Hotărârea nr. 272/2015

Hotărârea nr. 272 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31.08. 2015


HOTĂRÂREA NR. 272

din data de 31.08.2015

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 august 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Dispoziția nr. 747/26.08.2015, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 31 august 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea unui număr de 7 puncte la punctul 24 - „Interpelări, Informări, Diverse’’ al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 august 2015.

ArL2. - Se aprobă înscrierea a 2 propuneri formulate de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, domnul Claudiu Coman, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 august 2015.

Art3. - Se aprobă amânarea punctelor nr. 6, 19 și 20 de pe ordinea de zi, precum și a punctului 6, înscris la punctul 24 - „Interpelări, Informări, Diverse” al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 august 2015.

Art.4. - S-a respins punctul 2 înscris la punctul 24 - „Interpelări, Informări, Diverse” al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 august 2015 (privind asocierea Județului Brașov cu Federația Română de Tenis pentru organizarea celei de a 20-a ediții a Competiției Internaționale de Tenis „FUTURES 2015” în imobilul situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2.), neîntrunind numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat.

Art5. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 august 2015, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 747/26.08.2015.

p.PREȘEDINTE

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


VICEPREȘEDINTE,

Claudiu Coman


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.747

din data de 26.08.2015

- privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 31.08.2015 ora IO00, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov:

în temeiul art. 94 alin. (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Artunic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 31.08.2015, ora IO00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29.07.2015.

 • 2.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015, conform OGR nr. 20/2015.

 • 3.   Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014.

 • 4.   Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale, conform HGRnr.^38/2015.

 • 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

 • 6.   Proiect de hotărâre privind completarea anexei „Structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Brașov, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor pentru anul 2015”, la Hotărârea nr. 188/2015 a Consiliului Județean Brașov.

 • 7.   Proiect de hotărâre privind avizarea concursului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea”Brașov pentru ocuparea funcției vacante de Șef Secție Obstetrică și Ginecologie I.

 • 8.   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov, pentru achiziționarea apartamentului nr.2 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov. str.Lungă, nr.69.

 • 9.   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov, pentru achiziționarea apartamentului nr.6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. P-ța Sfatului, nr.28.

 • 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii denumirii „Muzeului Județean de Istorie Brașov’’, instituție de cultură subordonată Consilliului Județean Brașov.

 • 11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului brut al salariilor de bază, cu un procent de 12%, începând cu data de 01.09.2015, pentru personalul angajat al Muzeului Județean de Istorie Brașov.

 • 12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov.

 • 13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov.

 • 14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din Județul Brașov, aparținând cultelor religioase recunoscute din România .

 • 16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare DJ 132 (Rupea - Homorod - limita de jud.Harghita) km 2+470 - 3+620 (L=l,150km); km 7+880 -9+390 (L=l,510km); kml6+370 - 18+250 (L= l,880km); L total=4,540 km.

 • 17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Modernizare DJ 101. Râșnov - UM 01454, km 0+650-2+950”.

 • 18.  Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu și a caietelor de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BUSTRADE S.R.L. pentru unele trasee.

 • 19.  Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 142/2005 privind asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov și Clubul Sportiv Societatea de Patinaj în vederea constituirii Asociației Olimpia.

 • 20.  Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU.

 • 21.  Informare privind aderarea CJBV la valorile fundamentale și principiile promovate de Strategia Națională Anticorupție și asumarea obiectivelor și mecanismului de monitorizare al acesteia.

 • 22.  Informare privind folosința spațiului situat în Brașov, str. Lungă nr.231, în care își desfășoară activitatea Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

 • 23.  Informare privind ordinea de zi a AGA ordinară a acționarilor societății Compania Apa Brașov SA, care va avea loc la data de 15.09.2015.

 • 24.  Interpelări, informări și diverse.

  p.PREȘEDINTE Vicepreședinte Coman Claudiu
Vizat pentru legalitate, SECRETAR Maria Dumbrăveanunsiliul Județean Brașov

Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.08.2015

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, de servicii juridice de asistență și de reprezentare în unele dosare care sunt pe rolul Tribunalului Brașov.

 • 2. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Brașov cu Federația Română de Tenis pentru organizarea celei de a 20-a ediții a Competiției Internaționale de Tenis „FUTURES 2015’“ în imobilul situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării „Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă” pentru anul 2015 aprobat prin Hotărârea nr.271/.2O15 a Consiliului Județean Brașov.

 • 4. Referat privind declararea de utilitate publică de interes județean a investiției ..Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov -Săcele” și împuternicirea Companiei Apa SA Brașov pentru realizarea tuturor demersurilor necesare exproprierii terenurilor aferente investiției.

 • 5. Referat privind acceptarea Comunei Teliu ca membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din Județul Brașov.

 • 6. Referat privind Hotărârea de recomandare nr.6/4.08.2015 a ATOP privind susținerea campaniei „Jandarmeria Montană în Sprijinul Cetățenilor”.

 • 7. Referat privind aprobarea proiectului „Ziua Porților Deschise la Consiliul Județean Brașov și alocarea sumei de 17.575 lei.