Hotărârea nr. 257/2015

Hotărârea.nr. 257 - privind încetarea de drept a raportului de serviciu al directorului executiv al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov,ro Website: www.judbrasov.ro

L JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.257

din data de 29.07.2015

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei UNGUREANU GABRIELA, director executiv la Direcția Județeană Comunitară de Evidența Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29 iulie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 9754/16.07.2015. întocmit de către Direcția Coordonare. Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune încetarea de drept a raportului du serviciu al doamnei UNGUREANU GABRIELA, director executiv la Direcția Județeană Comunitară de Evidența Persoanelor Brașov, care a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu și a infracțiunii de conflict de interese, fiind condamnată pentru săvârșirea acestor infracțiuni la o pedeapsă de trei ani închisoare, instanța stabilind ca formă judiciară de executare a pedepsei închisorii, suspendarea sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani;

Văzând sentința penală nr. 57/F/25.03.2014. pronunțată de Curtea de Apel Brașov, în dosarul penal nr. 13043/197/2013. precum și Decizia penală nr. 88/A/l 2.03.2015. pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție București. Secția Penală;

Ținând cont de dispozițiile art. 98, alin. (1), lit.*’f* și art. 106 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii contenicosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91 alin.(l) lit."*a” și alin.(2) lit/’e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei UNGUREANU GABRIELA, director executiv la Direcția Județeană Comunitară de Evidența Persoanelor Brașov, de la data rămânerii definitive a Deciziei penale nr. 88/A/l2.03.2015 a înaltei Curți de Casație și Justiție București. Secția Penală, pronunțată în Dosarul 13043/197/2013.

Art.2.- Persoana nemulțumită se poate adresa Tribunalului Brașov, Secția de contencios administrativ și fiscal, in condițiile și termenele prevăzute de Legea contenicosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Coordonare, integrare Europeană și Direcția Județeană Comunitară de Evidența Persoanelor Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,


Claudiu Coman