Hotărârea nr. 266/2015

Hotărârea.nr. 266 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Oraşul Râşnov pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 101 – Râşnov- U.M.01454 km 0+000-9+100”.


uni Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.266

din data de 29.07.2015

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Orașul Râșnov pentru realizarea lucrărilor la obiectivul “Modernizare DJ101 - Râșnov - U.M. 01454, km 0+000 - 9+100"

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29.07.2015

Analizând referatul nr.ad.9040/24.07.2015 întocmit de Serviciul Administrare Drumuri prin care se propune asocierea Județului Brașov cu Orașul Râșnov pentru realizarea lucrărilor de întreținere, reparații și modernizare la obiectivul “Modernizare DJ101 - Râșnov - U.M. 01454, km 0+000-9+100’*;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.’*e” și alin 6 lit."c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 35 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Orașul Râșnov pentru realizarea lucrărilor de întreținere, reparații și modernizare la obiectivul “Modernizare DJ101 - Râșnov - U.M. 01454, km 0+000 - 9+100”.

Art.2. - Se aprobă Contractul de asociere între județul Brașov și orașul Râșnov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 190/23.05.2013.

Art.4. -Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Administrare Drumuri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE f Claudiu Coman .


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL BRAȘOV

Nr_____________/________________


ORAȘUL RÂȘNOV

Nr_____________/________________


CONTRACT DE ASOCIERE

în temeiul dispozițiilor Legii administrației publice locale, nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 91 alin.(l) lit. e și alin. (6) lit. c. art. 36 al. (2) lit. e. art. 36 al. (7) lit. c și ale art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale

între

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. ORAȘUL RÂȘNOV cu sediul în Orașul Râșnov. str.l.L. Caragiale nr.21 telefon 0268/230002.

fax 0368/401858, cod fiscal , cont nr.               deschis la        Trezoreria reprezentat prin

PRIMAR Adrian Veștea, in calitate de asociat prim,

Și

1.2. JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul in municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, telefon 410777, fax 475576, cod fiscal 4384150 reprezentat prin vicepreședinte Claudiu Coman pentru Președintele Consiliului Județean Brașov , în calitate de asociat secund ,

a intervenit prezentul contract.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1- Părțile Contractante se asociază in vederea realizării obiectivului: “ Modernizare DJ 101-Râșnov-U.M . 01454 km 0+000-9+100” , prin realizarea lucrărilor de întreținere și reparații și modernizare, constând în aștemere strat de uzură cu grosime de 5 cm - din beton asfaltic tip BA 16, reprofilare de pământ, realizare podețe, realizare acostament și marcaje rutiere.

 • 2.2. - Realizarea lucrărilor se va face potrivit proiectului întocmit de către S.C. Damar Proiect SRL.

3.CADRUL LEGAL

 • 3.1.- Contractul de asociere se incheie in conformitate cu :

 • - Hotărârea Consiliul Județean Brașov nr.       privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu

Orașul Râșnov, în vederea realizării în comun a obiectivului “ Modernizare DJ 101-Râșnov-U.M . 01454 km 0+000-9+100”

 • - Hotărârea Consiliului Local Râșnov nr.          . privind asocierea orașului Râșnov cu Județul

Brașov. în vederea realizării în comun a obiectivului " Modernizare DJ 101-Râșnov-U.M . 01454 km 0+000-9-100”

4. TERMENUL CONTRACTULUI

 • 4.1.- Prezentul contract de asociere se încheie pe perioada de execuție a contractului de lucrări având ca obiect “ Modernizare DJ 101-Râșnov-U.M . 01454 km 0+000-9+100”

5. APORTUL PÂRTILOR

 • 5.1. - Asociatul prim contribuie la realizarea obiectului prezentului contract, cu un aport constând în contribuția financiară pentru realizarea următoarelor lucrări:

- lucrările efectuate asupra sectorului de drum cuprins între km 0+000 -0+650 și 2+950 -9-100 sector de drum aflat în administrarea sa

 • 5.2. Asociatul secund contribuie la realizarea obiectului prezentului contract, cu un aport constând în contribuția financiară pentru realizarea următoarelor lucrări:

- lucrările efectuate asupra sectorului de drum cuprins între km 0+650-2+950, sector de drum aflat în administrarea sa;

 • 5.3. - Fondurile necesare celor doi asociați pentru realizarea obiectivului pot fi constituite din bugetul local al fiecărui asociat.

6. MODALITĂȚI DE PLATĂ

 • 6.1. - Decontarea lucrărilor la obiectivul menționat se va realiza de către fiecare din asociați pentru lucrările care constituie aport la prezentul contract, conform art.5, pe baza situațiilor de lucrări prezentate de constructor și confirmate din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric de către beneficiar.

 • 6.2. - Lucrările și serviciile executate nu vor depăși valoarea fondurilor alocate la nivelul celor doi asociați.

7. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

 • 7.1. - Obligațiile asociatului prim;

realizează procedurile de achiziție publică privind atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul “ Modernizare DJ 101-Râșnov-U.M . 01454 km 0+000-9+100” , prin realizarea lucrărilor de întreținere și reparații și modernizare, constând în așternere strat de uzură cu grosime de 5 cm -din beton asfaltic tip BA 16, reprofilare de pământ, realizare podețe, realizare acostament și marcaje -convoacă la solicitarea contractantului comisia de recepție la terminarea lucrărilor si la expirarea perioadei de garanție;

colaborează pe toata durată asocierii cu asociatul secund și cu constructorul pentru realizarea obligațiilor sale din contract;

întreprinde demersurile legale necesare identificării resurselor financiare’ pentru realizarea obiectului contractului;.

 • 7.2. - Obligațiile asociatului secund

-participă la comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul “ Modernizare DJ 101-Râșnov-U.M . 01454 km 0+000-9+100” , prin realizarea lucrărilor de întreținere și reparații și modernizare, constând în așternere strat de uzură cu grosime de.5 cm -din beton asfaltic tip BA 16, reprofilare de pământ, realizare podețe, realizare acostament și marcaje rutiere.

-asigură realizarea lucrărilor stabilite prin contract în sarcina sa:

-colaborează pe toata durată asocierii cu asociatul prim și cu constructorul pentru realizarea obligațiilor sale din contract

-participă la comisia de recepție la terminarea lucrărilor si la expirarea perioadei de garanție;

-întreprinde demersurile legale necesare identificării resurselor financiare pentru realizarea obiectului contract.

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 8.1.- prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • - la expirarea duratei, dacă părțile nu convin prelungirea prin act adițional:

 • - in cazul nerespectării obligațiilor contractuale;

 • - prin acordul părților;

 • - în cazul in care, referitor la obiectul asocierii, există un interes public major care nu mai permite continuarea acestuia.

  9. FORȚA MAJORĂ


 • 9.1. - Forța majoră, așa cum este definită de lege, absolvă părțile de neîndepiinirea obligațiilor cuprinse în prezentul contract.

 • 9.2. - Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 3 zile, producerea evenimentului.

 • 9.3. - Dacă în termen de 10 zile evenimentul nu încetează, prezentul contract se anulează fără ca vreuna din părți să pretindă daune-interese.

 • 10. LITIGII

  • 10.1.- Orice situații conflictuale vor fi soluționate pe cale amiabilă, negociere sau prin instanța de drept comun, potrivit legii.

 • 11. DISPOZIȚII FINALE

  • 11.1. - Decontarea lucrărilor si serviciilor executate pentru realizarea obiectivului conform programelor valorice aprobate la nivelul Consiliului Județean Brașov si Consiliului Local Râșnov se va face pe baza situațiilor de lucrări corespunzătoare ofertei, confirmate din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric de către cei doi asociați, conform prevederilor legale in vigoare.

  • 11.2. - Derularea lucrărilor si serviciilor se face numai în funcție de asigurarea și constituirea fondurilor la nivelul celor doi asociați

  • 11.3. - Prezentul contract se incheie in 2 (două ) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

  • 11.4. - Contractul de asociere poate fi completat si cu alte prevederi legale de comun acord cu deciziile celor doi asociați.

   ASOCIAT PRIM,


ASOCIAT SECUND,

Județul Brașov

Orașul Râșnov


p.Președinte,


Vicepreședinte Claudiu Coman


Secretar,

Maria Dumbrăveanu


Primar

Veștea Adrian


Dir. Economică Director executiv Viorica Olteanu


Direcția Juridică și Rel.cu Publicul Director executiv Claudia Crăciun


Secretar

Steliă Dogaru


Direcția Tehnică Director executiv Daniela Boboc


izat CFPP


Director Economic Agafitei Gabrieia


Vizat juridic