Hotărârea nr. 256/2015

Hotărârea.nr. 256 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov


■ Hui Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.256 din data de 29.07.2015

- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov, începând cu data de 01.09.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2015

Analizând referatul nr.8435/20.07.2015 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare din cadrul Direcției Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov, începând cu data de 01.09.2015, ca urmare a reorganizării activității instituției;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. ,,a'' și alin. (2) lit. ,.c7' din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov, începând cu data de 01.09.2015, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


APROB

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN

<?■

b? 'A^


ORGANIGRAMA DIRECȚIEI DE PAZĂ SI ORDINE A JUD. BRAȘO


DIRECTOR DPO BRAȘOV N1COLAE S^REJA‘ <}f?®ECȚU^ \ ț; Mpaza ]


aprobat.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN

p. pREȘEOiNTVt

c/ouchu' Qoman


STAT DE FUNCȚII


pentru personalul Direcției de Pază și Ordine valabil de la 01.09.2015

Nr. ort.

Funcția

Nivel Studii

Număr posturi

Salariul de bază

Total

0

1

2

3

4

5

1

Director

S

1

5652

5652

2

Contabil șef

S

1

3642

3642

3

Inspector resurse umane

S

1

2775

2775

4

Consilier juridic

S

1

2573

2573

5

Contabil

M

1

1595

1595

6

Consilier

S

1

1584

1584

7

Consilier

S

1

1650

1650

8

Inspector

PL

1

1650

1650

9

Magazioner

M

1

1500

1500

10

Șef formație pază

M

3

1328

3984

11

Agent de intervenție pază și ordine

M

108

1219

131652

TOTAL

-

120

-

158257

DIRECTOR DPO BRAȘOV NICOLAE SFREJA