Hotărârea nr. 261/2015

Hotărârea.nr. 261 - privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov


î: si îiiii Judetean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.261

din data de 29.07.2015

- privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ,.Dr. l.A. Sbârcea” Brașov prin înființarea Unității de Transfuzie Sanguină (UTS), în cadrul Secției ATI

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data 29.07.2015

Analizând referatul nr.8258/07.07.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică/Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ,.Dr. I.A. Sbârcea’’ Brașov prin înființarea Unității de Transfuzie Sanguină (UTS), în cadrul Secției ATI;

Luând în considerare adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/33239/NB/6594/17.06.2015 și avizul epidemiologie nr.747/23.02.2015 al Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov;

Ținând cont de HCJ Brașov nr. 381/29.10.2014 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Brașov precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

în conformitate cu prevederile art. 174 alin.3 și 5 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată. OMS nr.914/206 privind aprobarea normelor privind condițiile care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației de funcționare cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitate unităților de transfuzie sanguine din unitățile sanitare și Ordinul nr. 607/2013 privind Normele specifice privind autorizarea unităților de transfuzie sanguină din unitățile sanitare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ,.Dr. LA. Sbârcea” Brașov prin înființarea Unității de Transfuzie Sanguină (UTS). în cadrul Secției ATI.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu