Hotărârea nr. 26/2015

Hotărârea.nr. 26 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pe anul 2015

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 26

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pe anul 2015, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


JUDEȚULBRASOV

Unitatea administrativ • teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică'.Directia Generala de Asistenta Sociala si Proiecția Copilului

Formular


11/06


B UGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CENTRALIZATOR

CAP.6B 02. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

86.884,80

24,45

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

86.529,80

24,45

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

86.529,80

24,45

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL cod

10.01+10.02+10.03)

10

19.949,00

0,00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

16.268,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

14.200,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01,05

1.800,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

42,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

35,00

0,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

191,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3.681,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2.550,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

80,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

830,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

26,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

195,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

9.439,80

24,45

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3.145,10

8,05

Furnituri de birou

20.01.01

52,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

135,00

0,11

încălzit Iluminat si forța motrica

20.01.03

1.500,00

0,00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

280,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

150,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

175,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

350,00

0,80

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

503,10

7,14

Reparații curente

20.02

110,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

5.200,00

16,40

Hrana pentru oameni

20.03.01

5.200,00

16,40

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

137,70

0,00

Medicamente

20.04.01

127,70

0,00

Matenale sanitare

20.04.02

10,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

122,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

70,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

17,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

35,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.08.01+20.08.02)

20.06

61,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

61,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

20,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.08+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

634,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

634,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

57.141,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

57.141,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

57.141,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

355,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

355,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

355,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

355,00

0,00

Construcții

71.01.01

175,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

180,00

0,00

Ordonator principal de credite.ANEXA NR.2

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

INSTITUȚIA.-DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

ȘI PROTECȚIA COPILULUI BRAȘOV

Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(art.lO.Ol.Ol)

1.

943

14200,00

ORDONATOR DE CREDITE


DIRECTOR EXECUTIV


Mihail Vestea

—ev”


Viorica Olteanu