieli de personal

10

125.206,00

-1.036,07

124.169,93

Titlul - Bunuri si servicii

20

110.396,46

1.259,08

111.655,54

1.Spitalul Clinic de Copii Brașov

37.400,15

561,30

37.961,45

Titlul- cheltuieli de personal

10

18.066,00

461,30

18.527,30

Titlul - Bunuri si servicii

20

18.973,15

100,00

19.073,15

2.Spitalul Ostetrica Ginecologie

21.459,46

164,00

21.623,46

Titlul - Bunuri si servicii

20

6.308,46

164,00

6.472,46

3. Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

12.001,54

395,08

12.396,62

Titlul - Bunuri si servicii

20

4.886,54

395,08

5.281,62

4.Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

31.801,72

0,00

31.801,72

Titlul- cheltuieli de personal

10

19.412,00

-600,00

18.812,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

12.162,92

600,00

12.762,92

5.Spitalul de Boli Infectioase

17.538,70

102,63

17.641,33

Titlul- cheltuieli de personal

10

4.203,00

102,63

4.305,63

6.Spitalul Clinic Județean de Urgenta

117.299,53

-1.000,00

116.299,53

Titlul- cheltuieli de personal

10

60.773,00

-1.000,00

59.773,00

CAP.67.10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

7.112,17

267,88

7.380,05

Titlul- cheltuieli de personal

10

4.543,00

36,18

4.579,18

Titlul Bunuri și servicii

20

2.569,17

231,70

2.800,87

1. Muzeul de Arta

666,40

15,88

682,28

Titlul- cheltuieli de personal

10

420,00

15,88

435,88

Titlul - Bunuri si servicii

20

246,40

246,40

2. Muzeul Județean de Istorie Brașov

1.530,93

107,00

1.637,93

Titlul - Bunuri si servicii

20

429,93

107,00

536,93

3. Muzeul de etnografie

1.266,40

20,00

1.286,40

Titlul - Bunuri si servicii

20

473,40

20,00

493,40

4. Muzeul Casa Mureșenilor

734,48

17,70

752,18

Titlul - Bunuri si servicii

20

353,48

17,70

371,18

5. Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

1.323,80

57,30

1.381,10

Titlul- cheltuieli de personal

10

1.035,00

20,30

1.055,30

Titlul - Bunuri si servicii

20

288,80

37,00

325,80

6. Centrul Cultural Reduta

1.469,50

50,00

1.519,50

Titlul - Bunuri si servicii

20

656,50

50,00

706,50

CAP 68.10 - Asigurări și asistență socială

1.751,70

206,24

1.957,94

1.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

1.751,70

206,24

1.957,94

Titlul- cheltuieli de personal

10

957,00

21,24

978,24

Titlul - Bunuri si servicii

20

794,70

185,00

979,70

CAP.83.10 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

578,98

92,00

670,98

1.Camera Agricola a Județului Brașov

552,60

92,00

644,60

Titlul- cheltuieli de personal

10

458,00

68,16

526,16

Titlul - Bunuri si servicii

20

94,60

23,84

118,44

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

3.895,20

3.157,70

7.052,90

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății

43.10.14

2.415,20

3.157,70

5.572,90

TOTAL CHELTUIELI

9.537,92

3.157,70

12.695,62

Titlul - Cheltuieli de capital

70

9.308,63

3.157,70

12.466,33

CAP 66.10 SANATATE

9.132,72

3.157,70

12.290,42

Titlul - Cheltuieli de capital

70

8.903,43

3.157,70

12.061,13

1, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

2.635,10

850,40

3.485,50

Titlul - Cheltuieli de capital

70

2.635,10

850,40

3.485,50

2.Spitalul Ostetrica Ginecologie

209,70

900,30

1.110,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

209,70

900,30

1.110,00

3, Spitalul Clinic de Copii Brașov

827,79

645,20

1.472,99

Titlul - Cheltuieli de capital

70

598,50

645,20

1.243,70

4, Spitalul de Psihiatrie și Neurologie

1.944,70

420,00

2.364,70

Titlul - Cheltuieli de capital

70

1.944,70

420,00

2.364,70

5.Spitalul de Boli Infectioase

3.435,43

341,80

3.777,23

Titlul - Cheltuieli de capital

70

3.435,43

341,80

3.777,23

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, / VIORICA ©LTEANU


ȘEF SERVICIU L BUGET
COORDONATOR COMPARTIMENT VENITURI


ENIKCLȘOTH


Aprobat, p Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman
Lista de investiții pe anul 2015 cu finanțare din bugetul local-sursa 02

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobata anterior

Valoarea propusa august 2015

Influente +/-mii lei

Capitolul 51 -TOTAL

619,50

150,00

-469,50

CJBRASOV

619,50

150,00

•469,50

1

Sistem informatic integrat

469,50

0,00

-469,50

2

Licențe software MICROSOFT

150,00

40,00

-110,00

3

Servere

0,00

110,00

+110,00

CapitolulSOTOTAL

0,00

92,00

+92,00

0,00

92,00

+92,00

1

Autovehicul de intervenție

0,00

92,00

+92,00

CapitdIul55TOTAL

49,50

+49,50

CENWJLSCOEARPENTRUiEDUCATIE’INCLUZIVA VICTORIA

0,00

24,50

+24,50

1

Autoturism

0,00

24,50

+24,50

SCOALABROFESIONALASPECIALACODLEA

25,00

+25,00

1

Sistem supraveghere video, sistem de detecție si control acces

0,00

25,00

+25,00

Capftolul56TOTAL

0,00

350,00

+350,00

> <; ; 1 ■ ■

0,00

350,00

+350,00

1

RK acoperiș - secția Zărnesti

0,00

350,00

+350,00

CapitdlUlE8 TOTAL

0,00

170,85

+170,85

DlRECnA^ENERALADE ASlSTENTASOCIALASI.PROTECTlA 3        0,00

170,85

+170,85

1

Centrala termica

0,00

170,85

+170,85

CapitoluLTOTOTAL

0,00

101,50

+101,50

0,00

101,50

+101,50

1

Autoutilitara teren 4x4 cu motor diesel

0,00

85,00

+85,00

2

Statie emisie recepție in sistem TETRA

0,00

16,50

+16,50

Capîtd!uL84TOTAL

150,00

1.198,80

+1.048,80

C3®RASOV   ~ ‘

1

Reabilitare și modernizare DJ 112C Hălchiu-Satu Nou-Dumbrăvița-Viădeni km 2+755 -14+425 (L=11,67), județul Brașov

0,00

500,00

+500,00

2

Expertiza +DALI DJ 112C km 2+755-14+425

70,00

270,00

+200,00

3

Expertiza +DALI DJ 104L km 0+000-7+000

80,00

280,00

+200,00

4

Expertiza tehnica + DAU + PT + DDE Reabilitare DJ 132 km 0+0(K/-2+470, km 3+620-7+880, km 9+390-16+370               /

0,00

148,80

+148,80

Director Genera^OGAP Mihai Pascu ,___

DirectdTExecutiv Direcția Tehnica Daniela Boboc Sef Serviciu Achiziții Publice                             /\ Ij

Mircia Ghergka <                                 --V"

Aprobat, p Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman

Vicepreședinte

Mihail^/ega

Lista de investiții pe anul 2015 cu finanțare din venituri proprii si subvenții-sursa 10

Anexa 4

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobata anterior

Valoarea propusa august 2015

Influente +/-

Capitolul 66

350,00

3.507,70

+3157,70

SPITALUL CLINIC DE COPII

350,00

995,20

+645,20

1

Tub aparat radiologie

0,00

118,00

+118,00

2

Ecograf portabil

0,00

106,00

+106,00

3

Lampă scialitică

0,00

60,00

+60,00

4

Aparat EKG

0,00

15,00

+15,00

5

Trusă osteosinteză elastică TEN

0,00

10,70

+10,70

6

Perforator și alezor chirurgie plastică

0,00

45,00

+45,00

7

Monitor EKG, Av, TA, Sn 02, PCO2, T, respirație X2

0,00

74,00

+74,00

8

Autoclav laborator

0,00

48,00

+48,00

9

Microscop laborator

0,00

18,00

+18,00

10

RK ORL Ortopedie

350,00

404,50

+54,50

11

RK Reamenajare UPU

0,00

96,00

+96,00

ȘPITALDLDEBOLI infSctioâse , '        :

0,00

341,80

+341,80

1

QuikREAD 101 instrument

0,00

6,80

+6,80

2

Centrifugă de laborator cu răcire -MPW-260R

0,00

25,00

+25,00

3

Real-time PCR ( LightCycler 480 ll)+ MAGNA PURE LC2.0

0,00

310,00

+310,00

SPITÂLîULDE (OBSTETRICA, GINECOhOGIE'J.A.SBĂRCEA''

.•

0,00

900,30

+900,30

1

Sondă abdominală pentru ecograf 2D portabil echivalent GE Logiq-EBT08

0,00

39,00

+39,00

2

Masa radiantă dotată cu blender și sistem neopuff de reanimare nou născuți

0,00

67,00

+67,00

3

Ventilator convențional pentru nou născuți

0,00

83,00

+83,00

4

Ventilator înaltă frecvență pentru nou născuți

0,00

151,00

+151,00

5

Ventilator pentru terapie intensivă adulți

0,00

83,00

+83,00

6

Cardiotocografe cu monitorizare internă inclusă ( cu sonde ph fat)

0,00

183,00

+183,00

7

Pensă bipolară laparoscop

0,00

7,10

+7,10

8

Incubator cu senzor de umiditate și căldură

0,00

83,00

+83,00

9

Saltele încălzite pentru paturi nou născuți

0,00

44,20

+44,20

10

Pensă bipolară avansată cu unitate electrică

0,00

110,00

+110,00

11

Defibrilator bipolar cu monitor inclus

0,00

50,00

+50,00

SPITALUL CLiNIC JUDEȚEAN DEURGENTABRASOV ...

850,40

+850,40

1 Aparat de sterilizare

0,00

591,50

+591,50

2

Trusă de videoendoscopie HDTV NBI

0,00

258,90

+258,90

SPJTALULDE PSIHIATRIES1 ' NEUROLOGIE BRAȘOV

420,00

+420,00

1

Stație de epurare ape uzate secția Vulcan

0,00

100,00

+100,00

2

Scară evacuare incendiu -secția Zărnești

0,00

200,00

+200,00

3

Mașină de spălat rufe industrială

0,00

100,00

+100,00

4

Uscător rufe pentru secția Vulcan

0,00

20,00

+20,00


Director Executiv Daniel


irectia Tehnica oboc


Sef Serviciu Achiziții Publice Mircia Gherg^e
întocmit: Bortes Didona

Anexa 5


p. Președinte Vicepreședinte Claudiu Conian

Repartizarea suinei de 6.793.610 lei                      —-ZZZ'

pe IJAT-uri în vederea acordării de sprijin financiar pentru cofinanțarea proiectelor derulate cu fonduri externe nerambursabile varianta 31.08

TOTAL 6.793.610 le

Nr

crt

1.

UAT

Progra mul de finanța re

Denumire proiect

Valoarea totală a proiectului

Cofinanțare /cheltuieli neeligibile

Total

sume solicitate

Sume primite de la bugetul de stat

Propunere Alocări C.IBV

Propunere

28.08

DRĂGUȘ

PNDR

Dezvoltarea    serviciilor

publice de situații de urgență în coin. Drăguș prin achiziția unor utilaje, dotări și echipamente;

49.242,00

166.321,00

718.610

166.000

PNDR

înființare parc și spațiu de joacă pentru copii, dotare utilaje și echipamente pentru întreținere spații verzi și modernizare teren de sport;

56.199,00

PNDR

Dezvoltarea    serviciilor

sociale, prin achiziționarea unei     platforme    de

transport pentru persoane cu dizabilități;

15.762,00

PNDR

Modernizare        casă

tradițională               și

transformare în muzeu sătesc "Dimitrie Guști”, amenajări      exterioare,

împrejmuire front și construire anexă șură;

45.118,00

2.

FĂGĂRAȘ

STOP      Abandonului

școlar! Program pilot de integrare și creștere a participării               în

învățământul primar și secundar

4.004.597,

27

66.647,98

317.444

8.118.1360

317.440

Economie socială pentru o viață mai bună

4.765.512.

74

16.631,45

Amenajare Centru de informare și Promovare Turistică în municipiul Făgăraș - CN1PT Făgăraș

629.799.35

234.165,08

-» J.

FUNDATA

PNDR

Reabilitare drum comunal Fundățica - Comuna Fundata, jud. Brașov

915.729,00

312.313,00

450.284

989.880

300.000

PNDR

Reabilitare drum comunal Podul Șirnei - Comuna Fundata, jud. Brașov

542.311,00

137.971,00

4.

HOMOROD

PNDR

Centru de informare și promovare turistică în corn. Homorod

115.900,00

115.900

1.211.700

115.000

5.

LISA

PNDR

Reabilitarea drumurilor forestiere în comuna Lisa, jud. Brașov

1.181.896,0 0

1.181.896

785.780

200.000

POR

Axa 1

Ascensor plan înclinat acces Cetatea Râșnov

15.357.613

,52

7.245.680,2

2

866.203,08

4.103.580

500.000

POR

293.077,73

6.

RÂȘNOV

Axa 1

Proiect     integrat     de

reactualizare             și

modernizare urbană -

Centru Istoric Râșnov

18.249.765

,15

100.844,89

15.201.418

,54

POR

Axa 3

Proiectare și execuție laboratoare și extindere ateliere școală în incinta Grupului Școlar Industrial Râșnov

6.351.084.

35

49.655,05

3.868.331,8

1

POR

Axa 5

Centru    Național    de

Informare și Promovare Turistică în orașul Râșnov

626.821.20

10.370,76 108.283,00

PNDR

îmbunătățirea      valorii

economice a pădurii prin achiziționarea          de

echipamente și mașini, precum și producerea de puieți forestieri de calitate pentru fondul forestier proprietatea publică a orașului Râșnov

5.140.631.

00

2.658.972,0

0

7.

RUPEA

POR

Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul     ambulatoriului

Spitalului      Orășenesc

Rupea, jud. Brașov

2.225.951,

78

1.036.228,8

6

1.036.228

475.060

600.000

8.

VIȘTEA

PNDR

Achiziții de utilaje la Serviciul           pentru

Administrarea

Domeniului Public și Privat

52.080,00

95.393

898.310

95.000

PNDR

Dotarea Serviciului pentru Administrarea

43.313,04

Domeniului Public și Privat

9.

AP AȚA

Fondul de Mediu-transfer pe POS Mediu

înființare stație de epurare în comuna Apața, județul Brașov și prevederea de racorduri pentru canalizare

909.530,00

1.038.310

272.070

128.000

PNDR

Măsura

313

Amenajare traseu turistic de la DJ 131 până la peștera Bârlogul Hoților

128.780,00

10.

CRIZBAV

PNDR

Reabilitare si extindere

Cămin Cultural. Comuna

Crizbav

1.235.623,

00

114.833,00

114.833,00

553.84

20.000

II.

AUGUSTIN

PNDR

înființarea și dotarea compartimentului public de mentenanță în comuna Augustin-achiziție utilaj autogreder

647.258,00

647.258,00

799.777,00

136.810

136.000

BDCE

MMFP

S

Centru de zi pentru îngrijire copii în com. Augustin

654.728,00

152.519,00

12.

FELDIOAR A

POR

Axa prioritar

ă 3, DMI

3.4

Reab i 1 itare, modern izare, extinderea și echiparea Liceului Teoretic "Petru Rarcș" Feldioara, corp C, clasele I-1V

117.458,64

117.458,00

2.929.370

117.450

13.

GHIMBAV

POR

Axa prioritar a 5 DMI

5.3

Centru de Informare și Promovare      Turistică

Gliimbav

626.898,52

70.867,57

70.867,57

466.970

10.000

14.

PREDEAL

POR

Centru de agrement și SPA Predeal

42.843.340

,20

22.691.068,

83

2.859.850

500.000

POR

Accesibilitate in zona turistică         Clăbucet-

Cioplea-Predeal

55.270.218

,37

1.291.694,5

3

5.810.000

POR

Centru    Național    de

Informare și Promovare Turistică Oraș Predeal

624.894,07

12.834,43

15.

VO1LA

PNDR APDRP Măsura

322

Dezvoltarea infrastructurii Serviciului pentru Situații de Urgență prin dotarea cu o autospecială de primă intervenție pentru situații de urgență comuna Voi la

273.747,00

52.983,00

133.449

930.270

133.000

PNDR APDRP Măsura

322

Achiziție scenă mobilă, cort și 2 toalete ecologice

310.397,00

80.466,00

16.

BECLEAN

PNDR -GAL

Microre gitinea Valea

înființare centru social pentru copiii din familiile cu probleme din satul Hurez comuna Beclean, județul Brașov

641.095,00

341.745,00

341.745,00

181.790

250.000

Sâmbet ei

17.

BUNEȘTI

PNDR-APDRP Măsura

122

înființare pepinieră silvică în     fondul     forestier

proprietatea     comunei

Bunești

1.633.761,0

0

1.633.761,

1.900.050

200.000

18.

BRAN

PNDR APDRP Măsura

322

Reabilitare drum Bradul-înalt, sat Sohodol. comuna Bran

1.785.360,

00

563.510,00

980.580,00

1.883.980

300.000

PNDR APDRP Măsura

322

Reabilitare       drumuri

Reitești-Aluniș în zona localităților Sohodol-Bran

1.347.990,

00

374.700,00

PNDR APDRP Măsura

122

înființare pepinieră Silvică Balaban

131.340,00

42.370,00

19.


BRAȘOV

POR

Amenajare Zona turistică Poiana Brașov-amenajare spații     agrement     și

divertisment

39.691.560,

76

POR

Amenajare Zona turistică Poiana Brașov-extindere capacitate    parcare    si

construcție       terminal

transport public

15.985.996,

30

POR

Sistem integrat de parcări-Parcare Spitalul Militar Regina Maria

10.561.054,

37

POR

Centru de afaceri, transfer tehnologic și incubator de afaceri

61.633.542,

10

POR

Asigurarea accesibilității către zona economică Brașov Sud Est

15.077.751,

12

POR

Modernizarea integrată a sistemelor de iluminat

400.879,30

156.779.58

3,48


21.135.560


public     și     creșterea

siguranței publice din Municipiul Brașov

POR

Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Brașov

11.859.692,

11

POR

Centrul    Național de

Informare și Promovare Turistică din Poiana Brașov

9.975,42

POR

îmbunătățirea      valorii

economice a pădurii prin achiziționarea          de

echipamente și mașini și producerea de puieți de calitate pentru fondul forestier        proprietate

publică a municipiului Brașov

1.559.132,0 0

20.

ZĂRNEȘTI

POR

Axa prioritar a 5DMI

5.3

Centrul Național de Informare și Promovare Turistica în orașul Zărnești

70.255,00

165.639,00

7.242.390

165.630

BDCE

MMFP

S

Centru de zi pentru copii aflați ăn situații de risc din orașil Zărnești

95.384,00

21.

SĂCELE

POR

Centrul Multicultural și Educațional în muncipiul

Săcele

9.619.620,

00

1.557.580,0

0

1.557.580

7.284.580

609.800

22.

CODLEA

POR

Reabilitare centru istoric în municipiul Codlea

1.000.000,0

0

1.000.000

3.347.710

1.000.000

23.

Ș1NCA NOUĂ

PNDR

Măsura

125

Reabilitare și extindere drumuri forestiere DF 11-Flucușești, DF 14-Pârâul Țapului, DF 13-Găunoasa

9.107.000,

00

1.000.000,0

0

3.000.000

1.727.760

200.000

PNDR

Măsura

322

Proiect            integrat:

Modernizare       străzi,

modernizare        rețele

electrice,        înființarea

14.593.000

,00

2.000.000.0

0

serviciului social de tip "after      school"      și

organizarea    obiceiului

local "Roata" în comuna Șinca Noua

24.

HÂLCHIU

FEADR PNDR

Reabilitare         clădire

primăria Hălchiu

1.231.599.

300.000,00

300.000,00

1.747.170

200.000

25.

ORMENIȘ

FEADR

PNDR

Dotarea căminului cultural din comuna Ormeniș

193.292,00

193.292,00

193.292,00

359.240

193.290

26.

CAȚA

FEADR

PNDR

Creșterea calității vieții prin        îmbunătățirea

infrastructurii recreaționale în comuna Cața

573.955,00

137.036,00

137.036,00

522.890

137.000

26.

TICUȘ

FEADR

PNDR

înființarea și dotarea serviciului de deszăpezire și întreținere spații verzi în comuna Ticuș

383.400,00

380.000,00

380.000,

100.640

200.000

27.

ȘERCAIA

CEC

100.000

1.727.760

0

28.

DUMBRĂVI ȚA

0

29.

Vicepreședinte

Mihail Vestea __

-------