Hotărârea nr. 269/2015

Hotărârea.nr. 269 - privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12% pentru personalul angajat in cadrul Muzeului de Etnografie Braşov, începând cu data de 01.08.2015.


• JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 269

din data de 29.07.2015

- privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Muzeului de Etnografie Brașov, începând cu data de 01.08.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința la data de;

Analizând referatul nr. Ad. 8757/22.07.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Muzeului de Etnografie Brașov, începând cu data de 01.08.2015; în referat se face precizarea că această creștere salarială se poate stabili, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat;

  • b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov:

Văzând adresa nr.605/22.07.2015 a Muzeului de Etnografie Brașov, formulată în același sens;

Având în vedere dispozițiile art.5A2 din OUG nr.83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, completată prin art.I, alin.(l) din OUG nr.27/2015, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l» - Se aprobă majorarea cu 12% a cuantumului brut al salariilor de bază, pentru personalul angajat în cadrul Muzeului de Etnografie Brașov, începând cu data de 01.08.2015.

Art.2. -  Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin

Direcția Resurse, Programe. Proiecte de Dezvoltare, Direcția Economică și Muzeul de Etnografie_Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE

Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu