Hotărârea nr. 262/2015

Hotărârea.nr. 262 - privind acceptarea Comunei Crizbav ca nou membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din județul Brașov

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.262 din data de 29.07.2015

- privind acceptarea Comunei Crizbav ca nou membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2015 ;

Analizând Referatul nr.ad. 8781/20.07.2015 privind acceptarea Comunei Crizbav ca nou membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din județul Brașov întocmit de către Direcția de Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare;

Având în vedere cererile Primăriei Comunei Crizbav, înregistrate la Consiliul Județean Brașov cu nr.8781/16.07.2015, ad. 1068/01.04.2015 și 1068/28.01.2015 prin care se solicită acceptarea Comunei Crizbav ca nou membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din județul Brașov;

Ținând cont de avizul Companiei Apa Brașov nr.5140/16.09.2014 și Decizia Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din județul Brașov nr. 1/02.09.2014;

Văzând dispozițiile art.13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din județul Brașov, precum și art. 91, alin. (1), lit. „e” și alin.(6) Iit.”c”din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl - Se aprobă acceptarea Comunei Crizbav ca nou membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din județul Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, strada Drumul Cematului nr.32 bis, județul Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin primarul comunei Crizbav asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE

Claudiu Coman



Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu