Hotărârea nr. 27/2015

Hotărârea.nr. 27 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului de Zi pentru Nevăzători „Raza de lumină”, pe anul 2015

România

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 27

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului de Zi pentru Nevăzători „Raza de lumină”, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului de Zi pentru Nevăzători „Raza de lumină”, pe anul 2015, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Centrul de Zi pentru Nevăzători „Raza de lumină”, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


—-âT

JUDEȚULiBRASOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică:Centrul de Zi pentru Nevazatori Raza de lumina

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP.68.02. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

491,70

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

479,40

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

479,40

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

348,00

0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

284,08

0,00

Salarii de baza

10.01.01

252,08

Alte sporuri

10.01.06

32,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

63,92

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

44,89

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,42

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

14,77

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,43

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2,41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

131,40

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

62,65

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

3,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

18,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10,00

Piese de schimb

20.01.06

2,50

Transport

20.01.07

1,95

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4,70

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

30,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

30,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,75

0,00

Medicamente

20.04.01

0,75

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,50

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,50

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

Pregătire profesionala

20.13

3,50

Protecția muncii

20.14

3,00

Alte c 20.30

heltuieli (cod 20.30.01 la

04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

17,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

17,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+79+84)

12,30

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

12,30

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

12,30

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

12,30

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

12,30

ANEXA NR.2

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

INSTITUȚIA:CENTRUL DE ZI PENTRU NEVAZĂTORI RAZĂ DE

LUMINĂ BRAȘOV

Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(art.l0.01.01)

1.

15

252,08

ORDONATOR DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV


Viorica OlteanuMihail Veștea

Ordonator principal de credite,


Director executiv economic,