Hotărârea nr. 259/2015

Hotărârea.nr. 259 - privind aprobarea funcţionării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov.


LJUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.259

din data de 29.07.2015

- privind aprobarea funcționării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. LA. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data 29.07.2015

Analizând referatul nr. ad. 4458/14.07.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea funcționării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. l.A. Sbârcea” Brașov:

Ținând cont de adresa Ministerului Sănătății nr. NB 6512/26.259 DIN 17.06.2015 și de avizele comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 16, lit. „b” din H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 23, lit. „d” din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.*’a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă funcționarea unui număr de 5 linii de gardă, organizate la nivelul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, după cum urmează:

  • a.  3 (trei) linii de gardă în specialitatea obstetrică ginecologie;

  • b.  1 (una) linie de gardă în specialitatea neonatologie

  • c.  1 (una) linie de gardă în specialitatea anestezie terapie intensivă

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medical.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman