Hotărârea nr. 255/2015

Hotărârea.nr. 255 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov


ONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 255

din data de 29.07.2015

- privind aprobarea statului de funcții pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 iulie 2015;

Analizând referatul nr. 8748/16.07.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune spre analiză și aprobare statul de funcții, cu unele modificări, pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, dispozițiile art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulteioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1) lit. ”a” și alin. (2) lit. ”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII “TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV


APROBAT CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV p.Presedinte Vicepreședinte CLAUDIU COMAN

STAT DE FUNCȚII


PERSONAL DIDACTIC


-k


Categoria_depersonal

Nr.

Posturi

Salar de Baza

Plata cu ora

TOTAL

Personal didactic

41

55082

9676

64758

PERSONAL DE CONDU

CERE,DIDACB

CAUXILIAR și NEDIDACTIC

""---Categoria de

PersonaT       -

Nr. Posturi

Nivelul studiilor

Grad/ Treaptă

Total Salariu de bază

Personal de conducere,didactic auxiliar si nedidactic

11

20675

Manager(Director)

1

S

II

3132

Contabil sef-(administrator financiar)

1

S

I

3753

Secretar sef

1

s

1

2641

Administrator patrimoniu

1

s

II

2056

Administrator financiar

1

s

111

1894

Analist

1

s

IV

1319

Referent de specialitate

1

s

III

1176

Casier- magaziner

1

M

1176

îngrijitor

2

2352

Muncitor calificat IV

1

1176

CONTABIL SEF BOITAN VALER1A