Hotărârea nr. 268/2015

Hotărârea.nr. – 268 - privind constituirea unei comisii speciale care va analiza modalitatea juridică de preluare de către Judeţul Braşov, a unor bunuri, aflate în proprietatea Municipiului Braşov


risiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.268

din data de 29.07.2015

privind constituirea unei comisii speciale pentru preluarea imobilelor date în folosință gratuită, către Județul Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov conform Hotărârii nr.281/2015 a Consiliului Local al Municipiului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2015

Analizând Informarea nr.7802/22.07.2015 prezentată de Direcția Juridică Relații cu Publicul privind darea în folosință gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov, propunerea domnului vicepreședinte Coman Claudiu privind constituirea unei comisii speciale pentru preluarea imobilelor date în folosință gratuită, către Județul Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, conform Hotărârii nr.281/2015 a Consiliului Local al Municipiului Brașov, precum și discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea nr.267/2015 a Consiliului Județean Brașov privind preluarea de către Județul Brașov, a dreptului de folosință cu titlu gratuit, a unor bunuri aliate în proprietatea Municipiului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 54 alin.7 și ale art.91 alin.l lit.f din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă componența comisiei speciale pentru preluarea imobilelor date în folosință gratuită, către Județul Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov conform Hotărârii nr.281/2015 a Consiliului Local al Municipiului Brașov, după cum urmează:

Președinte: Veștea Mihail - vicepreședinte Consiliul Județean Brașov Membri:   Câju Mariana - consilier județean

Gabor Adrian - consilier județean

Ungureanu Vasile - consilier județean

Mitarcă Maria - consilier Direcția Juridică relații cu Publicul

Bularca Claudia - director executiv Direcția de Sănătate și Asistență Medicală

Boboc Daniela Anca - director executiv Direcția Tehnică

Art.2. - Până la data de 30.09.2015 Comisia specială va prezenta plenului Consiliului Județean Brașov, protocolul de predare -primire, privind bunurile care fac obiectul Hotărârii nr.267/2015 a Consiliului Județean Brașov, precum și propuneri cu privire la oportunitatea demersurilor pentru trecerea acestor bunuri, din domeniul public al Municipiului Brașov, în domeniul public al Județului Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman Claudiu


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu