Hotărârea nr. 270/2015

Hotărârea.nr. 270 - privind majorarea numărului de persoane și stabilirea componenței pentru delegația formată din consiglieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Regatul Maroc

România
îiîiil Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 270

din dala de 29.07.2015

- privind majorarea numărului de persoane și stabilirea componenței pentru delegația formată din consiglieri județeni si specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Regatul Maroc

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 29.07.2015:

Analizând referatul nr. 9266/28.07.2015 întocmit de către Direcția Resurse. Programe Proiecte de Dezvoltare -Serviciul Relații Externe. Învățământ. Cultură. Turism. Sport prin care se propune aprobarea majorării numărului de persoane și stabilirea componenței pentru delegația formată din consiglieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Regatul Maroc;

Ținînd cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov:

Având în vedere dispozițiile art. IV, alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 16/2013;

în temeiul art. 97. art. 103. alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se majorează numărul de personae și se stabilește componența pentru delegația formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Regatul Maroc, din perioada 4-13 decembrie 2015, după cum urmează:

Ni.

< ii.

Nume Prenume

Funcția

1.

Coman Claudiu

Vicepreședinte Consiliul Județean Brașov

--

Cornea Claudiu

Președinte, Comisia nr. 6-pentru relații internaționale și dezvoltare durabilă

Popa Mihai Valentin

Membru. Comisia nr. 4-pentru activități științifice. învățământ, cultură și culte

4.

Noaghea Nelu Petre

Membru, Comisia nr. 9-penlru turism și servicii, protecția mediului, probleme ecologice și silvicultură pentru industrie, comerț și administrarea domeniului public și privat al județului

Aranyoși Ștefan

Membru, Comisia nr. l-de studii, prognoze economico-sociale. buget, finanțe

6.

Paler Ioan Miron

Membru, Comisia nr. 9-penlru turism și servicii, protecția mediului, probleme ecologice și silvicultură pentru industrie, comerț și administrarea domeniului public și privat al județului

Crizbășan Emanoil-Dorin

Secretar. Comisia nr. 2-de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

<S.

Kovacs Altila

Membru. Comisia nr. l-de studii, prognoze economico-sociale. buget, finanțe

9.

L'ngureanu Vasile

Președinte Comisia nr. 5-pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

1(1.

Crăciun Dragoș

Președinte, Comisia nr. 8-pentru sport și tineret

1 1  | Buzamel Otilia

Consilier Direcția Juridică și Relații cu Publicul in calitate de traducător limba franceză

Art.2. Președintele Consiliului JudețeaQ asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse. Programe Proiecte de Dezvoltare -fSbfyKntiJ Relații Externe. învățământ. Cultură, Turism. Sport.

/•' A-<. w

Contrasemnează, SECRETAR, Dumbrăveanu Maria


p. PREȘEDINTE^., Vicepreședintei,

Coman Claudiu u >