Hotărârea nr. 264/2015

Hotărârea.nr. 264 – privind aprobarea incheierii unui act aditional intre Asociatia OvidiuRo si Consiliul Judetean Brasov pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului "Fiecare copil in Gradinita in judetele Brasov, Dambovita si Dolj" pana la data de 11 noiembrie 2015Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.264

din data de 29.07.2015

privind aprobarea încheierii unui act adițional între Asociația OvidiuRo și Consiliul Județean Brașov pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului „Fiecare copil în Grădiniță în județele Brașov, Dâmbovița și Dolj” până la data de 11 noiembrie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2015

Analizând referatul nr.Ad 9028/22.07.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul prin care se propune aprobarea încheierii unui act adițional între Asociația OvidiuRo și Consiliul Județean Brașov pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului „Fiecare copil în Grădiniță în județele Brașov, Dâmbovița și Dolj'* până la data de 11 noiembrie 2015;

Proiectul “Fiecare Copil în Grădiniță în județele Brașov, Dâmbovița și Dolj”, demarat de către Consiliul Județean Brașov și Asociația OvidiuRo este finanțat prin granturile SEE 2009 - 2014 în cadrul Fondului O.N.G. în România, Componenta 4 -. Servicii Sociale și de bază (număr de referință 2013/C4_278);

Ținând cont de Hotărârea nr.228/2014, prin care Consiliul Județean Brașov a aprobat Acordul de parteneriat cu Asociația OvidiuRo, în vederea implementării proiectului „Fiecare Copil în Grădiniță în județele Brașov, Dâmbovița și Dolj” în perioada 12.05.2014-11.08.2015;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”d” și „e” și alin.(5) lit.”a” pct.l alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea unui act adițional între Asociația OvidiuRo și Consiliul Județean Brașov pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului „Fiecare copil în Grădiniță în județele Brașov, Dâmbovița și Dolj” până la data de 11 noiembrie 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman Claudiu

FONDUL

,NG


(CELANO lUCHTENS’E’N NORWAY


eea grants


Act adițional

la acordul de parteneriat semnat în 26 iulie 2013

Părțile

Asociația OvidiuRo cu sediul în România, 600269, Bacău, Str. loniță Sandu Sturdza, nr. 77B, cod fiscal 16405035, reprezentat de Elena Maria Gheorghiu, director executiv, în calitate de Solicitant

pe de o parte, Și

Consiliul Județean Brașov cu sediul în România, 500007, Brașov, Bd. Eroilor, nr. 5, cod fiscal 4384150, reprezentat de Claudiu Coman, Vicepreședinte, în calitate de Partener

de cealaltă parte,

au convenit următoarele:

Articolul 1

 • 1.1 Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului Fiecare Copii în Grădiniță în județele Brașov, Dâmbovița și Dolj, finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România, Componenta 4 - Servicii sociale și de bază, se prelungește până la data de 15 noiembrie 2015.

 • 1.2 în perioada de prelungire (respectiv 12 august -15 noiembrie 2015) vor fi implementate următoarele activități:

 • 1.  Pregătire extindere județeană

  • 1.1. întâlniri strategice ale Grupului de Acțiune Județeană (o întâlnire pe județ)

 • 2.  Intervenții directe pentru asigurarea frecvenței copiilor la grădiniță

  • 2.1. Recrutarea și înscrierea la grădiniță a copiilor dezavantajați

  • 2.2. Stimulente materiale pentru asigurarea frecvenței (tichete sociale, rechizite)

  • 2.3. Implicarea părinților în procesul de educație a copiilor

 • 3.  Dezvoltarea capacității furnizorilor de servicii

  • 3.1. Sesiune națională de instruire pentru coordonatorii locali ai programului FCG

  • 3.2. Formări echipe locale - instruire în metodologia FCG

  • 3.3. Activități de colaborare intersectorială

 • 1.3. Responsabilitățile părților cu privire la activitățile 1, 2 și 3.2 și 3.3. sunt cele descrise în cererea de finanțare originală și reglementate prin acordul de parteneriat.

 • 1.4. Responsabilitatea coordonării activității 3.1. revine Asociației OvidiuRo.

Prezentul Act adițional a fost întocmit și semnat în trei exemplare originale în limba română.


-Asociația OvidiuRo hiu, Director executiv

Ci V

-G

7

/LP

Pentru Partener - Consuitil Județean Brașov

Claudiu Coman, Vicepreședinți» • j*


iulie 2015