Hotărârea nr. 271/2015

Hotărârea.nr. 271 - privind modificarea „Programului privind lucrările de întreţinere curentă şi reparare a drumurilor judeţene pe timp de vară şi iarnă” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 234/2015


• A JuL.JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 271

din data de 29.07.2015

- privind modificarea ..Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă" aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 234/2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29.07.2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 9276/28.07.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică - Serviciul Administrare Drumuri prin care se propune aprobarea modificarea modificarea ..Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 234/2015 privind aprobarea ..Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă";

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 232/2015 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015 și Hotărârea Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 234/2015 privind aprobarea „Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă”;

Având în vedere dispozițiile art. 24 și art. 59 din O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr. 82/1998, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și dispozițiile art. 91. alin (1), lit. „d” și alin. alin.(5), Iii. ..a", pct. 12 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă modificarea ..Programul privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 234/2015. conform anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 234/2015 privind aprobarea „Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă” se modifică în mod corespunzător.

Art,3. - Președintele Consiliului Județean Brașov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală Administrație Publică - Serviciul Administrare Drumuri șî Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE,

' o \\

\\

Contrasemnează,

VICEPREȘEDINTE,

;           La

j -;              ;■   ~ h

SECRETAR,

Ciaudiu Coman

> . <^**&** 1!

Maria Dumbrăveanu

PROPUNERE PROGRAM privind lucrări de întreținerea și repararea drumurilor județene - întreținere curentă pe timp de vară și pe timp de iarnă

-2015-

Aprobat, p. Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman - '


28.07.2015

Simbol indicativ

Categoria de lucrări

Valoare (lei cu TVA)

OBS

101.1.1

întreținere imbrăcăminți asfaltice, din care

4.668.871

Zona Brașov

429.375

Zona Făgăraș

188.221

Zona Rupea

4.051.275

101.1.5

întreținere drumuri pietruite, din care:

1.348.024

Zona Brașov

777.374

Zona Rupea

570.650

101.2.4

Asigurarea esteticii rutiere

24.000

103

Tratament bituminos

375.829

105

Covoare bituminoase

1.000.000

107

Siguranța rutieră

483.276

118

Reparații curente poduri

900.000

TOTAL GENERAL

8.800.000

Vicepreședinte, Mihail Veștea

Director General DGAP, Mihai Pascu

—a"


Compartimentau.E.L., Vasile Ciapă •______