Hotărârea nr. 263/2015

Hotărârea.nr. 263 - privind aprobarea protocoalelor de colaborare privind facilitarea procesului de interoperabilitate/interfaţare a sistemelor informatice destinate gestiunii Registrului Agricol, ce se vor încheia între Consiliul Judeţean Braşov şi instituţiile partenere

RomâniaCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.263 din data de 29.07.2015

privind aprobarea protocoalelor de colaborare privind facilitarea procesului de interoperabilitate/interfațare a sistemelor informatice destinate gestiunii Registrului Agricol, ce se vor încheia între Consiliul Județean Brașov și instituțiile partenere

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2015 ;

Analizând Referatul nr.8981/21.07.2015 privind aprobarea aprobarea protocoalelor de colaborare privind facilitarea procesului de interoperabilitate/interfațare a sistemelor informatice destinate gestiunii Registrului Agricol, ce se vor încheia între Consiliul Județean Brașov și instituțiile partenere întocmit de către Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare;

Consiliul Județean Brașov implementează până la 31.10.2015 proiectul: Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 UAT-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov, identificat prin codul SMIS - CSNR: 48399.

Văzând adresele nr.8254/2015 - emitent - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, adresa nr.7775/2015 - emitent- Agenția Națională de Administrare Fiscală; adresa nr.6309/2015 - emitent -Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; adresa nr.7831/2015 - emitent- Ministerul Afacerilor Interne;

Văzând dispozițiile art.91 alin.(l), lit.”e” și alin.(6), lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Județean Brașov și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) - conform adresei nr. 8254/07.07.2015 și a Protocolului de Cooperare nr. P76/01.07.2015, primit de la APIA cu semnăturile complete (atașate).

Art.2 - Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Județean Brașov și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) - conform adresei nr. 7775/25.06.2015 și a Protocolului de Colaborare nr. A.PRS 1873/23.06.2015 (atașate).

Art.3.- Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Județean Brașov și Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) - conform modelului de protocol atașat;

Art.4. - Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Județean Brașov și Agenția Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) - conform adresei nr. 6309/28.05.2015 și a Protocolului de Colaborare nr. 3307/19.02.2015 (atașate).

Art.5. - Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Județean Brașov și Ministerul Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (MA1-DEPABD) - conform adresei nr. 7831/26.06.2015 și a Protocolului de Colaborare (atașate).

Art.6» - Președintele Consiliului Județean Brașov prin Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE

Claudiu ComanContrasemenează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu