Hotărârea nr. 267/2015

Hotărârea.nr. – 267 – privind preluarea de către Judeţul Braşov, a dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov


{ onsiiiul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.267 .

din data de 29.07.2015

privind preluarea de către Județul Brașov, a dreptului de folosință cu titlu gratuit, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2015

Analizând Informarea nr.7802/22.07.2015 prezentată de Direcția Juridică Relații cu Publicul privind darea în folosință gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov, propunerea domnului vicepreședinte Coman Claudiu privind preluarea de către Județul Brașov a dreptului de folosință cu titlu gratuit a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov, precum și discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea nr.3/2003, republicată a Consiliului Local al Municipiului Brașov privind darea în folosință gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov către Județul Brașov, completată de Hotărârea nr.281/2015 a Consiliului Local al Municipiului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.c și art.124 din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.858 și următoarele din Legea nr.287/2009 - Codul Civil, republicat,

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă preluarea dreptului de folosință cu titlu gratuit, de către Județul Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, a terenurilor și clădirilor înscrise la pozițiile 434, 435, 436, 474, 475 care fac parte din cap.”H” al „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Brașov”, astfel:

Nr.crt.

Nr. poziție inventar

Denumire bun

Elemente de identificare

înscris în                 |

1

434

Spital Județean - Staționar Astra

Calea București nr.2

C.F. nr. 125144 Brașov.

Nr.top.6743/1/1/3

o

435

Spital Județean - clădire, magazie garaj Spital Astra

Calea București nr.2

C.F. nr. 125144 Brașov.

Nr.top.6743/1/1/3

.5

436

Spitalul Municipal - clădire

Spital Astra

Calea București nr.2

C.F. nr. 125144 Brașov.

Nr.top.6743/1/1/3

4

474

Spitalul Municipal Bv. -Clădire Spital Tractorul

Str. Olteț nr.2

C.F. nr. 111680 Brașov.

Nr.cad. 111680

5

475

Spital Municipal Parc

Str. Olteț nr.2

C.F. nr. 111683 Brașov.

Nr.cad. 111683

Art.2.- Preluarea de către Județul Brașov, a dreptului de folosință cu titlu gratuit, a bunurilor prevăzute la art.l, aflate în proprietatea Municipiului Brașov, se va face în baza unui protocol de predare - primire, prezentat de către comisia specială constituită prin Hotărârea nr.268/2015 a Consiliului Județean Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică Relații cu Publicul, Direcția Economică și comisia specială constituită prin Hotărârea nr.268/2015 a Consiliului Județean Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE

Coman ClaudiuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu