Hotărârea nr. 265/2015

Hotărârea.nr. 265 - privind aprobarea participării Muzeului Judeţean de Istorie Braşov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 265

din data de 29.07.2015

- privind aprobarea participării Muzeului Județean de Istorie Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2015 ;

Analizând referatul nr.ad 7094/14.07.2015 privind aprobarea participării Muzeului Județean de Istorie Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”, respectiv casarea unui autoturism marca Dacia Break 1310 CL și achiziționarea unui autorturism marca Dacia Daster Laureate;

Având în vedere dispozițiile art. 13 lit.s din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, actualizată, art.24 alin.3 lit e din OUG nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare, art.28 lit.”j” și art.32 lit. “k” din Ordinul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor nr.609/2015 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național și art.91 alin.l lit.d și alin.5 pct.2 din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov; în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă participarea Muzeului Județean de Istorie Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”.

Art.2. - Se aprobă, casarea unui autoturism din parcul auto al Muzeului Județean de Istorie Brașov, a căror date de identificare sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă achiziționarea unui autoturism nou - marca Dacia Daster Laureate prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” .

Art.4.- Valoarea totală a finanțării solicitate reprezintă prima de casare corespunzătoare autoturismului uzat și este de 6.500 lei/autoturism, urmând ca diferența de 65000 lei până la acoperirea integrală a prețului să fie asigurată conform dispozițiilor Hotărârii nr. 17/2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2015, Hotărârii nr.38/2015 prin care este aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului Județean de Istorie Brașov și Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.232/26.06.2015 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Muzeul Județean de Istorie Brașov.

p. PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuAnexă la hotărârea nr._________________________________.


Aprobat, p.Președinte, Vicepreședinte Claudiu Coman


DATELE DE IDENTIFICARE ALE AUTOTURISMULUI CASAT PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL DE STIMULARE A ÎNNOIRII PARCULUI AUTO NAȚIONAL PENTRU ANUL 2015

Nr. crt

Categoria de folosinșă, marca și modelul

Numărul de înmatriculare

Numărul de identificare

Anul fabricației

Anul primei înmatriculări în România

Numărul și seria certificatului de înmatriculare

Numărul de inventar

1

Autoturism Dacia Break 1310 CL

BV.01.MJI

UU1R13311W2798913

1998

1998

B00025446V

232.1.1.3